Utdanningsutvalet

   
Collapse 
1993
 
Collapse 
11-Feb-1993
  
Collapse 
Ud-13/93 A REFORM -94 NEDSETTING AV UTVAL TIL PLANLEGGING AV FAGTILBOD LÆRARREPRESENTANT TIL UTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/93 A OPPLÆRING OG UTDANNING FOR PETROLEUMSVERKSEMDA I MIDT-NOREG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-26/93 A OPPNEMNING AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR STIFTELSEN MILJØSKULEN I DALSFJORD
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-6/93 A OPPNEMNING AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR STIFTELSEN MILJØSKULEN I DALSFJORD
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Nov-1993
  
Collapse 
Ud-109/93 A MØTEPLAN FOR FYLKESSKOLESTYRET FOR 1994
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-110/93 A RAMMETIMAR TIL INTEGRERTE ELEVAR OG FRAMANDSPRÅKLEGE ELEVAR - OVERFØRING AV MIDLAR TIL SKOLANE FRÅ U.KAP. 1.235 OG U.KAP. 1.261
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-111/93 A BUDSJETTOVERFØRINGAR FRÅ U.KAP. 1.299 - RESERVERT TIL TILLEGGSLØYVINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-112/93 A OMORGANISERING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I VOLDA OG ØRSTA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-113/93 A UTVIKLINGSPLAN FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 1994-1997.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-114/93 A GJERMUNDNES LANDBRUKSSKULE TILSETJING AV REKTOR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
1994
 
Collapse 
10-Feb-1994
  
Collapse 
Ud-10/94 A FORSKRIFT OM EI FYLKESKOMMUNAL OPPFØLGINGSTENESTE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/94 A FRITAK FRÅ VERV SOM MEDLEM AV SKOLEUTVALET VED MOLDE VIDAREGÅANDE SKOLE - OPPNEMNING AV NYTT MEDLEM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/94 A VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE AF/HK STYRINGS- OG RÅDSSTRUKTUREN FØR SAMANSLÅINGA 01.08.94
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/94 A ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE OG KVILTORP VIDAREGÅANDE SKULE FELLES SKOLEUTVAL FRAM TIL 01.08.94
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/94 A PERMISJONSREGLEMENT FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VIDAREGÅANDE SKOLE TILLEGG UNDER PKT. 5.5.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/94 A BRUK AV OVERTID I VIDAREGÅANDE SKOLE INNSTILLING FRÅ ARBEIDSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/94 A FORSKRIFT OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG FORMIDLING AV LÆRLINGAR TIL LÆREBEDRIFT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Mar-1994
  
Collapse 
Ud-24/94 A PROSJEKT "SAMVIRKE NÆRINGSLIV/VIDAREGÅANDE SKOLE I SANDØY KOMMUNE" PROSJEKTRAPPORT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/94 A UTVAL TIL Å VURDERE OMLEGGING AV SKOLESTRUKTUREN I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-26/94 A SAK T-75/93 FYLKESKOMMUNEN SITT BUDSJETT FOR 1994 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ANNE BERIT OFFENBERG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-27/94 A SAK T-79/93 UTVIKLINGSPLAN FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ CHARLES REMØ
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/94 A FORDELING AV STILLINGSRESSURSAR TIL PP-TENESTA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/94 A UTDANNINGS- OG REKRUTTERINGSSITUASJONEN I FISKERINÆRINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/94 A REVIDERT PLAN FOR OPPFØLGINGSTENSTA MED RESSURSFORDELING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-31/94 A RAMMETIMAR TIL INTEGRERTE ELEVAR OG FRAMANDSPRÅKLEGE ELEVAR - OVERFØRING AV MIDLAR FRÅ FØREMÅL 1.235 - RESSURS TIL INTEGR. ELEVAR TIL FØREMÅL 1.231 - V.G. SKOLAR.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/94 A KRISTIANSUND VG SKOLE, ROMSDAL VG SKOLE OG VOLDA VG SKULE ORGANISASJONSPLAN FOR SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/94 A FYLKESSKOLESTYRET ÅRSOVERSYN FOR 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/94 A YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA ÅRSMELDING 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Apr-1994
  
Collapse 
Ud-38/94 A BRAATTHALLEN A/S - RIKSANLEGG I BRYTING OG FYLKESIDRETTSANLEGG FOR MØRE OG ROMSDAL GODKJENNING AV FORPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-48/94 A KANTINEDRIFTA VED KRISTIANSUND VIDAREGÅANDE SKOLE - BUDSJETT FOR 1994
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-49/94 A TILLEGGSLØYVING - KJØP AV NY MOBILTELEFON TIL FYLKESAUDIOPEDAGOGEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-50/94 A TILSETJINGSUTVALET I MØRE OG ROMSDAL BRUK AV VARAMEDLEMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-51/94 A INNREIING AV PAUSE- OG RØYKEROM VED UNDERVISNINGSAVDELINGA - FINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-52/94 A OMBYGGING OG TILBYGG I SAMBAND MED REFORM '94 PRIORITERING AV PROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-53/94 A ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 1995 - 1998 - ANSVARSOMRÅDE 2 FYLKESSKOLESJEFEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Jun-1994
  
Collapse 
Ud-55/94 A UNGDOM - VÅR VIKTIGASTE RESSURS ! Handlingsplan for ungdomspolitikken 1994-1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-56/94 A VAL AV UTSENDINGAR TIL FYLKESSKOLESTYRAS LANDSMØTE, 10. - 12.08.94, OSLO
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-57/94 A VAL AV REPRESENTANT TIL LIKESTILLINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-58/94 A UTBETRING AV ETTERKLANGSTILHØVA I TRE KLASSEROM VED BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-59/94 A RESSURS TIL INTEGRERTE ELEVAR - OVERFØRING AV MIDLAR FRÅ FØREMÅL 1.235 - RESSURS TIL INTEGRERTE ELEVAR TIL FØREMÅL 1.231 - V.G. SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-60/94 A FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE - SKIFTE AV DEFEKT VARMEATTVINNAR - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-61/94 A KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE ORGANISERING AV SKOLEDRIFTA F.O.M SKOLEÅRET 1994/95
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
01-Sep-1994
  
Collapse 
Ud-90/94 A ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE OPPNEMNING AV POLITISKE REPRESENTANTAR I SKOLEUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-91/94 A UTVAL TIL PLANLEGGING AV FAGTILBOD UNDER REFORM '94. RULLERING AV UTVIKLINGSPLANEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-92/94 A FORSKRIFT 03 08 87 NR.672 OM KARAKTERER EKSAMEN OG VITNEMÅL M.V. DISPENSASJON FOR ORDNING MED TO TERMINER SKOLEÅRET 1994/95
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-93/94 A HANDLINGSPLAN FOR RØYKFRIE SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-94/94 A RESSURS TIL OU-RETTLEIARAR - BUDSJETTOVERFØRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-95/94 A SMØLA VIDEREGÅENDE SKOLE - INNREIING AV GRUPPEROM FOR ELEV PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-96/94 A MØRE OG ROMSDAL TEKNISKE FAGSKOLE - TILLEGGSLØYVING TIL INNREIING AV ARBEIDSPLASSAR FOR LÆRARAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-97/94 A PROSJEKT NORD - MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SIN DEL AV DRIFTSKOSTNADER - BUDSJETTOVERFØRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-98/94 A TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE TILLEGGSLØYVING TIL OMBYGGING I SAMBAND MED REFORMEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Oct-1994
  
Collapse 
Ud-106/94 A BUDSJETTFRAMLEGG FOR 1995 FOR ANSVARSOMRÅDE 2 - FYLKESSKOLESJEFEN
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-106/94 A BUDSJETTFRAMLEGG FOR 1995 FOR ANSVARSOMRÅDE 2 - FYLKESSKOLESJEFEN
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-107/94 A ÅLESUND MARITIME SKOLE - UTBETRING AV MANGLAR VED KJØLE-/FRYSEROM - SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-108/94 A ORGANISERING OG GJENNOMFØRING AV EKSAMEN I DEN VIDAREGÅANDE SKOLEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-109/94 A MØTEPLAN FOR FYLKESSKOLESTYRET I 1995
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-110/94 A SKOLEUTVALET VED SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE OPPNEMNING AV NYTT MEDLEM TILSETJINGSUTVALET I MØRE OG ROMSDAL OPPNEMNING AV NY VARAREPRESENTANT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-111/94 A RESSURSAR TIL INTEGRERTE ELEVAR OG FRAMANDSPRÅKLEGE ELEVAR - OVERFØRING AV MIDLAR FRÅ FORMÅLSKAP. 1.235 - RESSURS TIL INTEGRERTE ELEVAR TIL FORMÅL 1.231 - V.G. SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-99/94 A INNSTILLING FRÅ UTVAL TIL PLANLEGGING AV FAGTILBOD UNDER REFORM '94
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Nov-1994
  
Collapse 
Ud-112/94 A UTVIKLINGSPLAN FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 1995 - 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-113/94 A MØTEPLAN FOR FYLKESSKOLESTYRET I 1995
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-114/94 A TID FOR KULTUR Kulturpolitisk strategiplan for Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-115/94 A INNSTILLING FRÅ UTVALET SOM HAR VURDERT DEN FRAMTIDIGE SITUASJONEN FOR DEI SMÅ VIDAREGÅANDE SKOLANE.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-116/94 A AUKRA VIDAREGÅANDE SKOLE OMORGANISERING AV SIKKERHETSSENTERET AUKRA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-117/94 A ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE OPPNEMNING AV EVALUERINGSGRUPPE FOR FORSØKSPERIODEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-118/94 A ETTERUTDANNING I SAMBAND MED REFORM `94 - KJØP AV UTSTYR - OVERFØRING AV MIDLAR FRÅ RESERVEPOSTEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-119/94 A ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE TILSETJING AV REKTOR VIKARIAT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-120/94 A ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE TILSETJING AV UNDERVISNINGSINSPEKTØR I VIKARIAT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-121/94 A ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE TILSETJING AV UNDERVISNINGSINSPEKTØR II VIKARIAT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-122/94 A RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE TILSETJING I STILLING SOM DAGLEG LEIAR VED KOMPETANSESENTERET
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-123/94 A YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA FRAMLEGG TIL NY REPRESENTANT OG NESTLEIAR ETTER ÅSE GYDA S MO
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-124/94 A ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE HI BETALING AV SKULDIG HUSLEIGE TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-125/94 A KRISTIANSUND VGS OG SYKKYLVEN VGS SUPPLERINGSVAL TIL SKOLEUTVALA FOR RESTEN AV PERIODEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Dec-1994
  
Collapse 
Ud-126/94 A FYLKESPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 1996 - 99 OPPNEMNING AV POLITISK STYRINGSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-127/94 A DELKOMPETANSE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-128/94 A UNNATAK FRÅ REGELEN OM Å SØKJE NÆRASTE SKOLE TIL GRUNNKURS ALLMENNE, ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-128/94 A UNNATAK FRÅ REGELEN OM Å SØKJE NÆRASTE SKOLE TIL GRUNNKURS ALLMENNE, ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-129/94 A SKOLERUTA FOR 1995/96
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-130/94 A EKSTRA RESSURSAR TIL ELEVAR INNTATT ETTER HJELP FRÅ OPPFØLGINGSTENESTA - OVERFØRING AV MIDLAR FRÅ FORMÅLSKAP. 1.235 - RESSURS TIL INTEGRERTE ELEVAR TIL FORMÅL 1.231 - V.G. SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-131/94 A VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE EVALUERING AV FORSØK ETTER 5.-JULI-AVTALEN
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-131/94 A VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE EVALUERING AV FORSØK ETTER 5.-JULI-AVTALEN
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-132/94 A ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE VAL AV NYTT MEDLEM TIL SKOLEUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-133/94 A ØRSTA VG. SKULE HI, GJERMUNDNES LBR.SKULE OG TINGVOLL VG. SKOLE TILDELING AV REFORM-MIDLAR 1995 TIL OMBYGGING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-136/94 A BUDSJETTOVERFØRING FRÅ KAP. 1.299 - RESERVERT TIL TILLEGGSLØYVINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-140/94 A RESSURS TIL HEIMEUNDERVISNING AV NAMNGITT ELEV VED ØRSTA V.G SKOLE HI - BUDSJETTOVERFØRING FRÅ KAP. 1.235
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-141/94 A ELEVAR MED BEHOV FOR SPESIELT TILRETTELAGTE OPPLÆRINGSTILBOD - OVERFØRING AV MIDLAR TIL LØN FOR MILJØPERSONALE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
1995
 
Collapse 
09-Feb-1995
  
Collapse 
Ud-13/95 A REVIDERT MUSEUMSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL Høyringsfråsegn
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/95 A OPPFØLGINGSTENESTA FORELØPIG EVALUERING OG TILDELING AV STILLINGSRESURSAR FOR SKOLEÅRET 1995-96
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-15/95 A NESJESTRANDA VIDAREGÅANDE SKOLE SAL AV JORD- OG SKOGEIGEDOMEN GNR. 119 BNR. 3
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/95 A TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE KJØP AV JORDEIGEDOM TIL UNDERVISNINGSFØREMÅL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Mar-1995
  
