Fylkesutvalet

   
Collapse 
1992
 
Collapse 
17-Feb-1992
  
Collapse 
U-26/92 A SAK T-68/91: FYLKESKOMMUNEN SITT BUDSJETT FOR 1992 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ MAGNE SKUDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
U-36/92 A SAMARBEID MED ANDRE FYLKESKOMMUNAR OM KRAFTVERKSKATTLEGGING
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
U-36/93 A SAMARBEID MED ANDRE FYLKESKOMMUNAR OM KRAFTVERKSKATTLEGGING
   
Innstilling
  
Collapse 
U-38/92 A MIDLAR TIL PLANLEGGING AV EI YTRE VEGLINE FRÅ TJELDBERGODDEN OVER DROMNESSUNDET TIL TORSETSUNDET BRU
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
02-Mar-1992
  
Collapse 
U-58/92 A RULLERING AV LUFTHAMNPLANAR FOR ÅLESUND LUFTHAMN, VIGRA, KRISTIANSUND LUFTHAMN, KVERNBERGET OG MOLDE LUFTHAMN, ÅRØ
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
U-59/92 A AVTALE OM KONSESJONSKRAFT FRÅ TAFJORDANLEGGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
U-60/92 A AVTALE MED NORDDAL KOMMUNE OG A/S MØRE OG ROMSDAL ENERGIVERK OM OPPGJER VED LEVERING AV KONSESJONSKRAFT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
06-Apr-1992
  
Collapse 
U-72/92 A NYE VEDTEKTER FOR A/S TUSSA KRAFT - FRAMLEGG TIL ENDRINGAR (KORRIGERT SAKSFRAMLEGG)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
U-73/92 A FØREMUNER OG ULEMPER VED Å SKIPE EIT EIGE FYLKESKOMMUNALT EIGEDOMS-SELSKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
U-74/92 A RETNINGSLINJER FOR BYGGJE- OG EIGEDOMSVERKSEMDA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
U-87/92 A SKADER PÅ FYLKESVEGNETTET AV ORKANEN 1. JANUAR OG FLAUMEN 10. og 11. JANUAR 1992.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
18-May-1992
  
Collapse 
U-100/92 A AVTALE MED A/S MØRE OG ROMSDAL ENERGIVERK OM KONSESJONSKRAFT FRÅ STATSKRAFTVERKENE TIL NESSET KOMMUNE OG FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
U-97/92 A AVTALE OM KONSESJONSKRAFT FRÅ GRYTTENANLEGGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
 
Collapse 
01-Jun-1992
  
Collapse 
U-136/92 A FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND - BILLEDBEHANDLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1993
 
Collapse 
25-Jan-1993
  
Collapse 
U-10/93 A FYLKESSJUKEHUSET I VOLDA - SØKNAD OM LÅNEFINANSIERING AV UTSTYR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-11/93 A OPPTRENINGSINSTITUSJONANE SIN PLASS I HJELPEAPPARATET - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-12/93 A SAK T-67/92 DELING AV LØYVING TIL FYLKESVEGANLEGG 1993 OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ GUSTAV R. HAREIDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-13/93 A SAK T-66/92 FYLKESKOMMUNENS BUDSJETT FOR 1993 OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ODD STEINAR VISETH OM MARKNADSFØRING AV KOLLEKTIVTILBOD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-14/93 A SAK T-66/92 FYLKESKOMMUNENS BUDSJETT FOR 1993 OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ODD STEINAR VISETH OM BRUK AV UDISPONERT LØYVING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-15/93 A SAK T-66/92 FYLKESKOMMUNENS BUDSJETT FOR 1993 OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ KÅRE BRØSTE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-16/93 A SAK T-66/92 FYLKESKOMMUNENS BUDSJETT FOR 1993 OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ GUSTAV R. HAREIDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-17/93 B MISLEGE TILHØVE AV FYLKESKOMMUNAL OMBODSMANN. VURDERING OM POLITIMELDING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-1/93 A VAL AV UTSENDING TIL FORBRUKERRÅDETS LANDSMØTE 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-2/93 A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING - OPPNEMNING AV STYREMEDLEMER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-3/93 A HØYRINGSFRÅSEGN TIL UTGREIINGA "STATEN OG FYLKESPLANLEGGINGEN"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-4/93 A STORTINGSMELDING NR. 61 (1991-92) KULTUR I TIDEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-5/93 A REGULERINGANE FOR FISKET ETTER NORSK ARKTISK TORSK MED KONVENSJONELLE REISKAP I 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-6/93 B INNHENTA TILBOD FOR 1993 PÅ OVERNATTINGAR I MOLDE I SAMBAND MED MØTE I FYLKESKOMMUNALE ORGAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-7/93 A TILPASSING AV SÆRLOVGJEVINGA TIL NY KOMMUNELOV - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-8/93 A OVERFØRING AV UBRUKTE LØYVINGAR FRÅ 1992 TIL 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-9/93 A LOKALE FORHANDLINGAR PR. 1. MAI 1992 - RESULTAT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Mar-1993
  
Collapse 
U-18/93 A STATLEGE TILSKOTSMIDLAR TIL EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHALD, PRIORITERING AV PROSJEKT / FORDELING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-19/93 A EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHALD, POST 1.699.0101.161 PRIORITERING AV PROSJEKT / FORDELING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-20/93 A LÅNEFINANSIERT TILPASSING AV BYGNINGSMASSEN, PRIORITERING AV PROSJEKT / FORDELING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-21/93 A OVERSIKT OVER ULØYSTE OPPGÅVER INNAN BYGNINGSMESSIG VEDLIKEHALD - INNEKLIMA - VENTILASJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-22/93 A RESSURS-BEHOV TIL ARBEIDET FOR Å OPPFYLLE "FORSKRIFT OM INTERNKONTROLL"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-23/93 A DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS KONSESJONSKRAFT - DEKNING AV FYLKESKOMMUNENS EIGE KRAFTBEHOV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-24/93 A REVISJON AV KONSESJONSKRAFTAVTALEN MELLOM NESSET KOMMUNE, MØRE OG ROMSDAL ENERGIVERK A/S OG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-25/93 A HABILITERINGS/REHABILITERINGSPROSJEKTET - STATUSRAPPORT 2
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-26/93 A HJELPEMIDDELSENTRALANE - NYTT SYSTEM FOR ORGANISERING OG FINAN-SIERING - KONSEKVENSAR FOR FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-27/93 A JUSTERINGAR I 1993-BUDSJETTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-28/93 A PROGRAM FOR FYLKESTINGSSAMLINGA I GEIRANGER - MARS 1993.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-29/93 A STIPEND TIL POLITIKARAR I KOMMUNAR OG FYLKESKOMMUNAR FOR OPPHALD VED EIN FORSKINGSINSTITUSJON
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-30/93 A INNSAMLINGSAKSJONEN "KVINNER - KRIGENS SKJULTE OFRE"
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-31/93 A VILKÅRA FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-32/93 A REVIDERING AV SATSANE FOR LEIGE AV LOKALE TIL UNDERVISNINGSFØREMÅL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-33/93 B OLJELEVERANSAR TIL FYLKESKOMMUNALE BYGG - GODTAKING AV TILBOD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-42/93 B VURDERING AV NYTT REKNESKAPS- OG ØKONOMISTYRINGSSYSTEM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-43/93 A EIT FORENKLA INNTEKTSSYSTEM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Mar-1993
  