Collapse 
Ud-17/95 A REVIDERT UTVIKLINGSPLAN FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL - DELINNSTILLING II - REVIDERING OG OPPDATERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/95 A FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKVERKSEMDA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/95 A PRIORITERING AV BIBLIOTEKARSTILLINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/95 A EVALUERING AV FORSØKSPERIODE ETTER SAMANSLÅING AV SKOLAR I MOLDE OG VOLDA - DEKKING AV KOSTNADER VED OVERFØRING FRÅ RESERVEPOSTEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/95 A FORSKRIFT OM EKSAMEN, FAGPRØVE, VURDERING OG DOKUMENTASJON FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Høyringsfråsegn.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/95 A BUDSJETTET FOR 1995 - INTERNAT OG KOSTNORDNING VED KRISTIANSUND V.G SKOLE OG ØRSKOG V.G SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/95 A KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE - UTARBEIDING AV HOVUD-DISPOSISJONSPLAN FOR AREALBRUK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-27/95 A UTVIKLING AV REFORM '94
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/95 A FYLKESSKOLESTYRET ÅRSOVERSYN FOR 1994
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Apr-1995
  
Collapse 
Ud-41/95 A VAL AV UTSENDINGAR TIL FYLKESSKOLESTYRAS LANDSMØTE, 27. - 30.06.95, KRISTIANSAND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
15-May-1995
  
Collapse 
Ud-45/95 A OVERORDNA POLITISK STYRINGSSTRUKTUR I FYLKESKOMMUNEN - FRAMLEGG OM ENDRINGAR frå valperioden 1995-99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-46/95 A TEKNISK FAGSKOLE. INNSTILLING FRÅ UTVAL NEDSETT AV FYLKESSKOLESTYRET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-47/95 A TØNDERGÅRD SKOLE AVTALE OM KJØP AV UNDERVISNINGSTENESTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-53/95 A OMLEGGING AV SKOLESTRUKTUREN I ÅLESUND Innstilling frå utval nedsett av fylkesskolestyret
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-54/95 A BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE - SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING TIL LØFTEBUKKAR I BILAVDELINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-55/95 A GJERMUNDNES LANDBRUKSSKULE - SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING TIL NY INNREIING I STORFEAVDELING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-56/95 A PROSJEKT FOR ADMINISTRASJON AV FAGOPPLÆRING - ØKONOMISK TILSKOT FRÅ FYLKESKOMMUNANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-57/95 A OMORGANISERING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I ØRSTA - RESSURS TIL FRIKJØP AV SEKRETÆR FOR OU-GRUPPA - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-59/95 A OVERTAKING AV AMO-SENTRA AVTALE OM OVERFØRING AV ARBEIDSGJEVARANSVARET FOR PERSONELL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-60/95 A RESSURSAR TIL ELEVAR TEKNE INN PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG - STYRKING AV BUDSJETTET VED OVERFØRING FRÅ RESERVEPOSTEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Aug-1995
  
Collapse 
Ud-71/95 A DELKOMPETANSE - NASJONALT PIONERPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-72/95 A TILSTANDSRAPPORT OM UTDANNINGSSYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL 1994 - 95
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-84/95 A HARAM VIDAREGÅANDE SKULE TILLEGGSLØYVING TIL KJØP AV INVENTAR I NYBYGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Oct-1995
  
Collapse 
Ud-85/95 A NOU 1995:18 NY LOVGIVNING OM OPPLÆRING ... OG FOR ØVRIG KAN MAN GJØRE SOM MAN VIL HØRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-86/95 A GJENNOMFØRING AV REFORM '94 I MØRE OG ROMSDAL - INNSTILLING FRÅ UTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-93/95 A ELEVAR MED BEHOV FOR SPESIELT TILRETTELAGTE OPPLÆRINGSTILBOD OVERFØRING AV MIDLAR TIL LØN FOR MILJØPERSONALE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-94/95 A EKSTRA RESSURSAR TIL INTEGRERTE ELEVAR OG FRAMANDSPRÅKLEGE ELEVAR - OVERFØRING AV MIDLAR FOR VÅRHALVÅRET 1995 FRÅ FORMÅLSKAP. 1235 - RESSURS TIL INTEGRERTE ELEVAR TIL FORMÅL 1231 V.G SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Nov-1995
  
Collapse 
Ud-100/95 A ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 1996 - 1999 MED ÅRSBUDSJETT FOR 1996
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-101/95 A AUKRA KOMMUNE FYLKESKOMMUNALT INNSKOTT I AUKRAHALLEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-102/95 A OPPFØLGINGSTENESTA - EI ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-103/95 A MEDLEMER TIL LIKESTILLINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-104/95 A OPPDATERING AV TILSETJINGSREGLEMENT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-108/95 A BUDSJETTOVERFØRING FRÅ FORMÅL 1.299 - RESERVERT TIL TILLEGGSLØYVINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-109/95 A BUDSJETTOVERFØRING FRÅ FORMÅL 1.755 - SKYSS PRIVATE OG KOMMUNALE SKOLAR TIL FORMÅL 1.756 - SKYSS VIDAREGÅANDE SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-110/95 A RESSURS TIL INTEGRERTE ELEVAR OG FRAMANDSPRÅKLEGE ELEVAR OVERFØRING AV MIDLAR FOR HAUSTHALVÅRET 1995
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-95/95 A MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALET 1996
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-96/95 A VEDTAK I KONTROLLUTVALET OM FYLKESSKOLESTYRETS MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 1995
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-97/95 A POLITISK STYRING OG ORGANISERING AV UTDANNINGSETATEN ETTER NY KOMMUNELOV OG ENDRING AV SÆRLOVENE OPPFØLGING AV T-24/95 - FASTSETTING AV REGLEMENT FOR SKOLEUTVAL OG INNTAKSNEMND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-98/95 A DEI SMÅ VIDAREGÅANDE SKOLANE ENDRING AV SKOLESTRUKTUREN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-99/95 A UTVIKLINGSPLAN FOR DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA 1996 - 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Dec-1995
  
Collapse 
Ud-120/95 A OPPNEMNING AV YRKESOPPLÆRINGSNEMND FYLKESKOMMUNALT MEDLEM AV NEMNDA MED INNSIKT I SKOLESPØRSMÅL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-121/95 A ETABLERING AV OPPLÆRINGSKONTOR FOR MARITIME FAG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-122/95 A TINGVOLL VG. SKOLE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TINGVOLL KOMMUNE OG FYLKESKOMMUNEN OM BIBLIOTEKDRIFT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-123/95 A PROSJEKT DELKOMPETANSE - ORIENTERING OG OPPNEMNING AV MEDLEM TIL FYLKESKOMMUNAL REFERANSEGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-127/95 A SKOLERUTA FOR 1996/97
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-128/95 A RESSURS TIL OU-RETTLEIARAR - BUDSJETTOVERFØRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-129/95 A EKSTRA RESSURSAR TIL ELEVAR INNTATT ETTER HJELP FRÅ OPPFØLGINGSTENESTA - OVERFØRING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-130/95 A OVERFØRING AV UNYTTA LØYVINGAR TIL STYRKING AV SKOLANE SINE BUDSJETT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-131/95 A VAL AV MEDLEMMAR TIL STYRA FOR DEI KOMMUNALE/INTERKOMMUNALE PP-KONTORA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-132/95 A VAL AV MEDLEMER/VARAMEDLEMER I SKOLEUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
1996
 
Collapse 
06-Mar-1996
  
Collapse 
Ud-1/96 A RESSURS TIL INTEGRERTE ELEVAR OG FRAMANDSPRÅKLEGE ELEVAR - OVERFØRING AV MIDLAR FOR VÅRHALVÅRET 1996
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/96 A TILTAK FOR ELEVAR FRÅ OPPFØLGINGSTENESTA - OVERFØRING AV MIDLAR FOR VÅRHALVÅRET 1996
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/96 A NEMNINGAR I UTDANNINGSETATEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/96 A SAK KO-1/96 A: MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESSKOLESTYRET SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1995
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/96 A OPPFØLGINGSTENESTA TILDELING AV STILLINGSRESSURS FOR SKOLEÅRET 1995-96
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/96 A SUPPLERINGSVAL AV MEDLEMER OG VARAMEDLEMER TIL SKOLEUTVALA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/96 A OPPFØLGING AV T-24/95 - FASTSETTING AV REGLEMENT FOR UTVAL FOR PEDAGOGISK RETTLEIING (UPRE) OG FOR VAKSENOPPLÆRINGSUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/96 A ÅRSOVERSYN FRÅ FYLKESSKOLESTYRET 1995
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/96 A HØYRING: UTKAST TIL LOV OM ENDRING I LOV 23. MAI 1980 NR 13 OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET §§ 1 B OG 13 SYNSPUNKTER PÅ EVENTUELT TILLEGG TIL § 19
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Apr-1996
  
Collapse 
Ud-10/96 A HANDLINGSPLAN I VURDERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/96 A SAMANSLÅING AV VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/96 A ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE OG VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE GODKJENNING AV FORSØKSAVTALAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/96 A SUPPLERINGSVAL AV MEDLEMER OG VARAMEDLEMER TIL SKOLEUTVALET VED AURE VIDAREGÅANDE SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/96 A DELEGERING AV AVGJERDSMYNDE I PERMISJONSSAKER I VIDAREGÅANDE SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-15/96 A EKSAMENSFORSKRIFTA OG KLAGEBEHANDLING - DELEGERING AV MYNDE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-May-1996
  
Collapse 
Ud-16/96 A FYLKESDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV Offentleg høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/96 A PLAN FOR FORMIDLING AV KUNST OG KULTUR Høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/96 A HANDLINGSPLAN I VURDERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/96 A DELEGERING AV AVGJERDSMYNDE I PERMISJONSSAKER I VIDAREGÅANDE SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/96 A SKOLE VED DEN PLANLAGDE UNGDOMSPSYKIATRISKE INSTITUSJONEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/96 A TILTAK MED SIKTE PÅ Å OPPNÅ BETRE SAMSVAR MELLOM VAL AV UTDANNING I VIDAREGÅANDE SKOLE OG BEHOVET FOR NY ARBEIDSKRAFT I ULIKE DELAR AV ARBEIDSLIVET FRAMLEGG TIL PROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/96 A VAL AV UTSENDINGAR TIL FYLKESKOMMUNANES UTDANNINGS- KONFERANSE 1996, 07. - 09.08. 1996, KIRKENES
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/96 A BUDSJETTET FOR 1996 - AVSETNAD TIL DISPOSISJON FOR TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Jun-1996
  
Collapse 
Ud-24/96 A EVALUERING AV REFORM '94 OPPFØLGING AV UNDERVEGSRAPPORTANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/96 A KYRKJE-, UTDANNINGS- OG FORSKINGSDEPARTEMENTET SI UTREKNING AV OMFANG FOR SKOLEÅRET 1995/96
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-26/96 A BUDSJETTET FOR 1996 - AVSETNAD TIL DISPOSISJON FOR TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-27/96 A RESSURS TIL INTEGRERTE ELEVAR - OVERFØRING AV MIDLAR TIL SKOLANE FOR HAUSTHALVÅRET 1996
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/96 A OVERFØRING AV MIDLAR TIL AUKA BEMANNING AV INTERNATET VED ØRSKOG VIDAREGÅANDE SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/96 A KJØP AV TENESTER FRÅ GISKE KOMMUNE TIL NAMGITT ELEV VED GISKE VIDAREGÅANDE SKOLE - BUDSJETTOVERFØRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/96 A STIFTINGA M/S NORENGEN - SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKOT TIL REKRUTTERINGSKAMPANJE FOR FISKERIUTDANNING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-31/96 A OPPLÆRINGSKONTORET FOR MARITIME FAG - ØKONOMISK TILSKOT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/96 A PLAN FOR FOREBYGGJANDE OG HELSEFREMMANDE ARBEID OPPNEMNING AV REPRESENTANTAR TIL STYRINGSGRUPPA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-33/96 A FANNEFJORD VIDAREGÅANDE SKOLE FLYTTING AV SKOLEN TIL BYEN LEIGE AV LOKALE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Sep-1996
  
Collapse 
Ud-34/96 A UTVAL FOR Å PLANLEGGJE SKOLEN VED DEN PLANLAGDE UNGDOMSPSYKIATRISKE INSTITUSJONEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/96 A OPPFØLGINGSTENESTA RAPPORT FOR SKOLEÅRET 1995-96
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/96 A INTERNASJONAL SKOLEVURDERING - REFORM '94
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/96 A PROSJEKT "ORGANISASJONS- OG ADMINISTRASJONSMODELLAR FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
31-Oct-1996
  
Collapse 
Ud-38/96 A DELEGERING AV MYNDE OMGJERING AV TILSETTINGSFORM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/96 A REKNESKAPSRAPPORT PER 2. TERTIAL 1996
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-40/96 A MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALET I 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-41/96 A FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I MØRE OG ROMSDAL 1997-2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-42/96 A MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE - SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING TIL INTERNASJONALISERINGSTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-43/96 A SAK KO-29/96A: MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK 1. HALVÅR 1996
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-44/96 A ÅRSRAPPORT FRÅ PROSJEKT NORD FOR PERIODEN 01.08.95 - 31.07.96
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-45/96 A DELEGERING AV MYNDE FRÅ FYLKESKOMMUNANE TIL NASJONALT SAMORNINGSUTVAL TIL Å LOKALISERE SMÅ LANDSDEKKJANDE TILBOD INNAFOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Nov-1996
  
Collapse 
Ud-2/97 A ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 1997 - 2000 MED ÅRSBUDSJETT FOR 1997
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-46/96 A REVISJON AV DELINNSTILLING II. NY, FELLES PLAN FOR OPPLÆRING AV ELEVAR OG LÆRLINGAR MED SÆRLEGE OPPLÆRINGSBEHOV
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-47/96 A UTVIKLINGSPLAN FOR DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-48/96 A ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 1997 - 2000 MED ÅRSBUDSJETT FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Dec-1996
  
Collapse 
Ud-49/96 A RESSURS TIL OU-RETTLEIARAR - BUDSJETTOVERFØRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-50/96 A ORGANISERING AV FAGOPPLÆRINGSKONTORET AVDELINGSKONTORA I KRISTIANSUND OG ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-51/96 A SKOLERUTA FOR 1997/98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-52/96 A BUDSJETTOVERFØRING FRÅ FORMÅL 1.299 - RESERVERT TIL TILLEGGSLØYVINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-53/96 A RESSURS TIL INTEGRERTE ELEVAR OG FRAMANDSPRÅKLEGE ELEVAR - OVERFØRING AV MIDLAR TIL SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-54/96 A TILTAK FOR ELEVAR FRÅ OPPFØLGINGSTENESTA - OVERFØRING AV MIDLAR FOR HAUSTHALVÅRET 1996
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
1997
 
Collapse 
06-Jan-1997
  
Collapse 
Ud-1/97 A UTVIKLINGSPLAN FOR DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA 1997-2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/97 A ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 1997 - 2000 MED ÅRSBUDSJETT FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Feb-1997
  
Collapse 
Ud-3/97 A HØYRING TIL "FORSKRIFT OM UNNTAK FRÅ BESTÅTT-KRAVET I TEORI I LOV OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET §§ 13 OG 19."
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/97 A UTGREIING AV DEN VIDAREGÅANDE UTDANNINGSSTRUKTUREN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/97 A VIDAREFØRING AV SAMARBEIDET I PROSJEKT NORD FRAMTIDIG ORGANISERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Mar-1997
  
Collapse 
Ud-10/97 A ÅRSOVERSYN FRÅ UTDANNINGSUTVALET 1996
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/97 A UTKAST TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 26.06.95 NR 676 OM EKSAMEN, FAG-/SVENNEPRØVE, VURDERING, DOKUMENTASJON OG KLAGE OVER KARAKTERER OG PRØVEBEDØMMELSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/97 A SAK KO-10/97 A MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTE-BOK FOR 2. HALVÅR 1996
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/97 A BRAATTHALLEN I KRISTIANSUND - SAMARBEID MED FYLKESKOMMUNEN VEDKOMANDE AREAL TIL KRISTIANSUND V.G. SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/97 A REKNESKAPEN FOR 1996 - ANSVARSOMRÅDE 2 UTDANNING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/97 A NESJESTRANDA VIDAREGÅANDE SKOLE GODKJENNING AV FORPROSJEKT OG ROMPLAN FOR TILBYGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Apr-1997
  
Collapse 
Ud-12/97 A VAL AV UTSENDINGAR TIL FYLKESKOMMUNANES UTDANNINGSKONFERANSE 24.-27. JUNI 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/97 A SØKNAD TIL KYRKJE-, UTDANNINGS- OG FORSKINGSDEPARTEMENTET OM LENGING AV FRIST FOR UTTAK AV RETT TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I SAMBAND MED PROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/97 A SØKNAD TIL KYRKJE-, UTDANNINGS- OG FORSKINGSDEPARTEMENTET OM Å IVERKSETJE DET EITT-ÅRIGE TILBODET "YRKESFAGLEG PÅBYGGING"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-May-1997
  
Collapse 
Ud-15/97 A PROSJEKT DELKOMPETANSE- STATUS/UTVIDING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Jun-1997
  
Collapse 
Ud-16/97 A FAGOPPLÆRING I SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/97 A ANBEFALINGER OM FYLKESKOMMUNAL OPPFØLGING AV FUNN OG RÅD BASERT PÅ DEN FORSKINGSMESSIGE EVALUERINGEN AV REFORM 94
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/97 A PROSJEKT "NYE UTDANNINGSUTVALG" - ANBUDSINNHENTING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Sep-1997
  
Collapse 
Ud-19/97 A UTVIDING AV "UTVAL FOR Å PLANLEGGE SKOLEN VED UNGDOMSPSYKIATRISK INSTITUSJON - ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/97 A OPPFØLGINGSTENESTA - RAPPORT SKOLEÅRET 1996-97
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/97 A NYTT MEDLEM TIL UTVALET FOR PEDAGOGISK RETTLEIING OG ETTERUTDANNING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/97 A HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT 10.11.93 NR. 1164 OM INNTAK TIL VIDREGÅENDE OPPLÆRING OG FORMIDLING AV LÆRLINGER TIL LÆREBEDRIFT - § 2 - 1 SØKNADSFRIST
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/97 A OPPNEMNING AV NYTT MEDLEM TIL SKOLEUTVALET VED TINGVOLL VIDARE-GÅANDE SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/97 A MILJØ OG INNEKLIMA I SKOLEN - EI ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/97 A VURDERING AV BEMANNING OG STILLINGSSTRUKTUR VED KONTORA VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL INNSTILLING FRÅ ARBEIDSGRUPPE
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/97 A VURDERING AV BEMANNING OG STILLINGSSTRUKTUR VED KONTORA VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL INNSTILLING FRÅ ARBEIDSGRUPPE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-26/97 A BUDSJETTRAPPORT 1 . HALVÅR 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Oct-1997
  
Collapse 
Ud-27/97 A SAK KO-44/97 A - MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/97 A AJOURFØRT PERMISJONSREGLEMENT FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/97 A BUDSJETTRAPPORT 2. TERTIAL 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/97 A FØREBELS ORIENTERING OM INNTAKET TIL DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 1997/98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Nov-1997
  
Collapse 
Ud-31/97 A ORGANISASJONSGJENNOMGANG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE PROSJEKT 97 - DELPROSJEKT 4 UTDANNING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/97 A ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 1998 - 2001 MED ÅRSBUDSJETT FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-33/97 A NOU 1997:25 NY KOMPETANSE - HØYRINGSUTTALE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-34/97 A VOLDA VIDAREGÅANDE SKOLE OPPNEMNING AV NYTT VARAMEDLEM TIL SKOLEUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/97 A TIDSPUNKT FOR TILBOD TIL SØKJARAR MED LOVFESTA RETT TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/97 A INNTAKET TIL DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 1997/98 - SØKJAR- OG OPPLÆRINGSSTATISTIKK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/97 A MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Dec-1997
  
Collapse 
Ud-38/97 A KLASSAR I VIDAREGÅANDE SKOLE I SKOLEÅRET I 1998/99 ETTER VEDTAK OG OVERSENDINGSFRAMLEGG I SAKENE T-83/97 OG T-84/97
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/97 A PROSJEKTET "ORGANISASJONS- OG ADMINISTRASJONSMODELLAR FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE" - ORIENTERING OM ARBEIDET I 1997 OG OM PLANENE FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
1998
 
Collapse 
12-Feb-1998
  
Collapse 
Ud-1/98 A HØYRING - ENDRINGAR I LOV OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-1/98 A HØYRING - ENDRINGAR I LOV OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET. DELKOMPETANSE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-2/98 A SKOLERUTA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/98 A SKOLE VED DEN PLANLAGDE BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISKE INSTITUSJONEN I MØRE OG ROMSDAL LOKALISERT TIL SENTRALSJUKEHUSET ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/98 A RESSURSSENTERVERKSEMD VED GISKE VGS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/98 A NY MEDLEM TIL INNTAKSNEMNDA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/98 A VAL AV NYE MEDLEMMAR TIL SKOLEUTVALA VED FAGERLIA VGS HH/HE/SH OG AVERØY VGS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/98 A PROSJEKTSAMARBEID MED KYRKJE,- UTDANNINGS- OG FORSKINGSDEPARTEMENTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/98 A INNTAK TIL NÆRINGSMIDDELFAG VED HØGSKOLEN I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/98 A LÆRLING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Mar-1998
  
Collapse 
Ud-10/98 A BRUKTBOKBASE PÅ INTERNETT FOR ELEVAR I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/98 A SAK: KO-8/98 A: MELDING OM GJENNOMSYN AV UTDANNINGSUTVALET SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1997
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/98 A ÅRSOVERSYN FRÅ UTDANNINGSUTVALET 1996
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/98 A OPPLÆRINGREGION NORD ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01.08.1996 - 31.12.1997
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/98 A NEMND TIL Å BEHANDLE EVENTUELLE ANKESAKER I SAMBAND MED GODKJENNING AV NYE ORGANISASJONSPLANER FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-15/98 A FRÅVER OG SKOLEREGLEMENT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/98 A SØKNAD OM PERMISJON FRÅ VERV SOM MEDLEM AV SKOLEUTVALET VED ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/98 A SLUTTEVALUERING AV ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
01-Apr-1998
  
Collapse 
Ud-19/98 A NASJONALE RETNINGSLINJER FOR YRKESPRØVING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-May-1998
  
Collapse 
Ud-20/98 A FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNEVERNET. OPPNEMNING AV REPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/98 A VESTNES VIDAREGÅANDE SKULE OPPNEMNING AV NYTT MEDLEM AV SKOLEUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/98 A AURE VIDAREGÅANDE SKOLE UTLEIGE AV BYGNINGAR OG UTSTYR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/98 A ØKONOMIRAPPORT (BUDSJETTRAPPORT) PER 1. KVARTAL 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/98 A RESSURSSITUASJONEN FOR ELEVAR MED SÆRSKILT BEHOV FOR TILRETTELEGGING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/98 A KJØP AV OPPLÆRINGSTENESTER FOR BARN OG UNGE SOM BUR I FYLKESKOMMUNALE BARNEVERNSINSTITUSJONAR - UTNEMNING AV ARBEIDSGRUPPE FOR UTARBEIDING AV HANDLINGSPLAN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-26/98 A VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE EVALUERING AV FORSØKSORDNING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-27/98 A AUKRA VIDAREGÅANDE SKOLE NYTT VARAMEDLEM TIL SKOLEUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/98 A VAL AV UTSENDINGAR TIL FYLKESKOMMUNANES UTDANNINGSKONFERANSE 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/98 A FORSLAG OM ENDRINGAR I VURDERINGSFORSKRIFTA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/98 A ROMPLAN FOR NYTT SKOLEBYGG I FAGERLIA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Jun-1998
  
Collapse 
Ud-31/98 A RULLERING AV FYLKESTINGSMÅLA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/98 A VEDTEKTER FOR REKTORKOLLEGIET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-33/98 A STATISTIKK OM VIDAREGÅANDE OPPLÆRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-34/98 A TILSTANDSRAPPORT OM UTDANNING I MØRE OG ROMSDAL FRÅ STATENS UTDANNINGSKONTOR TIL KUF
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/98 A NYE ORGANISASJONSPLANAR FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE RAPPORT OM STATUS PER 15. JUNI 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Sep-1998
  
Collapse 
Ud-36/98 A ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE, TILBYGG - AREALBEHOV OG ROMPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/98 A HØYRINGSUTTALE: FORSLAG TIL FORSKRIFT OM GODSKRIVING AV TIDLIGERE GJENNOMGÅTT SKOLE, KURS ELLER ANNEN FAGOPPLÆRING SOM LÆRETID ELLER PRAKSIS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-38/98 A OPPFØLGINGSTENESTA - RAPPORT SKOLEÅRET 1997/98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/98 A ØKONOMIRAPPORT (BUDSJETTRAPPORT) PER 30.06.98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-40/98 A PROSJEKT 97 PERSONALKONSEKVENSAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-41/98 A GISKE VIDAREGÅANDE SKULE FRAMTIDIG UTNYTTING AV BYGNINGAR OG UTSTYR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-42/98 A BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE - VERKSTADHALL FOR BYGGFAGA AREAL-BEHOV OG ROMPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-43/98 A SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKULE UTVIDING AV PERSONALROM OG MØTEROM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-44/98 A FØREBELS ORIENTERING OM INNTAKET TIL DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 1998/99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Oct-1998
  