Collapse 
U-34/93 A UTVIDING AV AKSJEKAPITALEN I TUSSA KRAFT A/S
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-34/93 A UTVIDING AV AKSJEKAPITALEN I TUSSA KRAFT A/S
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
U-35/93 A OPPRETTING AV YMSE STILLINGAR INNAN HELSE- OG SOSIALETATEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-36/93 A SUPPLERINGSVAL TIL FORSTANDERSKAPET I NORDMØRE SPAREBANK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-37/93 A STYRET FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESBÅTAR AS - FRAMLEGG PÅ NY VARAMEDLEM ETTER KOLBJØRN GAUSTAD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-38/93 A SENTRALSYKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - PSYKIATRISK SENTER finansiering av HONORAR TIL ARKITEKT OG KONSULENTAR FOR UTFØRT FORPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-39/93 A BRUK AV EL-FONDET TIL ENØK-TILTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-40/93 A VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MOLDE KOMMUNE TILBOD OG ORGANISERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-41/93 A FOSNA VGS, KRISTIANSUND MARITIME OG TF, ST. HANSHAUGEN VGS SAMANSLÅING AV SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-44/93 A OVERFØRINGA AV DEI SOMATISKE SJUKEHEIMANE TIL KOMMUNANE - SPØRSMÅL OM FYLKESKOMMUNAL DEKNING AV RENTER PÅ FASTE LÅN VED IKKJE AVSLUTTA BYGGJEPROSJEKT I FYLKESKOMMUNAL REGI
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-45/93 A ETABLERING AV TILRETTELAGT BU- OG BEHANDLINGSTILBOD VED FYLKESSJUKE-HUSET I VOLDA - SAMARBEIDSTILTAK MELLOM DET FYLKESKOMMUNALE BARNEVERNET OG ANDRE FYLKESKOMMUNALE DELTENESTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Mar-1993
  
Collapse 
U-46/93 A FØRTIDSPENSJONERING AV FYLKESKOMMUNALE ARBEIDSTAKARAR VED OMSTILLINGSTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-47/93 A FSHM - PSYK. STORAVDELING HJELSET, B-PAVILJONGEN UTVIDING AV KOSTNADSRAMMA / låneramma TIL OMBYGGINGs-prosjektet
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-48/93 A TRAFIKKEN PÅ STAMFLYPLASSANE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-49/93 A ORGANISERING AV RESSURSSENTER VED SYKKYLVEN OG STRANDA VIDAREGÅANDE SKOLAR (RISS)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-50/93 A OPPSTART AV RESSURSSENTRA SOM AVDELINGAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-51/93 A TILLEGGSLØYVING TIL DEKKING AV EKSTRA GRUPPEMØTE OG KUNSTNARLEG INNSLAG I TINGSAMLINGANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Apr-1993
  
Collapse 
U-52/93 A NOU 1993:1 REORGANISERING AV SKATTE- OG AVGIFTSADMINISTRASJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-53/93 A STIFTELSEN RESSURSSENTERET VED SYKKYLVEN OG STRANDA VIDEREGÅANDE SKOLAR - GODKJENNING AV VEDTEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-54/93 A BEHANDLINGSMÅTEN AV ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-55/93 A ØRANPRODUKTER AS - VAL AV STYREMEDLEM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-56/93 A FRAMLEGG PÅ MEDLEMER I STYRET FOR A/S MØRE OG ROMSDAL ENERGIVERK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-57/93 A OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ODD STEINAR VISETH OM FYLKESKOMMUNEN SITT BUDSJETT FOR 1993
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-58/93 A FYLKESKOMMUNALE BUSTADER - HUSLEIGESATSAR, FORVALTNING, DEKNINGSBIDRAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-59/93 A STATSBUDSJETT 1994 - STATENS VEGVESEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-60/93 A FORVALTNING AV ARBEIDS- OG SYSSELSETJINGSMIDLAR PÅ FYLKESNIVÅ - STØRRE INNVERKNAD FOR FOLKEVALDE ORGAN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-61/93 A EVENTUELL FLYTTING AV ADMINISTRASJON OG DRIFTSSENTRAL VED STATNETT REGION MIDT-NORGE FRÅ SUNNDALSØRA TIL TRONDHEIM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-62/93 A FRÅSEGN OM NOU 1993:6 AKTIV ARBEIDSMARKNADSPOLITIKK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-63/93 A NOU 1992:15 "KOMMUNE- OG FYLKESINNDELINGEN I ET NORGE I FORANDRING" - OPPLEGG FOR UTARBEIDING AV HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-64/93 A FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I MURITUNET - TEIKNING AV AKSJEKAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-65/93 A SØKNAD OM ETABLERINGSLØYVE FOR METANOLANLEGG PÅ TJELDBERGODDEN. FINANSIERING AV FYLKESVEGNETTET MELLOM RV 680 OG TERMINALOMRÅDET.
   