Collapse 
Ud-45/98 A EVALUERING AV REFORM -94 - TILRÅDINGAR TIL FYLKESKOMMUNANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-46/98 A SAMANSLÅING AV GJERMUNDNES LANDBRUKSSKULE OG VESTNES VIDAREGÅANDE SKOLE - ORIENTERING OM FØREBUINGSARBEIDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-47/98 A ØKONOMIRAPPORT PER 2. TERTIAL 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-49/98 A MELDING OM GJENNOMSYN AV MØTEBOK FOR UTDANNINGSUTVALET FOR 1. HALVÅR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Nov-1998
  
Collapse 
Ud-50/98 A KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE DRIFT AV KANTINE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-52/98 A SLUTTRAPPORT PROSJEKT DELKOMPETANSE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-53/98 A MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALET I 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-54/98 A PROSJEKT DELKOMPETANSE - EI UNDERSØKING OM KVA ARBEIDSLIVET PÅ YTRE SØRE MEINER OM DELKOMPETANSE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-55/98 A PROSJEKTPLAN - PROSJEKT GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR BARN OG UNGE I FYLKESKOMMUNALE BARNEVERNINSTITUSJONAR - VESTNES KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-56/98 A FYLKESKOMMUNENS PERSONALPOLITIKK I SAMBAND MED OMSTILLINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-58/98 A SKOLEREGLEMENTET OG VURDERINGSFORSKRIFTA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-59/98 A LANDBRUKSMUSEET PÅ GJERMUNDNES OG GJERMUNDNES LANDBRUKSSKULE - IDE-DUGNAD
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-60/98 A ORIENTERING OM INNTAKET TIL DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 1998/99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
24-Nov-1998
  
Collapse 
Ud-51/98 A ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 1999 - 2002 MED ÅRSBUDSJETT FOR 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-57/98 A UTVIKLINGSPLAN FOR DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL 1999-2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-61/98 A ØKONOMIRAPPORT PER 31.10 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-62/98 A OMDISPONERING AV DRIFTSMIDLAR I BUDSJETTET FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
1999
 
Collapse 
07-Jan-1999
  
Collapse 
Ud-1/99 A SKOLERUTA - SKOLEÅRET 1999/2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/99 A KLASSAR I VIDAREGÅANDE SKOLE I SKOLEÅRET I 1999/2000 ETTER VEDTAK OG OVERSENDINGSFRAMLEGG I SAKENE T-66/98 OG T-68/98
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/99 A OVERFØRING AV FORHANDLINGSANSVARET FOR DET PEDAGOGISKE PERSONALET FRÅ STATEN TIL KOMMUNESEKTOREN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/99 A VANYLVEN VIDAREGÅANDE SKULE - PÅBYGG - UTVIDING AV LEIGEAVTALE MELLOM VANYLVEN KOMMUNE OG FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Feb-1999
  
Collapse 
Ud-10/99 A MØTEPLAN FOR RESTEN AV VALPERIODEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/99 A BEVISSTE UTDANNINGSVAL - RAPPORT FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/99 A LOV OM TEKNISK FAGSKOLE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/99 A OPPLÆRING FOR ELEVAR OG LÆRLINGAR MED SÆRSKILTE BEHOV OPPFØLGING AV NY OPPLÆRINGSLOV (sp. kpt. 5)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/99 A OPPDATERING AV BIBLIOTEKPLANEN FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/99 A FELLESREPRESENTASJON I UTDANNINGSUTVALET OG YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Mar-1999
  
Collapse 
Ud-11/99 A FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA - HØYRINGSUTKAST
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/99 A AVTALE OM KJØP AV TENESTER FRÅ TØNDERGÅRD SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/99 A ÅRSOVERSYN FRÅ UTDANNINGSUTVALET 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/99 A Årsrapport for Opplæringsregion Nord
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-May-1999
  
Collapse 
Ud-15/99 A MELDING OM GJENNOMSYN AV MØTEBOK FOR UTDANNINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/99 A OPPLÆRING UT OVER TRE ÅR FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/99 A FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNEVERNET Høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/99 A REPRESENTASJON PÅ OPPLÆRINGSKONFERANSEN 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/99 A ØKONOMIRAPPORT (BUDSJETTRAPPORT) PER 1. KVARTAL 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/99 A "MOT RIKARE MÅL" St.meld. nr 28 (1998-99)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/99 A VIDEREGÅENDE OPPLÆRING St. meld. nr 32 (1998-99)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/99 A KJØP AV OPPLÆRINGSTENESTER FOR BARN OG UNGE SOM BUR I FYLKESKOMMUNALE BARNEVERNSINSTITUSJONER – ORGANISERING AV OPPLÆRING/SPESIALUNDERVISNINGSTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/99 A ORIENTERING OM ARBEIDET MED OMORGANISERING AV SYNS-OG AUDIOPEDAGOG-TENESTA I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/99 A OPPLÆRINGSKONTRAKT MELLOM ELEV, SKOLE OG BEDRIFT FOR ELEVAR I ALTERNATIV OPPLÆRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/99 A ENDRING AV ORGANISERINGA FOR GJENNOMFØRING AV EKSAMEN - LOKAL GITT EKSAMEN FOR ELEVAR OG PRIVATISTAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-26/99 A RULLERING AV FYLKESTINGSMÅLA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Jun-1999
  
Collapse 
Ud-27/99 A NYE FAGÅRSVERK TIL PP-TENESTA ENDRA ORGANISERING AV SYNS- OG AUDIOPEDAGOG-TENESTA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/99 A ØKONOMIRAPPORT (BUDSJETTRAPPORT) PER 1. TERTIAL 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/99 A DELEGERING AV MYNDE TIL SKOLANE Å TILSETTE INSPEKTØR DELEGERING AV MYNDE TIL REKTOR Å ENGASJERE I INNTIL EITT ÅR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/99 A SAMANSLÅING AV VIDAREGÅANDE SKOLAR I ØRSTA OG VOLDA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
02-Sep-1999
  
Collapse 
Ud-31/99 A DELTAKING I PILOT - NASJONALT UTVIKLINGSPROSJEKT INNANFOR PEDAGOGISK BRUK AV IKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/99 A TEKNISK DRIFTSPERSONELL VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE BEMANNINGS- OG KOMPETANSBEHOV ORGANISERING AV TENESTA STRATEGISKE OPPLÆRINGSMÅL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-33/99 A OPPFØLGINGSTENESTA - RAPPORT SKULEÅRET 1998/99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-34/99 A SAMARBEID OM OPPLÆRINGSFARTØY
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/99 A ØKONOMIRAPPORT PER 30.06.99 (2. KVARTAL)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/99 A ORIENTERING OM INNTAKET OG FORMIDLING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/99 A HELSE- OG SOSIALPLANEN 1999 - Høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Sep-1999
  
Collapse 
Ud-38/99 A SKOLE- OG TILBODSSTRUKTUREN I MØRE OG ROMSDAL - FØRESETNADER FOR ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN OG UTVIKLINGSPLAN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/99 A FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE - TILBYGG FORPROSJEKT MED KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-40/99 A ØKONOMIRAPPORT (BUDSJETTRAPPORT) PER 30. AUGUST 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Nov-1999
  
Collapse 
Ud-41/99 A KULTURPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL - VAL AV POLITISK STYRINGSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-42/99 A SKOLEVAL - 99 - EVALUERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-44/99 A OPPNEMNING AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL LIKESTILLINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-45/99 A MØTEPLAN FOR ÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Nov-1999
  
Collapse 
Ud-43/99 A SAMARBEID OM OPPLÆRINGSFARTY INNAFOR OPPLÆRINGSREGION NORD
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-46/99 A ØKONOMIRAPPORT (BUDSJETTRAPPORT) PER 31.10.99
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-47/99 A OPPNEMNING AV ARBEIDSGRUPPE FOR VAL AV MEDLEMER OG VARAMEDLEMER TIL SKOLEUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-48/99 A POLITISK STYRING OG ORGANISERING AV UTDANNINGSAVDELINGA : AVVIKLING AV UTVAL FOR PEDAGOGISK RETTLEIING OG ETTERUTDANNING (UPRE)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-49/99 A POLITISK STYRING OG ORGANISERING AV UTDANNINGSAVDELINGA : FASTSETTING AV REGLEMENT FOR VAKSENOPPLÆRINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-50/99 A AVVIKLING AV INNTAKSNEMNDA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-51/99 A OPPNEMNING AV REPRESENTANT TIL PROSJEKTSTYRET FOR SATSINGA SAMARBEID SKOLE - ARBEIDSLIV
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-52/99 A OPPLÆRINGSLOVA - DELEGERING OG FYLKESKOMMUNAL FORSKRIFT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-53/99 A ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2000 - 2003 MED ÅRSBUDSJETT FOR ÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-54/99 A UTVIKLINGSPLAN FOR DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL 2000-2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-55/99 A ORIENTERING OM INNTAKET TIL DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 1999/2000
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-56/99 A SKOLERUTA 2000/2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Dec-1999
  
Collapse 
Ud-57/99 A OVERSENDINGSFORSLAG FRÅ FYLKESUTVALET - VURDERING AV KONSEKVENSAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2000
 
Collapse 
13-Jan-2000
  
Collapse 
Ud-1/00 A VAL AV MEDLEMER/VARAMEDLEMER I SKOLEUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/00 A ORIENTERING OM INNTAKET TIL DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 1999/2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/00 B SØKNAD OM PERMISJON OG SIKRING AV SKOLEPLASS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/00 A OPPLÆRINGSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2000 FOR UTDANNINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/00 A OPPLÆRINGSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2000 FOR UTDANNINGSUTVALET NYE DATOAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Feb-2000
  
Collapse 
Ud-10/00 A ØRSKOG VIDAREGÅANDE SKULE NYTT VARAMEDLEM TIL SKOLEUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/00 A REVIDERT MØTEPLAN FOR ÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/00 A FØREBELS REKNESKAPSRAPPORT FOR 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/00 A FORSLAG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA - Høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/00 A ELEVMEDVERKNAD Etablering av kontaktforum
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/00 A REVIDERT BUDSJETT 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/00 A ØRSKOG VIDAREGÅANDE SKULE NYE VARAMEDLEMER TIL SKOLEUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Mar-2000
  
Collapse 
Ud-13/00 A VAKSENOPPLÆRINGSUTVALET. JUSTERING AV SAMANSETTINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/00 A MELDING OM GJENNOMSYN AV MØTEBOK FOR UTDANNINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
31-Mar-2000
  
Collapse 
Ud-15/00 A PRESISERING AV VEDTAK I SAK UD-8/00
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/00 A NORMALREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/00 A ÅRSRAPPORT FRÅ OPPLÆRINGSREGION NORD
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/00 A DIFFERENSIERING OG TILRETTELEGGING I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING - FINANSIERING AV STATLEG UTVIKLINGSPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-May-2000
  
Collapse 
Ud-19/00 A ORGANISASJONS- OG ADMINISTRASJONSMODELLAR FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL (OAM-PROSJEKTET) - VURDERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/00 A BIBLIOTEKTENESTER VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE Revidert plan for perioden 2000-2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/00 A DELTAKING I PROSJEKT DIFFERENSIERING OG TILRETTELEGGING I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/00 A SÆRSKILT TILRETTELEGGING I FAGOPPLÆRING - BRUK AV OPPLÆRINGSKONTRAKTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/00 A NORMALREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/00 A EVENTUELT UNDERVISNINGSTILBOD I GRUNNKURS NATURBRUK OG MEKANISKE FAG PÅ SMØLA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/00 A HARAM VIDAREGÅANDE SKULE NYTT MEDLEM TIL SKOLEUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
29-May-2000
  
Collapse 
Ud-26/2000 A UTSENDINGAR TIL OPPLÆRINGSKONFERANSE 2000 I TELEMARK 9. - 11. AUGUST
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-27/2000 A KULTURPLAN 2000 - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/2000 A NOU 2000:5 "MELLOM BARKEN OG VEDEN" Høyringsfråsegn
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/2000 A ÅRSOVERSYN FRÅ UTDANNINGSUTVALET 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/2000 A TERTIALRAPPORT(BUDSJETTRAPPORT) PER 1. TERTIAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-31/2000 A FYLKESKOMMUNEN SITT ANSVAR I KOMPETANSEREFORMA ETABLERING AV SYSTEM FOR REALKOMPETANSEVURDERING INNAN VIDAREGÅANDE OPPLÆRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/2000 A OMSTILLING 2000 - STRUKTURGJENNOMGANGEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Sep-2000
  
Collapse 
Ud-34/00 A NAMNEENDRING - FRÅ GJERMUNDNES LANDBRUKSSKULE TIL GJERMUNDNES VIDAREGÅANDE SKULE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/00 A HARAM VIDAREGÅANDE SKULE NYTT VARAMEDLEM TIL SKOLEUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/00 A OMSTILLING 2000 - OPPNEMNING AV MEDLEM TIL ARBEIDSGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Sep-2000
  
Collapse 
Ud-33/00 A FYLKESDELPLAN FOR STRAND- OG KYSTSONA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/00 A FRIKJØPTE TILLITSVALDE SOM MØTER PÅ FYLKESNIVÅ REFUSJON AV VIKARUTGIFTER TIL SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/00 A LIVSFASEPROSJEKTET STATUSRAPPORT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-38/00 A OPPFØLGINGSTENESTA - RAPPORT SKULEÅRET 1999/2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Oct-2000
  
Collapse 
Ud-40/00 A FRAMLEGG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA Høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-41/00 A FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 2001-2004 Høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-42/00 A VAL I SAMBAND MED FLYTTING/PERMISJON
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-43/00 A VAL PÅ SKOLEUTVALSMEDLEMMER VED GJERMUNDNES VGS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-44/00 A OMSTILLING 2000 – OVERSENDINGSFRAMLEGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-45/00 A ØKONOMIRAPPORT 31.08.00
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-46/20 A MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE VAL AV SKOLEUTVALSMEDLEM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-47/00 A KONFERANSE OM KOMPETANSEREFORMEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Nov-2000
  
Collapse 
Ud-46/00 A MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE VAL AV SKOLEUTVALSMEDLEM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-48/00 A MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALET I 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-49/00 A OVERFØRING AV BUDSJETTMIDLAR I SAMBAND MED SAMANSLÅING AV VIDAREGÅANDE SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-50/00 A GJESTEELEVSAVTALEN MED SØR-TRØNDELAG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-51/00 B OVERTAL VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE PER AUGUST 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-52/00 A PP-TENESTA OG DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA FRAMLEGG TIL PLAN FOR NY ORGANISERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-53/00 A SKOLEBRUKSPLAN 2001 - 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-54/00 A ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE FORPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-55/00 A ØKONOMIPLAN 2001 - 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedlegg
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-56/00 A ORIENTERING OM INNTAKET TIL DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 2000/2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-57/00 A KORRIGERING AV ØKONOMIPLAN 2001- 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-58/00 A ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE SAL AV AVDELING KVILTORP OG BUSTADEIGEDOMEN TOLLRO
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-59/00 A BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE – FØRESETNADER FOR UTGREIING FRÅ PROSJEKTGRUPPA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2001
 
Collapse 
06-Feb-2001
  
Collapse 
Ud-10/01 A FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE OPPRETTING AV STUDIERETNING FOR MEDIA OG KOMMUNIKASJON
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/01 A ORIENTERING VEDR. PROSJEKTPLANAR FOR ORGANISERINGS- OG BYGNINGSPROSJEKT VED VIDAREGÅANDE SKULAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/01 A KJØP AV TENESTER TIL GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FYLKESKOMMUNALE BARNEVERNSINSTITUSJONAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/01 A ENDRING AV MØTETIDSPUNKT VÅREN 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-1/01 A SØKNAD OM GODKJENNING AV VIDEREGÅANDE SKOLE ETTER PRIVATSKOLELOVA FRÅ IKT-SKOLEN A/S
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/01 A FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE VAL AV MEDLEMER/VARAMEDLEMER TIL SKOLEUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/01 A INTERNATIONAL BACCALAUREATE – TILBOD I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/01 A DIFFERENSIERINGSPROSJEKTET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/01 A BUDSJETTET FOR UTDANNINGSSEKTOREN FOR 2001 – KONSEKVENSAR AV FYLKESTINGET SI BEHANDLING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/01 A OVERFØRING AV BUDSJETTMIDLAR MELLOM FYLKESTINGSRAMMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/01 A KRISTIANSUND VGS OG AVERØY VGS SAMANSLÅING FRÅ 01.08.01
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/01 A NYE TILBOD I TEKNISKE OG ALLMENNE FAG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/01 A TEKNISK FAGSKOLE – ST.MELDING 20
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Mar-2001
  
Collapse 
Ud-14/01 A BEHANDLING AV ØKONOMIPLANEN 2001 - 2004 OG FYLKESPLANEN 2001 – 2004 OVERSENDINGSFRAMLEGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-15/01 A TILBODSSTRUKTUREN I MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/01 A REVIDERING AV STRUKTUR OG INNHALD I STUDIEREGNING FOR ALLMENNE, ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG (AA) HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/01 A MELDING OM GJENNOMSYN AV MØTEBOK FOR UTDANNINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/01 A BRUK AV STILLINGSBANKEN SINE MIDLAR TIL ANDRE FORMÅL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/01 A OPPDRAG I SAMBAND MED VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/01 A AVSLUTNING AV PROSJEKT BEVISSTE UTDANNINGSVAL VIDAREFØRING AV TILTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/01 A ÅRSRAPPORT FRÅ UTDANNINGSAVDELINGA 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Apr-2001
  
Collapse 
Ud-22/01 A HERØY VIDAREGÅANDE SKULE VAL AV MEDLEMER/VARAMEDLEMER TIL SKOLEUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/01 A BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE VAL AV MEDLEMER/VARAMEDLEMER TIL SKOLEUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/01 A ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE VAL AV MEDLEMER/VARAMEDLEMER TIL SKOLEUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/01 A KRISTIANSUND VIDEREGÅANDE SKOLEVAL AV MEDLEMER/VARAMEDLEMER TIL SKOLEUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-26/01 A GÅR UT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-27/01 A SØKING TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/01 A INTERNATDRIFT FRÅ 1. AUGUST 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/01 A EVALUERING AV OPPLÆRINGSREGION NORD
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/01 A RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLAR I STILLINGSBANKEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
14-May-2001
  
Collapse 
Ud-31/01 A OPPLÆRINGSKONFERANSEN 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/01 A HANDLINGSPLAN KNYTT TIL OPPLÆRING AV BARN OG UNGE I DEI FYLKESKOMMUNALE BARNEVERNSINSTITUSJONANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-34/01 A INNTAK 2001 - PRØVEINNTAK 1
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/01 A UTSTYR TIL MEKANISKE FAG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-38/01 A BUDSJETT FOR STILLINGSBANKEN I 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/01 A MÅL- OG TILTAKSPLAN 2001/2002 FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
15-May-2001
  
Collapse 
Ud-33/01 A SKOLESTRUKTUREN I ØRSTA/VOLDA, ULSTEIN/HERØY, MOLDE OG KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/01 A DRIFTA AV AUKRA VGS OG SIKKERHETSSENTERET PÅ AUKRA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/01 A BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE – FØREBELS PROGRAM FOR NYBYGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Jun-2001
  
Collapse 
Ud-40/01 A SURNADAL VIDAREGÅANDE SKOLE OPPRUSTNING AV SKOLEANLEGG (FØREBELS PROgram)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-41/01 A SKOLEBESØK SKOLEÅRET 2000/2001 - OPPSUMMERING OG OPPFØLGING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-42/01 A OVERORDNA MÅL FOR OPPRUSTING OG NYBYGG VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-43/01 A ØKONOMIRAPPORT PER 30.04.01
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-44/01 A INNTAK 2001 - PRØVEINNTAK 2
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-45/01 A TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV SKOLEFISKANLEGG PÅ BENTNESET I KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-46/01 A OPPLÆRINGSKONTRAKT - AVVIKANDE LÆREKONTRAKT EVALUERING AV OPPFØLGINGSTENESTA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-47/01 A FORDELING AV MIDLAR TIL VAKSENOPPLÆRING prinsipp og prioriteringar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Sep-2001
  
Collapse 
Ud-48/01 A MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALET 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-49/01 A ORGANISERING AV RESSURSSENTRA I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-50/01 A RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED OPPRUSTING AV BYGNINGANE VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL (Utsett Ud-42/01 A)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-51/01 A FINANSIERING AV UTVIDA KOSTNADSRAMME - ULSTEIN VGS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Oct-2001
  
Collapse 
Ud-52/01 A ØKONOMIRAPPORT PR. 31.08.01
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-53/01 A OMDISPONERING AV MIDLAR FRÅ FYLKESTINGSRAMME 21 TIL FYLKESTINGSRAMME 24
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-54/01 A PROSJEKT OM EKSTERN DELTAKING I LOKALT VURDERINGSARBEID
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-55/01 A BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE – HOVUDFUNKSJONSPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Nov-2001
  
Collapse 
Ud-56/01 A FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE VAL AV MEDLEMER/VARAMEDLEMER TIL SKOLEUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-57/01 A SKOLEBRUKSPLANEN 2002 -2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-58/01 A MELDING OM BRUK AV STILLINGSBANKMIDLAR 2001 FRAMTIDIG BRUK AV STILLINGSBANKMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-59/01 A LIVSFASEPROSJEKTET STATUS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-60/01 A LANGSIKTIG PLAN FOR INVESTERINGAR I SKOLEANLEGG (A)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-61/01 A DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MOLDE – FØREBELS PROGRAM STATUS/VIDARE FRAMDRIFT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-62/01 A OPPSUMMERING AV INNTAK 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-63/01 A ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2002 - 2005 MED ÅRSBUDSJETT FOR ÅR 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Dec-2001
  
Collapse 
Ud-64/01 A TILLEGG TIL SKOLEBRUKSPLAN 2002-2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2002
 
Collapse 
07-Feb-2002
  
Collapse 
Ud-1/02 A ENDRINGAR ØKONOMIPLAN 2002 -2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/02 A OMSTILLINGSPROSESSAR I UTDANNINGSEKTOREN PERSONALKONSEKVENSAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/02 A STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTA I MOLDE OG ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/02 A SAMARBEID OM KULTURFAGA I KRISTIANSUND - LOKALISERING AV STUDIERETNING FOR MEDIA OG KOMMUNIKASJON
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/02 A UTDANNINGSKONFERANSE, 12-13. MARS 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/02 A UTDANNINGSUTVALET, NY MØTEDATO
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Mar-2002
  
Collapse 
Ud-10/02 A ÅRSREGNSKAP FOR UTDANNINGSSEKTOREN 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/02 A ORDNINGA MED SKOLEUTVAL VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE EI ENDRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/02 A VURDERING OG KVALITETSUTVIKLING AV VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL "ELEVINSPEKTØRENE"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/02 A MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE – FØREBELS PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/02 A DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I VOLDA OG ØRSTA – ORIENTERING OM FØREBELS PROGRAM STATUS / VIDARE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-May-2002
  
Collapse 
Ud-12/02 A DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I VOLDA OG ØRSTA UTSETJING AV FLYTTING AV STUDIERETNING FOR FORMGJEVINGSFAG
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-12/02 A DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I VOLDA OG ØRSTA – UTSETJING AV FLYTTING AV STUDIERETNING FOR FORMGJEVINGSFAG
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/02 A MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL 2002/2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/02 A UTPRØVINGA MED SERVICESENTRALAR – EVALUERING OG VIDARE ORGANISERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-15/02 A TILBODSTRUKTUREN I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/02 A SØKINGA TIL VIDAREGÅANDE SKOLAR FOR SKOLEÅRET 2002/03 - BRUK AV KLASSERESERVEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/02 A VAL AV REPRESENTANT TIL NASJONAL OPPLÆRINGSKONFERANSE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/02 A FLYTTING AV MØTE I UTDANNINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/02 A NYE KRITERIUM FOR BUDSJETTERING - ENDRING I BUDSJETTRAMMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/02 A ENTREPRENØRSKAP I VIDAREGÅANDE SKOLE ORIENTERING OG VIDAREFØRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/02 A OPPRETTING AV AKSJESELSKAPET BERGMOUTVIKLING A/S
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/02 A ØKONOMIRAPPORT PER 30.04.02
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Jun-2002
  
Collapse 
Ud-15/02 A TILBODSTrUKTUREN I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/02 A OPPRETTING/NEDLEGGING AV KLASSAR OG TILPASSING AV KAPASITET VED INNTAKET 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
26-Jun-2002
  
Collapse 
Ud-24/02 A Oppretting og nedlegging av klassar
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
12-Sep-2002
  
Collapse 
Ud-25/02 A REKRUTTERING TIL LÆRARSTILLINGAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-26/02 A ORIENTERING OM OVERTALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-27/02 A FØRSTEKLASSES FRA FØRSTE KLASSE Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk grunnopplæring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/02 A HØYRING - FRAMLEGG TIL LOV OM FRITTSTÅANDE SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/02 A ELEVREPRESENTANTAR TIL UTDANNINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/02 A PRIORITERING AV BYGGESAKER I SKOLESEKTOREN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-31/02 A LOV OM TEKNISK FAGSKOLE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/02 A FLYTTING AV FELLESMØTE UTDANNINGSUTVALET/YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I OKTOBER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-33/02 A LOVFESTING AV YRKESPRØVING - HØYRINGSUTTALE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-34/02 A VAL AV REPRESENTANTAR TIL REGIONKONFERANSEN 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/02 A VAL AV REPRESENTANTAR TIL KONFERANSEN "VI VIL - VI KAN -VI TØR"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/02 A ØKONOMiRAPPORT PER 31.08.02
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Oct-2002
  