Vedtak
  
Collapse 
U-65/93 B SØKNAD OM ETABLERINGSLØYVE FOR METANOLANLEGG PÅ TJELDBERGODDEN. FINANSIERING AV FYLKESVEGNETTET MELLOM RV 680 OG TERMINALOMRÅDET.
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
U-66/93 A NORMALINSTRUKS FOR KONTRAHERING AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDE I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-/6093 A FORVALTNING AV ARBEIDS- OG SYSSELSETJINGSMIDLAR PÅ FYLKESNIVÅ - STØRRE INNVERKNAD FOR FOLKEVALDE ORGAN
   
Innstilling
 
Collapse 
24-May-1993
  
Collapse 
U-100/93 A REVISJON AV KONSESJONSKRAFTAVTALEN MELLOM TAFJORD KRAFTSELSKAP, NORDDAL KOMMUNE, MøRE og romsdal energiverk A/S OG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-101/93 A KJØP AV EIN AKSJE I KOMMUNEKRAFT A/S
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-102/93 A LØNSSTATISTIKK - BRUK AV OVERTID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-103/93 A FORSKINGSPROSJEKT OM DET NYE LØNSRAMMESYSTEMET - LOKAL REFERANSEGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-104/93 A VIDAREUTVIKLING AV MÅLSTYRING I FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-105/93 A OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ FYLKESTINGSREPRESENTANT ODD STEINAR VISETH OM MARKNADSFØRING AV KOLLEKTIVTILBOD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-106/93 A ENDRINGAR I SKOLESKYSSREGLEMENTET OPPHEVING AV EIGENDEL PÅ SKYSS I VIDAREGÅANDE SKOLE FRÅ 1993/94. FYLKESKOMMUNEN SITT SKYSSANSVAR FOR VAKSNE MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING PÅ GRUNNSKOLEN SITT OMRÅDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-107/93 A FYLKESSKOLEKONTORET - BUDSJETTSTYRING - BRUK AV EKSTRAKLASSEMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-108/93 A TANNHELSETJENESTEN I NORGE. BESKRIVELSE, VURDERING OG PERSPEKTIVER MOT 2015. HELSEDIREKTORATETS UTREDNINGSSERIE, 7 - 92. ARBEIDET UTFØRT AV BJØRN ELLINGSÆTER. HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-109/93 A FORSLAG TIL STATLEG STIMULERING FOR Å REDUSERE LEDIGHEIT OG SIKRE STABILITET I OFFENTLEGE TANNLEGESTILLINGAR. HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-110/93 A LÅNEMIDLAR TIL NY TANNKLINIKK I RAUMA - BRUK AV RESTBELØP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-111/93 B DISPONERING AV KONTORAREALA I FYLKESHUSKVARTALET - BEHOVET FOR MEIR KONTORAREAL FOR DEN STATLEGE OG FYLKESKOMMUNALE VERKSEMDA.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-86/93 A PROGRAM FOR FYLKESTINGSSAMLINGA I MOLDE - JUNI 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-87/93 A SØKNADER OM ØKONOMISK STØNAD
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-88/93 A VURDERING AV KONTANTBEHALDNINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-89/93 A FYLKESSJUKEHUSET I KR. SUND N - PSYKIATRISK POLIKLINIKK. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-90/93 A FYLKESSJUKEHUSET I VOLDA - PSYKIATRISK POLIKLINIKK. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-91/93 A SYMRA BARNEHJEM - ENERGIØKONOMISERING. bYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-92/93 A FRÆNA VIDAREGÅANDE SKOLE - MONTERING AV EL-KJEL. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-93/93 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - PSYKIATRISK STORAVDELING. MONTERING AV EL-KJEL. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-94/93 A OPPRUSTING AV BYGNINGAR -DIVERSE DELPROSJEKT. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-95/93 A PLANLEGGING AV PSYKIATRISK SENTER VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-96/93 A GODKJENNING AV MELLOMBELS INSTRUKS FOR INNKJØP AV VARER OG TENESTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-97/93 A Tilskot til oppfølging av for-prosjektet for Ivar Aasen-sen-teret
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-98/93 A SURNADAL TANNHELSEDISTRIKT FLYTTING AV DISTRIKTSTANNKLINIKKEN I AURE TIL NYE LOKALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-99/93 A REVISJON AV AVTALEN MELLOM NORDDAL KOMMUNE , MRE A/S OG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM OPPGJER VED LEVERING AV KONSESJONSKRAFT FRÅ TAFJORD KRAFTSELSKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
25-May-1993
  
Collapse 
U-112/93 A NYE LOKALE FOR SJUKEHUSAPOTEKET I ÅLESUND - AVSETJING AV DRIFTSOVERSKOT TIL BYGGJEFOND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-67/93 A FYLKESKOMMUNEN SIN ØKONOMIPLAN 1994-97.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-68/93 A REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-69/93 A KJØP AV LABORATORIEBYGGET I KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-70/93 A LANGTIDSPLAN FOR FYLKESVEGAR FOR PERIODEN 1994-97
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-71/93 A SUPPLERINGSVAL TIL HELSE- OG SOSIALUTVALET, GENERALFORSAMLINGA I MRE OG STYRET FOR HJELPEMIDDELSENTRALEN ETTER ASBJØRN RUTGERSON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-72/93 A SPØRSMÅL OM INNFØRING AV ETIKKREGLEMENT OG REGISTER OVER VERV, ØKONOMISKE INTERESSER M.V.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-73/93 A PLAN FOR DEI SOMATISKE SJUKEHUSA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-74/93 A ETABLERING AV BU- OG REHABILITERINGSSENTER INNAN LOKALSJUKEHUS-OMRÅDE 2 - BRUK AV HAUKÅS INNAN DEN PSYKIATRISKE HELSETENESTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-75/93 A OMSTRUKTURERING AV SOLHAGEN PSYKIATRISKE SJUKEHEIM - OPPRETTING AV KVILANDE NATTEVAKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-76/93 A PLAN FOR DEN FYLKESKOMMUNALE RUSMIDDELSEKTOREN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-77/93 A FRAMTIDIG DRIFT AV DEI FYLKESKOMMUNALE BARNEHAGANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-78/93 A FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I MURITUNET - TEIKNING AV AKSJE-KAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-79/93 A FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND - SØKNAD OM LÅNEFINANSIERING AV DIVERSE INVESTERINGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-80/93 A FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 1992 - 95 KONGELEG RESOLUSJON AV 5. MARS 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-81/93 A FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 1992 - 95 FYLKESPLANMELDINGA 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-82/93 A FØRESPURNAD TIL MØRE OG ROMSDAL OM DELTAKING I KS SITT AUST- og sentral-EUROPA PROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-83/93 A NOU 1992:34 SKATT PÅ KRAFTSELSKAP HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-84/93 A HALSA VIDAREGÅANDE SKOLE, INTERNAT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-85/93 A STIFTELSEN MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1992 - GODKJENNING AV ÅRSOPPGJERSDISPOSISJONAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Jun-1993
  