Collapse 
Ud-37/02 A MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALET 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-38/02 A OMDISPONERING MELLOM FYLKESTINGRAMMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/02 A ORIENTERING OM INNTAKET TIL DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 2002/2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Nov-2002
  
Collapse 
Ud-40/02 A OPPFØLGINGSTENESTA - RAPPORT SKULEÅRET 2001/2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-41/02 A STYRINGSSTRUKTUR I SKOLESEKTOREN - VURDERING AV SKOLEUTVALA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-42/02 A TILBODSSTRUKTUR OG ORGANISERING AV OPPLÆRING VED STRANDA VIDAREGÅANDE SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-43/02 A SKOLEBRUKSPLANEN 2003 - 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-44/02 A SIKKERHETSSENTERET PÅ AUKRA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-45/02 A SURNADAL VIDAREGÅANDE SKOLE VAL AV NYTT MEDLEM TIL SKOLEUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-46/02 A ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2003 - 2006 MED ÅRSBUDSJETT FOR ÅR 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2003
 
Collapse 
16-Jan-2003
  
Collapse 
Ud-1/03 A KVALITETSUTVIKLINGSARBEID I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/03 A LOKALT HANDLINGSROM I ORGANISERING AV GRUNNOPPLÆRINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/03 A SURNADAL VIDAREGÅANDE SKOLE BYGGJE- /ROMPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/03 A FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I DEBATTHEFTET FRÅ KS, "KOMMUNEN OG FYLKESKOMMUNEN SOM SKOLEEIER"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/03 A OPPRUSTING AV BYGNINGSMASSEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Mar-2003
  
Collapse 
Ud-10/03 A RØYKFRIE VIDAREGÅANDE SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/03 A BUDSJETT 2003 - SITUASJONEN FOR SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/03 A KULTUR- OG NETTVERKSUTVIKLING I VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/03 A NASJONAL OPPLÆRINGSKONFERANSE, 23 - 25. JUNI 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/03 A KVALITETSINDIKATORAR - TILSTANDSPORTAL FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-15/03 A SØKING 2003 - OPPRETTING OG NEDLEGGING AV KLASSAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/03 A PLANLEGGING AV ELEVTALSAUKEN FRAM MOT 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/03 A RESULTATVURDERING 2002 - UTDANNINGSSEKTOREN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/03 A ÅRSRAPPORT 2002 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/03 A SURNADAL VIDAREGÅANDE SKOLE - FORPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/03 A BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE - UTVIKLINGSPLAN / BYGGJEPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/03 A GJENNOMGANG AV ELEVINSPEKTØRENE SKOLEÅRET 2002-2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/03 A MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL 2003-2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-May-2003
  
Collapse 
Ud-19/03 A VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING – AVSLUTNING AV VAKSENOPPLÆRINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/03 A ENTREPRENØRSKAP I VIDAREGÅANDE SKOLE – UNGT ENTREPRENØRSKAP MØRE OG ROMSDAL 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/03 A OPPRETTING OG NEDLEGGING AV KLASSAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/03 A SAMANSLÅING AV FANNEFJORD VIDAREGÅANDE SKOLE OG SAGBAKKEN SKOLE FRÅ 01.08.2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/03 A NY SAMLA YRKESFAGSKOLE I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/03 A GRUNNKURSSØKJARANE SINE SKOLEVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/03 A ØKONOMIRAPPORTERING PER MARS 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Jun-2003
  
Collapse 
Ud-26/03 A JUSTERING AV RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLAR I STILLINGSBANKEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-27/03 A ØKONOMIRAPPORTERING PR APRIL 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/03 A KAN VIDAREGÅANDE OPPLÆRING BIDRA TIL REGIONAL UTVIKLING?
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/03 A RETNINGSLINJER FOR OPPRUSTNING AV BYGNINGANE VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/03 A OPPRETTING OG NEDLEGGING AV KLASSAR/PLASSAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Sep-2003
  
Collapse 
Ud-31/03 A MELDING OM OVERTAL PER 1. AUGUST 2003 VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/03 A OBLIGATORISK KARTLEGGING AV ELEVARS LÆRINGSMILJØ
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/03 A OBLIGATORISK KARTLEGGING AV ELEVARS LÆRINGSMILJØ - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-33/03 A DIFFERENSIERINGSPROSJEKTET VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANDE I MØRE OG ROMSDALI PERIODEN 2000-2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-34/03 A KVALITETSUTVALETS INNSTILLING (nou 2003:16: I FØRSTE REKKE) - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/03 A REGLEMENT FOR SKOLEUTVALA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/03 A BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE – ORIENTERING OM SKISSEPROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/03 A ØKONOMIRAPPORT PR 2. TERTIAL 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/03 A INNTAKET ETTER SKOLESTART
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
30-Oct-2003
  
Collapse 
Ud-38/03 A MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALET 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Nov-2003
  
Collapse 
Ud-40/03 A BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE - FORPROSJEKT BYGGESTEG 1 OG 2
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-41/03 A NY SAMLA FAGSKOLE I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-42/03 A FLYTTING AV OPPLÆRINGSTILBODET VED KRISTIANSUND VIDEREGÅANDE SKOLE, AVDELING AVERØY
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-43/03 A ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2004 - 2007 MED ÅRSBUDSJETT FOR ÅR 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-44/03 A OPPNEMNING AV MEDLEMER TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNENS LIKESTILLINGSUTVAL 2003 - 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-45/03 A TRAFIKKOPPLÆRING Høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-46/03 A SKOLEBRUKSPLANEN 2004 - 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-47/03 A ORIENTERING OM INNTAKET TIL DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 2002/2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-48/03 A DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN FOR SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-49/03 A FRAMLEGG TIL VAL AV YRKESOPPLÆRINGSNEMND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2004
 
Collapse 
22-Jan-2004
  
Collapse 
Ud-1/04 A HØYRINGAR : Endringar i lov om frittståande skolar - høyring ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN § 13-10 og friskoleloven § 5-2
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/04 A TILBOD VED KRISTIANSUND VGS, AVDELING AVERØY
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/04 A TILBOD VED TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE 2004/2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/04 A FORSKRIFTSREGULERING AV OBLIGATORISKE PRØVER - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/04 A UTVIDING AV TILBODET VED VESTBORG VIDAREGÅANDE SKOLE - UTTALE TIL UTDANNINGS- OG FORSINGSDEPARTEMENTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/04 A MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE - UTVIKLINGSPLAN / BYGGJEPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/04 A ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTVIKLINGSPLAN / BYGGJEPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Feb-2004
  
Collapse 
Ud-8/04 A BRUKEN AV IKT I SKOLEN - EIT NATURLEG LÆREMIDDEL OG EIT NØDVENDIG HJELPEMIDDELl
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/04 A BRUKEN AV IKT I SKOLEN - EIT NATURLEG LÆREMIDDEL OG EIT NØDVENDIG HJELPEMIDDEL
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-9/04 A "NYE BORGUND/NØRVE" - NAMN OG MÅLFORM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Apr-2004
  
Collapse 
Ud-10/04 A KAPASITETSENDRINGAR AV KLASSAR OG TILBOD
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/04 A KVALITET I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/04 A VEDTEKTER TEKNISK FAGSKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/04 A GEOGRAFISK FORDELING AV SØKJARANE I 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/04 A DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I VOLDA OG ØRSTA ORIENTERING OM BYGGEPROSJEKTA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-15/04 A ORIENTERING OM ARBEIDSPLASSAR FOR UNDERVISNINGSPERSONALET VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/04 A ENTREPRENØRSKAP I VIDAREGÅANDE SKOLE - UNGT ENTREPRENØRSKAP MØRE OG ROMSDAL 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/04 A MÅL- OG TILTAKSPLAN 2004 - 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/04 A UNGDOMSGARANTI I MØRE OG ROMSDAL FØREBELS ORIENTERING OM SAKSUTGREIING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/04 A KOSTRA-RAPPORT UTDANNINGSSEKTOREN 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/04 A ØKONOMSIKE UTFORDRINGAR KNYTT TIL SØKARTALA - FRAMLEGG TIL OMDISPONERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Jun-2004
  
Collapse 
Ud-21/04 A NASJONAL OPPLÆRINGSKONFERANSE 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/04 A "PROSJEKT GRUPPEORGANSIERING" - STATUSRAPPORT APRIL 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/04 A ØKONOMIRAPPORT PR APRIL 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/04 A KAPASITETSENDRING AV KLASSAR OG TILBOD - 2
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/04 A ORIENTERING OM OVERTAL PER 1. AUGUST 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Jun-2004
  
Collapse 
Ud-26/04 A "SITUASJONEN FOR TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE SKOLEÅRET 2004/05
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-26/04 A "SITUASJONSN FOR TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE SKOLEÅRET 2004/05
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Sep-2004
  
Collapse 
Ud-27/04 A MELDING OM OVERTAL PER 1. AUGUST 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/04 A ROMSDAL VGS - FORPROSJEKT FOR BYGGETEG 1
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/04 A FAGERLIA VGS - FØREBELS PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/04 A HERØY VGS - OVERTAKING AV PAVILJONGAR M/TOMT - OPPFØRING AV NY PAVILJONG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-31/04 A INNTAK SKOLEÅRET 2004/2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
14-Oct-2004
  
Collapse 
Ud-32/04 A ØKONOMIRAPPORT PR. AUGUST 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-33/04 A MØTEPLAN FOR UTDANNINGSUTVALET 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Nov-2004
  
Collapse 
Ud-34/04 A ORGANISERING OG DRIFT AV SIKKERHETSSENTERET PÅ AUKRA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/04 A SKOLEBRUKSPLANEN 2005 - 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/04 A FORSKRIFT OM OPPTAK AV STUDENTAR TIL FAGSKOLEUTDANNINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/04 A "HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-38/04 A ØKONOMIPLAN FOR 2005 - 2008 MED BUDSJETT FOR 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/04 A MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE - FORPROSJEKT FOR BYGGESTEG 1
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-40/04 A FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE - BYGGESTEG 1 - SKISSEPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-41/04 A INTERNASJONALT ARBEID I MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
15-Dec-2004
  
Collapse 
Ud-42/04 A OPPFØLGING AV VEDTAK I SAK T-74/04 ØKONOMIPLAN 2005-2008 - MED BUDSJETT FOR 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-43/04 A SKOLEBRUKSPLANEN 2005 - 2008 (Utsatt fra forrige møte)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2005
 
Collapse 
10-Feb-2005
  
Collapse 
Ud-1/05 A PROSESSDEBATT OM SKOLESTRUKTUR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/05 A FRÅSEGN - SØKNADER OM ETABLERING AV FRISKOLE (VIDAREGÅANDE ) I MOLDE OG ÅLESUND (AKADEMIET MØRE)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/05 A JOHN BAUER ÅLESUND AS - SØKNAD OM GODKJENNING ETTER FRISKOLELOVA - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/05 A SLUTTFØRING AV AVTALEN MED TINGVOLL KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/05 A MILJØSERTIFISERING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-/05 A MILJØSERTIFISERING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Mar-2005
  
Collapse 
Ud-10/05 A ORIENTERING 0M ARBEIDSPLASSAR FOR UNDERVISNINGSPERSONALET VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/05 A FRAMLEGG TIL AVTALE MELLOM TINGVOLL KOMMUNE OG MØRE OG ROMSDAL FYLKE OM TILBODSSTRUKTUR MED MEIR VED TINGVOLL VGS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/05 A SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKOLE - BRUK AV DRIFTSOVERSKOTET VED OVERTAKING AV BYGG FRÅ KOMPETANSEBYGG AS (A)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/05 A RESULTATVURDERING 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/05 A ETABLERING AV MØRE MARITIMT OPPLÆRINGSSENTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/05 A ENDRINGAR I SKOLE- OG TILBODSSTRUKTUREN FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
14-Apr-2005
  
Collapse 
Ud-12/05 A KUNNSAKPSLØFTET - INVITASJON TIL HØYRING OM FAG- OG TIMEFORDELING ETC
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/05 A NASJONAL OPPLÆRINGSKONFERANSE 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/05 A MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL 2005 - 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-15/05 A NEDLEGGING AV TILBOD I SKOLESTRUKTUREN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/05 A TILLEGG SAK UD-09/05 A ENDRINGAR I SKOLE- OG TILBODSSTRUKTUREN FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I ÅLESUND – NYTT FRAMLEGG TIL VEDTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
12-May-2005
  
Collapse 
Ud-16/05 A KVALITET VIDEREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/05 A SKOLEEIGARS ARBEID MED INNHALDET I DEN VIDARE-GÅANDE SKOLEOPPLÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL Frå Differensieringsprosjektet til Kunnskapsløftet.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/05 A STRATEGI FOR KOMPETASENUTVIKLING I GRUNNOPPLÆRING 2005 – 2008. KUNNSKAPSLØFTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/05 A Organisering av MMU-Internasjonalt maritimt utdanningssenter
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/05 A Inntak 2005 - Kristiansund videregående skole, avd. Averøy
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/05 A Oppretting og nedlegging av tilbod - kapasitetsjusteringar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Sep-2005
  
Collapse 
Ud-22/05 A Entreprenørskap i vidaregåande skole - Ungt entreprenørskap Møre og Romsdal 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/05 A Eigenbetaling - kopiavgift
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/05 A Fræna videregående skole - disponering av tomt til bygghall
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/05 A Strukturdebatten
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-26/05 A Volda vidaregåande skule – førebels program/ utviklings­plan
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-27/05 A BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE Byggesteg 2 med plan for gjennomføring Revidert utviklingsplan
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/05 A Atlanten videregående skole, Kristiansund videregående skole - førebels program/utviklingsplan
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Oct-2005
  
Collapse 
Ud-29/05 A Møteplan for utdanningsutvalet 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/05 A Fysisk utbetring av arbeidsplassane for undervisningspersonalet ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-31/05 A Orientering om tilsyn med Møre og Romsdal fylke, Ulstein og Herøy vidaregåande skular
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/05 A Orientering om inntaket 2005/2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Nov-2005
  
Collapse 
Ud-33/05 A Orientering om tilrettelegging av skolebygg for personar med funksjonshemmingar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-34/05 A OKAB Møre og Romsdal - Søknad om godkjenning etter friskolelova
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/05 A Skolebruksplanen 2006 - 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/05 A Kunnskapsløftet - nye læreplanar etc
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/05 A Elev- og lærlingombod
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-38/05 A Akademiet videregående skole Kristiansund - søknad om godkjenning etter friskolelova
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/05 A Bruk av Ålesund Maritime og tekniske fagskole sine lokale på Volsdalsberga
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-40/05 A Strukturdebatten - høyringsfråsegn
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-41/05 A Økonomiplan 2006-2009 med budsjett for 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
28-Nov-2005
  
Collapse 
Ud-40/05 A Strukturdebatten - høyringsfråsegn
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2006
 
Collapse 
09-Feb-2006
  
Collapse 
Ud-1/06 A Bruk av skolelokala på Volsdalsberga
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/06 A Etablering av TAF-tilbod i Kristiansund
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/06 A Etablering av tilbod for små elevgrupper - småskalatilbod
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Mar-2006
  
Collapse 
Ud-4/06 A Bruk av skolelokala på Volsdalsberga (ny sak)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/06 A Prosjekt til fordjuping - utfordringar og moglegheiter
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/06 A Ordensreglement i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Apr-2006
  
Collapse 
Ud-7/06 A Orientering om miljøsertifisering av dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/06 A Inntak 2006/2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-May-2006
  
Collapse 
Ud-10/06 A Innføring av berbare elev-pc-ar i den vidaregåande skolen i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/06 A Småskalatilbod - finansiering skoleåret 2006/2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/06 A Plan- og resultatvurderingssystemet i utdanningssektoren (Mål- og tiltaksplan)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/06 A Organisering av pedagogisk-psykologiske teneste i vidaregåande opplæring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/06 A Søking til vidaregåande 1 i 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-15/06 A Småskalatilbod ved Fræna vidaregåande skole
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/06 A Nasjonal opplæringskonferanse 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Sep-2006
  
Collapse 
Ud-16/06 A Trivsel og læringstrykk i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/06 A Karakterstatistikk 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/06 A Borgund vgs byggetrinn 3-Byggeprogram Revisjon av utviklingsplanen Byggeprogram for byggetrinn 3
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/06 A Høyring - Rapport frå arbeidsgruppe "Forslag til endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringa"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Oct-2006
  
Collapse 
Ud-20/06 A Møteplan for utdanningsutvalet 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/06 A Tiltak for betre gjennomføring av vidaregåande opplæring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Nov-2006
  
Collapse 
Ud-22/06 A Organisering av pedagogisk-psykologisk teneste for vidaregåande opplæring (utsett sak)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/06 A Atlanten vgs. - Status pr. 16.10.2006/Skisseprosjekt
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/06 A Ørskog vidaregåande skule - orientering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Nov-2006
  
Collapse 
Ud-25/06 A Skolebruksplanen 2007 - 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-26/06 A Reglar for søknad om permisjon, programområde over to år, sikring av skoleplass for utvekslingselevar, rett til vidaregåande opplæring for minoritetspråklege søkjarar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-27/06 A Går ut
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-28/06 A Privatskolelov - framlegg til endringar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/06 A Økonomiplan 2007-2010 med budsjett for 2007
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-30/06 A Skolebruksplanen 2007 - 2010 og Ålesundsstrukturen – tillegg til sak Ud-25/06
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2007
 
Collapse 
15-Feb-2007
  
Collapse 
Ud-1/07 A Forslag til endringar i lov om fagskoleutdanning
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/07 A Høyring - Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010 - 2019
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/07 A Formidling - oppsummering for 2006 og arbeidet framover
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/07 A Oppretting av småskalatilbod skoleåret 2007/2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/07 A Arbeid med lokal arbeidstidsavtale som del av arbeid med mål og tiltaksplan
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Mar-2007
  
Collapse 
Ud-10/07 A Gjennomføring av vidaregåande opplæring - status for arbeidet i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/07 A Ålesund videregående skole - opprusting av anlegg på Volsdalberga
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/07 A Organisering av ordninga med gratis læremiddel til elvane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/07 A Borgund vidaregåande skole, byggetrinn 3 - forprosjekt
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/07 A Handlingsplan for internasjonalt arbeid
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
30-Mar-2007
  
Collapse 
Ud-11/07 A Inntaket 2007/2008 - Nedlegging av tilbod
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-May-2007
  
Collapse 
12/07 A Nasjonal opplæringskonferanse 2007
   
Vedtak
  
Collapse 
13/07 A Mål- og tiltaksplan for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2007-2011
   
Vedtak
  
Collapse 
14/07 A Inntaket 2007/2008 - Oppretthalding av tilbod - Nedlegging av tilbod
   
Vedtak
  
Collapse 
15/07 A Kryssløp i vidaregåande opplæring
   
Vedtak
  
Collapse 
16/07 A Samordning av fylkestingsrammene for utdanningssektoren
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/07 A Nasjonal opplæringskonferanse 2007
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-13/07 A Mål- og tiltaksplan for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2007-2011
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-14/07 A Inntaket 2007/2008 - Oppretthalding av tilbod - Nedlegging av tilbod
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-15/07 A Kryssløp i vidaregåande opplæring
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-16/07 A Samordning av fylkestingsrammene for utdanningssektoren
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
02-Jul-2007
  
Collapse 
Ud-17/07 A Gjennomføring av ordninga med læremiddel og berbar PC skoleåret 2007/2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/07 A Digitale læremiddel i vidaregåande opplæring – Prosjektet Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Sep-2007
  
Collapse 
Ud-19/07 A Endringar i opplæringslova - ny rolle og nye oppgåver for yrkesopplæringsnemnda
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/07 A Tidleg formidling til læreplass - involvering av skolane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/07 A Høyringsuttale - framlegg til endringar i Forskrift til opplæringslova om fag- og sveineprøva
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/07 A Inntak
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/07 A Ny organsiering av pedagogsik-psykologisk teneste til vidaregåande opplæring - sluttføring av arbeidet med nye avtalar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/07 A Borgund vidaregåande skole - Idrettshall - Forprosjekt
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/07 A Investeringsbehov ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Nov-2007
  
Collapse 
Ud-27/07 A "Formål for framtida" (NOU 2997:6)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/07 A Geografisk fordeling av primærsøkjarane med ungdomsrett til vg1 for skoleåret 2007/08
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Nov-2007
  
Collapse 
Ud-29/07 A Opplæringslova - høyring om endringar 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/07 A Skolebruksplanen 2008 - 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-31/07 A MMU - Internasjonalt utdanningssenter AS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/07 A Økonomirapportering per 31.10.07
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-33/07 A Ei orientering undervegs om IKT i skolen
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2008
 
Collapse 
07-Feb-2008
  
Collapse 
Ud-1/08 A Rullering av skoleruta - fram til 2010-2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/08 A Skolebesøk 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/08 A Flytting av utdanningsprogram Medium og kommunikasjon frå Atlanten vgs til Kristiansund vgs
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/08 A Økonomiplanen 2008 - 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/08 A Førebels grunnlag for resultatrapporteringa 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/08 A Endring av strukturen – anleggsmaskinmekanikarfaget
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/08 A Vg2 frisør ved Kristiansund videregåande skole
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/08 A Rekrutteringstiltak til teknisk fagskole
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/08 A Småskalatilbod - Vg1 Elektro ved Tingvoll vidaregåande skole 2008/2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
13-Mar-2008
  
Collapse 
Ud-10/08 A Namneendring - Ålesund maritime og tekniske fagskole
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
26-Mar-2008
  
Collapse 
Ud-11/08 A Inntaket 2008/2009 – Nedlegging av tilbod
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/08 A Økonomiplan 2008-2011 med budsjett 2008
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-/08 A
   
Vedtak
 
Collapse 
08-May-2008
  
Collapse 
Ud-13/08 A Nasjonal opplæringskonferanse 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/08 A Lærarvurdering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-15/08 A Reglar for tildeling av PC-stipend skoleåret 2008/2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/08 A Orientering vedr. miljøsertifisering av dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/08 A Mål- og tiltaksplan 2008-20012 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/08 A Kunnskapsløftet – ny rolle og nye oppgåver for OT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/08 A Handlingsplan for internasjonalt arbeid – Rapportering for 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/08 A Evaluering av bruken av elev-PC-ar i den vidaregåande skolen i fylket
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/08 A Inntaket 2008/2009 - Nedlegging av tilbod - oversikt over kapasitetsjusteringar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/08 A Økonomirapportering pr april 2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/08 A Avtale om kjøp av tenester frå Tøndergård skole
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/08 A Situasjonen i ramme 37 - Spesialundervisning
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Jun-2008
  
Collapse 
Ud-25/08 A Borgund vgs - utflytting frå Nørve
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-26/08 A Situasjonen i ramme 37 - Spesialundervisning Oppfølging av vedtak frå møte 08.05.08
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Sep-2008
  
Collapse 
Ud-27/08 A Oppretting av styre for fagskolen i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/08 A Møtedatoer for utdanningsutvalet 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/08 A Kvalitet i opplæringa
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/08 A Oppsummering av inntaket 2008/2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-31/08 A Tilsyn med årstimetal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/08 A Endring av tilsettingsreglement - tilsetting av assisterande rektor
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-33/08 A Borgund vidaregåande skole, byggetrinn 3 – Status/Justert forprosjekt
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-34/08 A Kristiansund videregående skole, opprusting/optimalisering status pr. 01.09.2008
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/08 A Økonomirapport 2. tertial
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Nov-2008
  
Collapse 
Ud-36/08 A Skolebruksplanen 2009 - 2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/08 A Økonomiplan 2009 - 2012 med budsjett for 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-38/08 A Tilbod til elevar i vidaregåande opplæring som treng butrening
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/08 A Fornya partnarskapsavtale mellom Møre og Romsdal fylke og Tingvoll kommune
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-40/08 A Småskalatilbod - ei tilstandsvurdering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2009
 
Collapse 
12-Jan-2009
  
Collapse 
Ud-/09 A Fagopplæring for framtida - NOU 18/08 - innstilling frå Karlsenutvalet, høyringsuttale frå Møre og Romsdal fylke
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Feb-2009
  
Collapse 
Ud-2/09 A Høyring – forslag til endring av forskrift til opplæringslova – kravet om språkleg parallellutgåve.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/09 A Utviding av TAF-ordninga ved Haram vidaregåande skule
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/09 A Forslag til endringar i Forskrift til opplæringslova - høyringsuttale
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/09 A PPT for vidaregåande opplæring - ståstad, utfordringar og vidare arbeid
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/09 A Tilsyn med årstimetalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Mar-2009
  
Collapse 
Ud-10/09 A Fylkesplanen 2009-2012: Handlingsplanar for resultatmål på satsingsområdet kompetanse
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/09 A Budsjettendring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/09 A Kristiansund videregående skole - revidert utviklingsplan
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/09 A Inntaket 2009/2010 - Nedlegging av tilbod
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/09 A Nasjonal opplæringskonferanse 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/09 A Fagskolestyret - val av styreleiar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/09 A Tilsyn med timetal – plan for lukking av avvik
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Apr-2009
  
Collapse 
Ud-14/09 A Inntaket 2009/2010 - Nedlegging av tilbod 2. runde
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
14-May-2009
  
Collapse 
Ud-15/09 A Arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - Kvalitetsplan for 2009 - 2013
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/09 A Framtidig organisering av yrkes- og utdanningsrettleiing i Møre og Romsdal - frå skoleåret 2009 - 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/09 A Styrking av budsjettet til Fagskolen i Ålesund - vidare saksbehandling
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/09 A Status prøveprosjekt - undervisningsevaluering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/09 A Oppretting av eit interkommunalt samarbeid (IS) for å etablere fritt tilgjengelege læremiddel for alle fag i vidaregåande skole - Nasjonal Digital læringsarena, NDLA
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-19/09 A Oppretting av eit interkommunalt samarbeid (IS) for å etablere fritt tilgjengelege læremiddel for alle fag i vidaregåande skole - Nasjonal Digital læringsarena, NDOLA
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/09 A PC-ORDNING FOR ELEVANE SKOLEÅRET 2009/2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Sep-2009
  