Collapse 
U-113/93 A PLASSERING AV REGIONSENTRAL OG ADMINISTRASJON FOR STATNETT REGION MIDT-NORGE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-114/93 A TARIFFOPPGJERET 1993 - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-115/93 A LANDSSAMANSLUTNINGA FOR NYNORSKKOMMUNAR - INNMELDING - UTSENDINGAR TIL LANDSTING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
28-Jun-1993
  
Collapse 
U-116/93 A BUDSJETTET FOR 1993 - U.KAP. 1.265 FOLKEHØGSKOLAR - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-117/93 A RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE - OMBYGGING/PÅBYGGING VED SKOLEN - OPPTAK AV LÅN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-118/93 A ROMSDAL OG GRANLIA VIDAREGÅANDE SKOLAR ekstra-kostnader til UTBETRING AV FASADE-VEGGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-119/93 A KULTURMØNSTRING - VESTLANDET - OL 94
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-120/93 A FYLKESKOMMUNAL MEDVERKING I "IVAR AASEN STIFTINGA"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-121/93 A HØYRING FOR NOU 1993: 14, EVALUERING AV STATENS STIPEND- OG GARANTIINNTEKTSORDNINGER FOR KUNSTNERE. FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-122/93 A ORGANISERING AV BYGDEUTVIKLINGSFOND (BU-FOND) I MØRE OG ROMSDAL PÅ FYLKESNIVÅ
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-123/93 A AVTALE MED SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OM INNLEGGING AV PASIENTAR FRÅ MØRE OG ROMSDAL VED REGIONSYKEHUSET I TRONDHEIM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-124/93 A ENDELEG DRIFTSOPPGJER I 1993 FOR BILAMBULANSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-125/93 A STILLINGSINNHALD FOR DIREKTØR VED SJUKEHUSA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-126/93 A INSTRUKS FOR DRIFTSSTYRA VED SJUKEHUSA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-127/93 A PRIVATPLEIE OG FAMILIEFORPLEINING I PSYKIATRISK HELSEVERN OG HELSEVERNET FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMA - GODKJENNING AV BETALINGSSATSAR FOR 1991 - 1992 - 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-128/93 A BUDSJETTRAMMER FOR 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-129/93 A SAK T-23/93 FØRESPURNAD TIL MØRE OG ROMSDAL OM DELTAKING I KS SITT AUST- OG SENTRAL-EUROPA PROSJEKT - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ INGUNN NORDERVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-130/93 A GENERELL POLITISK DEBATT - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ HARALD B. HARAM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-131/93 A SAK T-24/93 FYLKESKOMMUNEN SIN ØKONOMIPLAN 1994-97 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ PER ARNE SKOMSØ
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-132/93 A SAK T-24/93 FYLKESKOMMUNEN SIN ØKONOMIPLAN 1994-97 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ EVA KOLÅS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-133/93 A KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ BARNEHAGEPLASS - BARNEHAGEÅRET 1993/94
   
Innstilling
  
Collapse 
U-133/93 B KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ BARNEHAGEPLASS - BARNEHAGEÅRET 1993/94
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-134/93 A RAMMEAVTALE PÅ KJØP ELLER LEIGE AV KOPIERINGSMASKINER I PERIODEN 1. JULI 1993 TIL 1. JULI 1995. DELEGERING AV MYNDE TIL Å TA AVGJERD I VAL AV LEVERANDØR(AR).
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-135/93 A ETABLERING AV TILRETTELAGT OMSORGS- OG BEHANDLINGSTILTAK I VOLDA - SAMARBEIDSTILTAK MELLOM DET FYLKESKOMMUNALE BARNEVERNET OG ANDRE FYLKESKOMMUNALE DELTENESTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
23-Aug-1993
  
Collapse 
U-136/93 A REVISJON AV AVTALE OM DRIFTSTILSKOT OG TAKSTAR FOR LEGAR I PRIVAT PRAKSIS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-137/93 A AVTALE MED KOPINOR OM KOPIERING AV OPPHAVSRETTSLEG VERNA MATERIALE - SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING TIL DEKNING AV MEIRUTGIFTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-138/93 A DISPONERING AV MIDLAR FRÅ MODERNISERINGSPROGRAMMET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-139/93 A FYLKESIDRETTSANLEGG - BRAATTHALLEN A/S - AKSJEKJØP OG STYREOPPNEMNING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-140/93 A ROMSDAL HELSEHEIM - SAL AV EIGEDOMAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-141/93 A MÅLEUTSTYR FOR REGISTERING AV INNEMILJØ - INNKJØP / FINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-142/93 A 9- ELLER 10-ÅRIG OBLIGATORISK GRUNNSKOLE? HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-143/93 A FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE HH/HE/SH MONTERING AV VENTILASJON I PAVILJONG TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-144/93 A SA-54/93 A SAK T-58/92: INTERPELLASJON FRÅ THOR G EIDSVIK OM FRAMTIDIGE INVESTERINGAR I SAMFERDSELSSEKTOREN I MØRE OG ROMSDAL FYLKES OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ JØRGEN KJÆRSTAD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-145/93 A SAK T-25/92: FORSLAG TIL NORSK VEG- OG VEGTRAFIKKPLAN 1994-97 OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ HARALD B HARAM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-146/93 A SA-58/93 A SAK T-25/92: FORSLAG TIL NORSK VEG- OG VEGTRAFIKKPLAN 1994-97 OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ OLE JOHAN VIDHAMMER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-147/93 A VEDR. HANDELSSANKSJONAR MOT NORGE PÅ GRUNN AV VÅGEKVALFANGSTEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-148/93 B TILSETJING I STILLINGA SOM FYLKESKULTURSJEF
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-149/93 A SØKNAD OM BRUK AV MIDLAR TIL FAGPRØVEUTGIFTER FRÅ RESERVEPOSTEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-150/93 A FRAMTIDIG DRIFT AV DEI FYLKESKOMMUNALE BARNEHAGANE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-151/93 A SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING TIL POSTJOURNALSYSTEMET I SENTRALADMINISTRASJONEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Sep-1993
  
Collapse 
U-152/93 A PROGRAM FOR FYLKESTINGSSAMLINGA I GEIRANGER - OKTOBER 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-153/93 A REVISJON AV REGLANE FOR PÅSKJØNING AV FYLKESKOMMUNALE ARBEIDSTAKARAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-154/93 A KONTOR FOR HOVUDTILLITSVALD - HUSLEIGE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-155/93 A MOLDE VIDAREGÅANDE SKOLE - OPPRUSTING. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-156/93 A Tingvoll gard - overdraging av eigedomsretten til bygningane til stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
   
Innstilling
  
Collapse 
U-156/93 A TINGVOLL GARD - OVERDRAGING AV EIGEDOMSRETTEN TIL BYGNINGANE TIL STIFTELSEN NORSL SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK (NORSØK)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
U-157/93 A AVTALE OM PSYKIATRISKE SPESIALISTHELSETENESTER I FENGSLA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-158/93 A SENTRALTEAMET FOR BARNEHABILITERING - NYE LOKALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-159/93 A MØTEPLAN FOR FYLKESTING OG FYLKESUTVAL FOR 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-160/93 B LIKESTILLINGSPRISEN 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-161/93 B TILSETJING AV DIREKTØR VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-162/93 B TILSETJING AV DIREKTØR VED FYLKESSJUKEHUSET I VOLDA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-174/93 A Saka går ut
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
U-179/93 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - PÅBYGG AV 3. ETASJE NORDVEST, I SAMBAND MED FLYTTING FRÅ ST.CAROLUS TIL LUNDAVANG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-180/93 A RIKSPOLITISKE RETNINGSLINER FOR VERNA VASSDRAG. HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
28-Sep-1993
  
Collapse 
U-163/93 A KVINNEMELDING FOR MØRE OG ROMSDAL HANDLINGSPLAN RULLERING 1994 - 1997 HANDLINGSPLAN RAPPORTERING / EVALUERING 1991 - 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-164/93 A FRÅSEGN TIL NOU 1992:15 "KOMMUNE- OG FYLKESINNDELINGEN I ET NORGE I FORANDRING"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-165/93 A SØKNAD FRÅ ASMUND KRISTOFFERSEN OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-166/93 A KULTURPOLITISK STRATEGIPLAN PRESENTASJON AV ARBEIDET PR AUGUST 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-167/93 A STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-168/93 A FRAMLEGG OM OVERTAKING AV VESTMO VIDAREGÅANDE SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-169/93 A FYLKESTANNHELSEPLAN 1993 - 96
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-170/93 A ORTEN FERJEKAI SØKNAD OM OMKLASSIFISERING TIL FYLKESKOMMUNAL FERJEKAI
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-171/93 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - UTSKIFTING AV ANALYSEMASKIN VED SENTRALLABORATORIET - FINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-172/93 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE, PSYKIATRISK STORAVDELING HJELSET OMBYGGING AV A-PAVILJONGEN FOR OPPRETTING AV LANGTIDSSKJERMINGSPOST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-173/93 A HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSPOLITIKKEN - ORIENTERING OM ARBEIDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-176/93 A SENTRALADMINISTRASJONEN - DELEGASJON AV BUDSJETTFULLMAKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-177/93 A STILLINGA SOM NÆRINGS- OG MILJØSJEF
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-178/93 B PERSONALADMINISTRATIVT SYSTEM. RAPPORT FRÅ ARBEIDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Oct-1993
  
Collapse 
U-175/93 A NOU 1993:23 NYTT OVERORDNA STYRINGSSYSTEM FOR STATENS VEGVESEN FRÅSEGN FRÅ FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-179/93 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - PÅBYGG AV 3. ETASJE NORDVEST, I SAMBAND MED FLYTTING FRÅ ST.CAROLUS TIL LUNDAVANG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-180/93 A RIKSPOLITISKE RETNINGSLINER FOR VERNA VASSDRAG. HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-181/93 A DISPONERING AV INNTEKTER FRÅ SAL AV BUSTADER KNYTTA TIL BURETTSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-182/93 A ØKONOMISK UTVIKLING PÅ VEDLIKEHALDS- OG OPPRUSTINGS-PROSJEKT IGANGSATT I 1993 - ORIENTERING / BRUK AV BUDSJETT-MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-183/93 A FYLKESELDRERÅDET - DEKNING AV REISEUTGIFTER FOR DELTAKING PÅ MØTE I norsk PENSJONISTFORBUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-184/93 B FYLKESSJUKEHUSET I VOLDA - TVIST OM UTBETRING AV LEKKASJE I FASADAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-185/93 A ENDRINGAR I 1993-BUDSJETTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-186/93 A VEGSUND BO- OG REHABILITERINGSSENTER- INNREIING/OMBYGGING AV UNDERETASJE TIL DAGAVDELING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-187/93 A ORIENTERING TIL SENTRALE STYREMAKTER OM FINANSIERING AV VEG TIL MOTTAKSTERMINAL FOR GASS OG METANOLFABRIKK M.V. PÅ TJELDBERGODDEN.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
01-Nov-1993
  
Collapse 
U-188/93 A SAKENE T-47/93 KVINNEMELDINGA, T-50/93 KULTURPOLITISK STRATEGIPLAN, T-51/93 sTRATEGISK NÆRINGSPLAN OG T-56/93 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMS-POLITIKKEN - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ INGRID LØSET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-189/93 A SAK T-47/93 KVINNEMELDING FOR MØRE OG ROMSDAL - HANDLINGSPLAN RULLERING 1994-97 - HANDLINGSPLAN RAPPORTERING/EVALUERING 1991-93 OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ TORHILD KJOSS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-190/93 A SAK T-51/93 strategisk næringsplan for møre og romsdal - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ harald b. haram
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-191/93 A SAK T-51/93 strategisk næringsplan for møre og romsdal - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ asbjørn flø
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-192/93 A TRAFIKKTRYGGINGSDAG I FYLKESTINGET - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ODD STEINAR VISETH
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-193/93 A SØKNADER OM ØKONOMISK STØNAD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-194/93 A NASJONAL STRATEGI FOR KVALITETSSIKRING I HELSETENESTA - HØYRINGSUTTALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-195/93 A FERDIGBEHANDLA PASIENTAR VED SJUKEHUSA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-196/93 A OVERFØRING AV UBRUKT LØYVING FRÅ 1993 TIL 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-197/93 A IDRETTSANLEGG - ANLEGGSPOLITISKE RETNINGSLINER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-198/93 A FORVALTNING AV TANG OG TARERESSURSANE. HØYRING.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-199/93 A HANDLINGSPLAN FOR FISKERINÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-200/93 A FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM VEDERLAG PÅ GRUNN AV TAP I SAMBAND MED ORKANSKADE PÅ SKOG I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-201/93 A ORKANSKADEERSTATNING TIL HAVBRUKSNÆRINGA.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-202/93 A FRAMTIDA FOR FRAKTEBÅTNÆRINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-203/93 A VERNEPLAN FOR BARLIND OG KRISTTORN I VEST NORGE LOKAL HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-204/93 A VERNEPLAN FOR EDELLAUVSKOG I MØRE OG ROMSDAL LOKAL HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-205/93 A PROFILMARKNADSFØRING AV MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-206/93 A SUNNMØRSHEIMEN, DELFINANSIERING AV ENØK-TILTAK MED MIDLAR TIL EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHALD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-207/93 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - HELIKOPTERBASE AUKING AV BUDSJETT-RAMMA FOR PROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-208/93 B INNHENTA HOTELLTILBOD - MØTESTADER FOR FYLKESTINGSSAMLINGANE I 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-209/93 B ERSTATNING VED SJUKDOM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
29-Nov-1993
  