Collapse 
Ud-21/09 A Møteplan for utdanningsutvalet 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/09 A Arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - kvalitetsmelding 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/09 A Oppsummering av inntaket 2009/2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/09 A Delegering av mynde til å vise bort elevar – høyring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/09 A Økonomirapport 2. tertial 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Nov-2009
  
Collapse 
Ud-26/09 A Digitale og trykte læremiddel
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-27/09 A Arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - overordna kvalitetsstrategi
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/09 A NOU 2009 -18, Rett til læring, innstilling frå Midtlyngutvalet. Høyringsuttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/09 A Skolebruksplanen 2010 - 2013
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/09 A Lokalisering og utbygging av restaurant- og matfag (RM) for Nordre Sunnmøre - Førebels program
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-31/09 A ØKONOMIPLAN 2010 - 2013 MED BUDSJETT FOR 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/09 A Minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2010
 
Collapse 
14-Jan-2010
  
Collapse 
Ud-1/10 A Tillegg til skolebruksplana - vg1 medium og kommunikasjon ved Haram vgs
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/10 A Oppfølging av vedtak i sak F-79/09: Lokalisering og utbygging av restaurant- og matfag for Nordre Sunnmøre - Førebels program
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/10 A Budsjettendring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/10 A Budsjett for fagskolane i Møre og Romsdal 2010
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-/10 A Budsjett for fagskolane i Møre og Romsdal 2010
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Mar-2010
  
Collapse 
Ud-10/10 A Søknad om ekstra ressursar til programfag i idrett
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/10 A Rapportering for 2009 på resultatmåla på satsingsområdet Kompetanse i Fylkesplan i Møre og Romsdal 2009-12
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/10 A Handlingsplanar 2010 for innsatsområde/resultatmål på satsingsområdet Kompetanse i Fylkesplanen 2009-12
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/10 A Lokalisering og utbygging av Restaurant- og matfag (RM) for Nordre Sunnmøre - Oppfølging av sak T-97/09
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/10 A Struktur og tilbod for Restaurant- og matfag i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/10 A Prioritering av ekstraløyving til lærlingtilskott i statsbudsjettet for 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Apr-2010
  
Collapse 
Ud-11/10 A Inntaket 2010/2011 - Nedlegging av tilbod
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/10 A Informasjon om søkinga skoleåret 2010/11
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/10 A Rekneskap med resultatvurdering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/10 A Fagskoleramma, fordeling av budsjettramme for 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-May-2010
  
Collapse 
Ud-15/10 A Vidaregåande opplæring for vaksne - status og utfordringar i regional kompetanseutvikling i samarbeid med NAV, kommunane og næringslivet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/10 A Arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal – Kvalitetsplan for 2010-2014
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/10 A Undervisningsevaluering skoleåret 2009/2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/10 A Reglement i orden og åtferd for elevar ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylke
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/10 A Økonomiplan 2010-2013. Prioriteringsliste
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/10 A Samarbeid om nytt kulturskolebygg i Ålesund
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/10 A Kontaktlærar og rådgivingstenesta
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/10 A Høyringsfråsegn om føring av fråvær på vitnemålet og krav til førstegangsvitnemål
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/10 A Søknad frå Surnadal vgs om ressursar til toppidrett
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/10 A Samanslåing av Borgund vidaregåande skole og Ørskog vidaregåande skole
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/10 A Inntaket 2010/2011 - Nedlegging av tilbod 2. runde
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-26/10 A Nasjonal Opplæringskonferanse 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-27/10 A Økonomirapport 1. tertial 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Sep-2010
  
Collapse 
Ud-28/10 A Møteplan for Utdanningsutvalet 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/10 A K003 Borgund vgs - Byggeprogram/skisseprosjekt B04 (RM-fag)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/10 A Stranda vidaregåande skole, søknad om ekstra ressursar til toppidrett
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-31/10 A Inntak og formidling 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/10 A Økonomrapport pr 31.08.10
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-33/10 A Sommarskole i Møre og Romsdal 2010 - ei oppsummering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Oct-2010
  
Collapse 
Ud-34/10 A Delegering av mynde for utarbeiding av permisjonsreglement
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
15-Nov-2010
  
Collapse 
Ud-35/10 A Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/10 A Kvalitetsmeldinga 2010 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/10 A Gründerlinje og topptilbod i realfag
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-38/10 A Borgund vgs, BT4 - restaurant- og matfag. Forprosjekt
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/10 A Skolebruksplanen 2011/2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-40/10 A Styringsmål for utdanningssektoren i 2011
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-40/10 A Økonomiplan 2011 - 2014 m/budsjett for 2011. Styringsmål for utdanningssektoren i 2011
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-41/10 A Høyringssvar NOU 2010:7, "Mangfold og mestring"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-42/10 A Volda vidaregåande skole, søknad ekstra midlar til programfag i idrett
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2011
 
Collapse 
03-Feb-2011
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møteinnkalling
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møteprotokoll 1/11
   
Saksutgreiing
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-1/11 A Teknologi, pedagogikk og politikk
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/11 A Budsjettendring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/11 A Handlingsplanar for satsingsområdet kompetanse i fylkesplanen 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/11 A Rapportering handlingsplan kompetanse 2010
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/11 A Framlegg til skolerute 2012-2013 og 2013-2014
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-6/11 A Skolebruksplanen 2011/2012 - tillegg
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Mar-2011
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møteinnkalling og saker - fullversjon
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møteprotokoll 2/11
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-10/11 A Rekneskap 2010 med resultatvurdering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/11 A Budsjettendring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/11 A Inntaket 2011/2012 - Nedlegging av tilbod
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/11 A Utdanningen International Baccalaureate ved Spjelkavik vgs - status og framdrift
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/11 A Yrkesfagleg tilbod for elevar som har gjennomført eit studiespesialiserande program
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/11 A Borgund vgs - arealsituasjonen
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
28-Apr-2011
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møteinnkalling - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møteprotokoll 3/11
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-13/11 A Kvalitetsplanen 2011 -2015 for vidaregåande opplæring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/11 A Sak om gjennomføring av undervisningsevaluering vinteren 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-15/11 A Tilbod ved Tingvoll vidaregåande skole skoleåret 2011/2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/11 A Geografisk fordeling av søkjarane til vg1 på dei vidaregåande skolane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/11 A Kristiansund videregående skole - revisjon av utviklingsplan
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-18/11 A Prinsipp for delegering av mynde i Møre og Romsdal fylkeskommune
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Jun-2011
  
Collapse 
Ud-0/11 A Innkalling juni 2011
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møteinnkalling - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
  
Collapse 
Ud-0/11 A Protokoll
   
Saksutgreiing
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-19/11 A Nasjonal opplæringskonferanse 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/11 A Evaluering og justering av noverande avtale om pedagogisk psykologisk teneste til vidaregåande opplæring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/11 A Orientering om prosjekt energileiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-22/11 A Organisering av TAF frå 2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/11 A Økonomirapport 1. tertial 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-24/11 A Nye data om vidaregåande opplæring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/11 A VG2 Brønnteknikk - ikkje igangsett skoleåret 2011/2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
01-Sep-2011
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møtet i utdanningsutvalet 1. september er avlyst
   
Saksutgreiing
 
Collapse 
27-Oct-2011
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møteinnkalling fullversjon oktobermøtet
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møteprotokoll oktober
   
Saksutgreiing
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-26/11 A Oppsummering av inntaket 2011/2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Nov-2011
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møteinnkalling - fullversjon november
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møteprotokoll
   
Saksutgreiing
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-27/11 A Skolebruksplanen 2012-2015
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-28/11 A Kvalitetsmeldinga 2011 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/11 A Rauma vgs - Førebels program/Utviklingsplan
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/11 A Gjermundnes vgs - Førebels program for ridehall
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-31/11 A Ålesund vgs - Førebels program/Utviklingsplan. Orientering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/11 A Molde vgs - Førebels program/Utviklingsplan - revisjon 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-33/11 A Romsdal vgs - Førebels program/utviklingsplan - revisjon 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-34/11 A Ulstein vgs - ny fleirbrukshall orientering
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/11 A Økonomiplan 2012 - 2015 m/budsjett for 2012. Styringsmål for utdanningssektoren i 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/11 A Økonomiplan 2012-2015 med budsjett for 2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/11 A Oppnemning av representant frå utdanningsutvalet til fagskolettyret i Møre og Romsdal og yrkesopplæringsmnda
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2012
 
Collapse 
08-Feb-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-1/12 A Politikk i skolen og skoleval 2011 ved dei vidaregåande skolane ved dei vidaregåande skolane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-2/12 A Sak om innkjøp av nytt felles skoleadministrativt system
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-3/12 A Prosjekt psykisk helse
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-4/12 A Fylkesplan og handlingsplan kompetanse - rapportering og handlingsplan for 2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-5/12 A Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Mar-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-0/12 A Møteinnkalling - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
  
Collapse 
Ud-6/12 A Anonym retting av prøver
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-7/12 A Digitale læremiddel i vidaregåande opplæring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-8/12 A K203 Kristiansund vgs Bygg 08 Btr 1 - Byggeprogram
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-9/12 A Nye Ulsteinhallen - prosjektplan
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Apr-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-0/12 A Møteinnkalling fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
  
Collapse 
Ud-0/12 A Møteprotokoll
   
Saksutgreiing
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-10/12 A Budsjettendring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-11/12 A HMS for elevane
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-12/12 A Skoletinget 2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-13/12 A Kvalitetsplan 2012 - 2016 for vidaregåande opplæring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-14/12 A Tilbod som ikkje vert igangsett skoleåret 2012/2013
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-15/12 A Romsdal videregående skole, drift av hybelhus
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-16/12 A Energi og miljøsenter ved NMK-senteret
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-17/12 A Prosjektplan - utviklingsplan for Gjermundnes vidaregåande skule
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Jun-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-0/12 A Møteinnkalling - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
  
Collapse 
Ud-0/12 A Møteprotokoll
   
Saksutgreiing
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-18/12 A Inntak til IB Diploma Programme
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-19/12 A Økonomirapportering pr 1. tertial 2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-20/12 A Honorar for prøvenemnder
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-21/12 A Orientering om nokre kapasitetsjustering før inntak 2012/2012
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
13-Sep-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-0/12 A Møteinnkalling - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
  
Collapse 
Ud-22/12 A Møteplan for utdanningsutvalet 2013
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-23/12 A Ulstein vgs - spørsmål om fylkeskommunal leige av areal i prosjektet Ny Ulsteinhall
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Oct-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-0/11 A Møte 25. oktober
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
Ud-0/12 A Møteinnkalling - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling
  
Collapse 
Ud-24/12 A Dimensjonering av areal for tilpassa opplæring i Romsdalsregionen
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-25/12 A Oppsummering av inntaket 2012 -2013
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-26/12 A Forvaltningsrapport - språkopplæring for minoritetar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-27/12 A Dei vidaregåande skulane i Ålesund - Prosjektplan for utviklingsplanar
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Nov-2012
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-28/12 A Karrieredagane i Møre og Romsdal - fortsatt liv laga?
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-29/12 A Vg2 ambulansefag - tilbod i ambulansearbeiderfaget i nordfylket
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-30/12 A K103 Molde vgs - Byggeprogram BT2
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-31/12 A K104 Romsdal vgs - Byggeprogram BT2 og BT3
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-32/12 A K203 Kristiansund vgs - Bygg 08, Btr. 1 - Forprosjekt
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-33/12 A Gjermundnes vidaregåande skule – Utviklingsplan fase 1
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-34/12 A Evaluering av kunnskapsløftet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-35/12 A Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-36/12 A Kvalitetsmeldinga 2012 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-37/12 A Skolebruksplanen 2013 - 2016
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-38/12 A Økonomiplan 2013 - 2016 m/budsjett for 2013. Styringsmål for utdanningssektoren i 2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-39/12 A Saksbehandling av klager på fagprøver
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-40/13 A
   
Vedtak
  
Collapse 
Ud-40/13 A UD 40-12 Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013
   
Saksutgreiing
Collapse 
2013
 
Collapse 
07-Feb-2013
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-0/13 A Protkoll
   
Saksutgreiing
   
Protokoll
 
Collapse 
12-Mar-2013
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-0/13 A Møteprotokoll
   
Saksutgreiing
   
Protokoll
  
Collapse 
Ud-8/13 A Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Spesialundervisning i vidaregåande opplæring
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Apr-2013
  
Collapse 
Møte
   
Innkalling
  
Collapse 
Ud-0/13 A Møteprotokoll
   
Saksutgreiing
   
Protokoll
 
Collapse 
02-May-2013
  
Collapse 
Ud-0/13 A Møteinnkalling - fullversjon
   
Saksutgreiing
   
Innkalling