Collapse 
U-210/93 A FYLKESKOMMUNEN SITT BUDSJETT FOR 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-211/93 A ORGANISERING AV ELFORSYNINGA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-212/93 A FLYTTING AV DISTRIKTSTANNKLINIKKEN I RINDAL, SURNADAL TANNHELSEDISTRIKT TIL NYE LOKALE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-213/93 A SOLHAGEN BU- OG REHABILITERINGSSENTER - BYGNINGSMESSIGE ENDRINGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-214/93 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - BYGGJEREKNESKAP FOR AVDELING T3 - HELLANDHEIMEN.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-215/93 A HARAM VIDAREGÅANDE SKOLE - BYGGJEREKNESKAP FOR SKIFTING AV VINDAUGE.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-216/93 A PROGRAM FOR FYLKESTINGSSAMLINGA I kristiansund - desember 1993
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-217/93 A KRAV OM REFUSJON AV BETALING FOR RØYSTESETLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-218/93 A SMØLA VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIDING AV LEIGEAREAL ADMINISTRASJONSBYGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-219/93 A SMØLA VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIDING AV LEIGEAREAL ADMINISTRASJONSBYGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-220/93 A FYLKESDELPLAN FOR ELVEOSLANDSKAP I MØRE OG ROMSDAL BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER TIL STATUSRAPPORTEN OG VEDTAK OM OFFENTLEG ETTERSYN AV PLANDOKUMENTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-221/93 A VEDLIKEHALD OG OPPRUSTING AV BYGNINGSMASSEN PRIORITERING AV PROSJEKT 1994 FØREBELS FORDELING AV BUDSJETT-MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-222/93 A REGLAR/STATUTTAR FOR GARANTIFONDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-223/93 A MØREMUSIKARORDNINGA, UNDERKAPITTEL 1.535 OVERFØRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-224/93 A GRADERTE STØNADSSATSAR VED TILDELING AV TIPPEMIDLAR - FORSLAG TIL ENDRING AV GRUNNLAGET FOR GRADERTE STØNADSSATSAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-225/93 A EVALUERING AV OMORGANISERING AV KULTURMINNEVERNET. FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-226/93 A HØYRINGSUTTALE TIL KONSEKVENS-UTGREIINGSPROGRAM FOR NORNEFELTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-227/93 A STATUS FOR DET FYLKESKOMMUNALE TAPSFONDET TIL DEKNING AV TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIAR FRÅ DU/SND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-228/93 A REISELIVSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL - VIDAREFØRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-229/93 A VERNEPLAN FOR BARSKOG I VEST-NORGE LOKAL HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-230/93 B INNHENTA TILBOD FOR 1994 PÅ OVERNATTINGAR I MOLDE I SAMBAND MED MØTE I FYLKESKOMMUNALE ORGAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
30-Nov-1993
  
Collapse 
U-231/93 A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV SOM FØLGJE AV TILSETJING I RÅDMANNSSTILLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-232/93 A VAL AV REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGA I STIFTELSEN UNI
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-233/93 A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV SOM FØLGJE AV STORTINGSVALET - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-234/93 A UTVIKLINGSPLAN FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL 1994-1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-235/93 A OMORGANISERING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I VOLDA OG ØRSTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-236/93 A LÆRLINGAR I FYLKESKOMMUNALE VERKSEMDER. OPPRETTING AV OPPLÆRINGSKONTOR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-237/93 A HABILITERINGS- OG REHABILITERINGSTENESTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-238/93 A SØKNAD OM FYLKESKOMMUNALE TILSKOT TIL ETABLERING AV NYTT HURTIGBÅTTILBOD PÅ STREKNINGA KRISTIANSUND-TRONDHEIM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-239/93 A DELING AV LØYVING TIL FYLKESVEGANLEGG 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-240/93 A RIKSVEG 653 HP 03 FORSKOTSBOMPENGAR I FERJERUTE 03 EIKSUND-RJÅNES
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-241/93 A GENERELLE PERSONALPOLITISKE VERKEMIDDEL VED OMSTILLINGAR I FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
13-Dec-1993
  
Collapse 
U-242/93 A ELDRERÅDET - VAL AV FLEIRE VARAMEDLEMER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-243/93 A RETNINGSLINJER FOR LÅNEOPPTAK OVER DRIFTA VED SJUKEHUSA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-244/93 A NOU 1993:24 "LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER".
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-245/93 A OVERFØRING AV UBRUKTE LØYVINGAR FRÅ 1993 TIL 1994
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-246/93 B SAL AV FYLKESKOMMUNALE BUSTADER RØYSAN 5 OG 7, I MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-247/93 A HØYRINGSFRÅSEGN - LANDSPLAN FOR VINMONOPOLBUTIKKER 1994 - 1997. RULLERING AV VEDTATT PLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
U-248/93 A TILSETJING I STILLING SOM DIREKTØR VED FYLKESSJUKEHUSET I VOLDA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1994
 
Collapse 
24-Jan-1994
  
Collapse 
U-10/94 A UTKAST TIL FORSKRIFT OM MIDLAR TIL BYGDEUTVIKLING HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-11/94 A A/S NORDDALSBRUA HEILÅRSVEG VALLDAL-EIDSDAL-GEIRANGER-GROTLI FRÅSEGN TIL MELDING ETTER §33-3 I PLAN OG BYGNINGSLOVA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-12/94 A SAL AV BURETTSLAG-LEILIGHEITER I ÅLESUND DISPONERT AV VEGSUND BU- OG REHABILITERINGSSENTER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-13/94 A OFU - PROSJEKT I SAMARBEID MELLOM GLAMOX AS OG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-14/94 A LEIGEAVTALE MELLOM LANGØ MØBELFABRIKK OG FYLKESKOMMUNEN V/BORGUND VG. SKULE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-15/94 A FULLMAKT TIL Å GJENNOMFØRE SAL AV BUSTADER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-16/94 A RETNINGSLINJER FOR BRUK AV INNTEKTA FRÅ SAL AV SJUKEHUS-BUSTADER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-17/94 A NY HOVUDAVTALE - URAVRØYSTING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-18/94 B FYLKESSJUKEHUSET I VOLDA -LØNSPLASSERING FOR DIREKTØRSTILLINGA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-19/94 A DEI REGIONALE HELSEUTVAL SINE FRAMTIDIGE OPPGÅVER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-1/94 A UTKAST TIL NASJONAL PLAN FOR FORMIDLING AV BILETKUNST OG KUNSTHANDVERK. FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-20/94 A SENTRALT BÅTREGISTER - LOKALISERING AV REGISTERET I TINGVOLL KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-21/94 A PSYKOSOSIALT TEAM FOR FLYKTNINGAR OG ASYLSØKJARAR I HELSEREGION 4
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-2/94 A SAK T-75/93 FYLKSESKOMMUNEN SITT BUDSJETT FOR 1994 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ANNE BERIT OFFENBERG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-3/94 A SAK T-73/93 HABILITERINGS- OG REHABILITERINGSTENESTA - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ANNE BERIT OFFENBERG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-4/94 A SAK T-75/93 FYLKESKOMMUNEN SITT BUDSJETT FOR 1994 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ RAGNAR HEGGDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-5/94 A SAK T-79/93 UTVIKLINGSPLAN FOR DEI VIDAREGÅANDESKOLANE I MØRE OG ROMSDAL - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ KÅRE BRØSTE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-6/94 A SAK T-79/93 UTVIKLINGSPLAN FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ CHARLES REMØ
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-7/94 A VAL AV NY LEIAR OG NESTLEIAR TIL YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-8/94 A DEKNING AV REISEUTGIFTER FOR FOLKEVALDE SOM MELLOMBELS BUR UTANFOR FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-9/94 A OPNING AV NYE LEITEOMRÅDE FOR PETROLEUMSVERKSEMD - HØYRINGSUTTALE FOR OMRÅDA TRØNDELAG I AUST, NORDLAND IV, V, VI OG VII, MØREBASSENGET OG VØRINGEBASSENGET I OG II
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
28-Feb-1994
  
Collapse 
U-22/94 A UTKAST TIL FORSKRIFT OM KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE ØKONOMIPLANAR - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-23/94 A JUSTERINGAR I 1994-BUDSJETTET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-24/94 A OVERFØRING AV UBRUKT LØYVING, AVSETJING TIL FOND OG DISPONERING AV OVERSKOTET I 1993.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-25/94 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - PÅBYGG AV 3. ETASJE NORDVEST, I SAMBAND MED FLYTTING FRÅ ST.CAROLUS TIL LUNDAVANG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-26/94 A STATLEGE TILSKOTTSMIDLAR TIL EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHALD, PRIORITERING AV PROSJEKT / FORDELING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-27/94 A EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHALD, POST 1350.0000.1699.1610 PRIORITERING AV PROSJEKT / FORDELING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-28/94 A LÅNEFINANISIERT TILPASNING AV BYGNINGSMASSEN, PRIORITERING AV PROSJEKT / FORDELING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-29/94 A FYLKESPLAN/TRAFIKKHAMNEPLAN. VURDERING AV HAMNESITUASJONEN I HAREID - ULSTEIN - HERØY - SANDE KOMMUNAR.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-30/94 A GJENNOMFØRING AV KULTURMELDINGA "KULTUR I TIDEN" FORHANDLINGAR MED STATEN OM FASTSETJING AV RAMMER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-31/94 A KAMPANJEN "DEMOKRATI FOR SØR-AFRIKA"- OPPMODING OM EKSTRAORDINÆR BEHANDLING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-32/94 A OPPRETTING AV LIKESTILLINGSUTVAL I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-32/94 A OPPRETTING AV LIKESTILLINGSUTVAL I MØRE OGROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Vedtak
  
Collapse 
U-33/94 A SURNADAL VIDAREGÅANDE SKOLE AVTALE MED SURNADAL KOMMUNE OM BYGGING OG LEIGE AV VERKSTADLOKALE FOR TREARBEIDSFAGET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-34/94 A FYLKESVEG 360 ÅRVÅG SØR-TRØNDELAG GRENSE - ANKE PÅ AVSLAG ETTER SØKNAD OM DISPENSASJON FOR VOGNTOGLENGDE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
14-Mar-1994
  
Collapse 
U-35/94 A UTKAST TIL LOV OM HØGRE UTDANNING JFR.SAK U 244/93A: NOU 1993:24 "LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER"
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-36/94 A PRIVATPLEIE OG FAMILIEFORPLEINING I PSYKIATRISK HELSEVERN OG HELSEVERNET FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMA - GODKJENNING AV BETALINGSSATSAR FOR 1994
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-37/94 A ELEKTRONISK POST MELLOM SJUKEHUSA OG SENTRALADMINISTRASJONEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-38/94 A UTVIDING AV AKSJEKAPITALEN I ØRANPRODUKTER A/S
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-39/94 B MINDRE ENDRING I EIGARTILHØVET I FYLKESHUSET A/S - KONSEKVENSAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Apr-1994
  
Collapse 
U-40/94 A PROGRAM FOR FYLKESTINGSSAMLINGA I GEIRANGER - APRIL 1994
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-41/94 A HØYRINGSUTTALE TIL "LOV OM ERVERV AV NÆRINGSVIRKSOMHET" (INDUSTRIETABLERINGSLOVA)
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-42/94 A HOVUDREVISJON AV SONEINNDELING FOR DIFFERENSIERT ARBEIDSGJEVARAVGIFT FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-43/94 A FYLKESKOMMUNEN SIN PLASS I NÆRINGSUTVIKLING OG DISTRIKTSUTBYGGING - ORGANISERING AV DET NÆRINGS- OG DISTRIKTSPOLITISKE APPARATET PÅ FYLKESNIVÅ
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Apr-1994
  
Collapse 
U-32/94 A OPPRETTING AV LIKESTILLINGSUTVAL I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-44/94 A REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1993
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-45/94 A MÅLSTYRING I SENTRALE STYRINGSDOKUMENT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-46/94 A A/S MØRE OG ROMSDAL ENERGIVERK. SELSKAPET SI FRAMTID. FYLKESKOMMUNENS HALDNING TIL SELSKAPET.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-47/94 A VEG TIL TJELDBERGODDEN - FINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-48/94 A FYLKESDELPLAN FOR ELVEOSLANDSKAP I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-49/94 A FSHM, FLYTTING FRÅ ST.CAROLUS TIL LUNDAVANG BEARBEIDING AV SKISSE-PROSJEKT / AUKING AV KOSTNADS-RAMMA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-50/94 A SJUKEHUSAPOTEKET I KRISTIANSUND - OPPRETTING AV NY STILLING SOM APOTEKTEKNIKAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-51/94 A OPPRETTING AV STILLINGSHEIMLAR TIL DRIFT AV HAUKÅS SOM PSYKIATRISK BU- OG REHABILITERINGSSENTER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-52/94 A OMDISPONERING AV LÅNEMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-53/94 A KOMMUNENES SENTRALFORBUND SITT LANDSTING AUGUST 1994 - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Apr-1994
  
Collapse 
U-54/94 A FRAMTIDIG HANDSAMING AV SJUKEHUSAVFALL I MØRE OG ROMSDAL PÅ BAKGRUNN AV NYE UTSLEPPSKRAV FRÅ SFT GJELDANDE FRÅ DEN 01.01.95
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-55/94 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - SØKNAD OM LÅNEOPPTAK 17 MILLIONAR KRONER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
02-May-1994
  
Collapse 
U-56/94 A STATSBUDSJETTET 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-57/94 A REGISTER OVER VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER FOR FOLKEVALDE OG ADMINISTRATIVE LEIARAR I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-58/94 A FYLKESHELSESJEFENS PROSJEKTORGANISASJON AMK - UTVIDING AV ENGASJEMENTSTILLING FOR OPPLÆRINGSANSVARLEG - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-59/94 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - DISPONERING AV SALSINNTEKTER FRÅ BUSTADER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-60/94 A FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND - GODKJENNING AV DRIFTSPLAN FOR 1994
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-61/94 A MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLEAVTALE OM LEIGE OG KJØP AV TENESTER FRÅ MOLDE MUSIKKSKOLE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-62/94 B UTSKRIVINGSKLARE PASIENTAR SOM LIGG I SJUKEHUSA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-63/94 B KRAV OM ERSTATNING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-64/94 A FORSLAG TIL NYE STYRE FOR HØGSKOLANE, EKSTERNE MEDLEMER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-65/94 A SUPPLERINGSVAL TIL YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
24-May-1994
  
Collapse 
U-66/94 A SAK T-1/94: REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ PER HÅVARD KLAUSET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-67/94 A SAK T-1/94: REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ SISSEL HAGERUP HEGGDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-68/94 A SAK T-1/94: REKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ CHARLES REMØ
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-69/94 A PROGRAM FOR FYLKESTINGSSAMLINGA I MOLDE - JUNI 1994
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-70/94 A SØKNADER OM ØKONOMISK STØNAD
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-71/94 A TILPASSING AV BYGNINGSMASSEN - YMSE DELPROSJEKT. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-72/94 A STATLEGE TILSKOTSMIDLAR TIL EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHALD - AVSLUTNING AV YMSE DELPROSJEKT. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-74/94 A FORNYINGSPROGRAM FOR FISKEFLÅTEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-85/94 A TARIFFREVISJONEN 1994 - URAVRØYSTING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-86/94 B SØKNAD OM KOMMUNENES SENTRALFORBUNDS HEIDERSMERKE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-87/94 A INNFØRING AV AUTODIESELAVGIFT FOR BUSSAR - KONSEKVENSAR FOR RUTETRANSPORTEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
25-May-1994
  
Collapse 
U-73/94 A HALSA VIDAREGÅANDE SKOLE - INTERNATBYGG
   
Innstilling
  
Collapse 
U-73/94 A HALSA VIDAREGÅANDE SKOLE - INTERNATBYGG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-75/94 A "FYLKESKOMMUNEN MØTER FRAMTIDA - OM FYLKESKOMMUNENES ROLLE OG OPPGAVER I NORGE"
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-76/94 A STIFTELSEN MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1993 - GODKJENNING AV ÅRSOPPGJERSDISPOSISJONAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-77/94 A SENTRA FOR INFORMASJON, DOKUMENTASJON OGOPPLEVING I MØRE OG ROMSDAL - PRIORITERING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-78/94 A BRAATTHALLEN A/S - RIKSANLEGG I BRYTING OG FYLKESIDRETTSANLEGG FOR MØRE OG ROMSDAL GODKJENNING AV FORPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-79/94 A SYKKYLVEN VIDAREÅANDE SKULE GODKJENNING AV FINANSIERINGSMÅTE FOR NYTT VERKSTADBYGG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-80/94 A FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 1992 - 95 FYLKESPLANMELDING 1994
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-81/94 A FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 1996-99 MELDING OM OPPSTART OG SKISSE TIL PLANPROSESS
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-82/94 A MOGLEG REDUKSJON I HURTIGBÅTTILBODET I FYLKET OG OVERFØRING AV TRAFIKK TIL BUSS-/FERJERUTER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-83/94 A SENTRALSJUKEHUSET, TILBYGG FOR UTVIDING AV OPERASJONSAVDELING OG POLIKLINIKK
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-84/94 A FYLKESKOMMUNEN SI ØKONOMIPLAN 1995-98.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-88/94 A FULLMAKTSGRENSENE FOR FYLKESKOMMUNANE I SND-SAKER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
13-Jun-1994
  
Collapse 
U-89/94 A TV-AKSJONEN 1994 - TILSKOT TIL DEKNING AV ADMINISTRASJONSUTGIFTER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-90/94 A REGISTER OVER VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER FOR FOLKEVALDE OG ADMINISTRATIVE LEIARAR I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-91/94 A KLAGENEMND FOR KLAGER PÅ FYLKESKOMMUNALE ENKELTVEDTAK
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-92/94 A MOTORFØRERNES AVHOLDSFORBUND SIN KAMPANJE FOR AUKA TRYGGLEIK I TRAFIKKEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Jun-1994
  
Collapse 
U-100/94 A VEG TIL TJELDBERGODDEN - JUSTERT OPPLEGG FOR FINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-101/94 A BUDSJETTRAMMER FOR 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-102/94 A KRAV OM REFUSJON AV UTGIFTER TIL TRYKKING AV RØYSTESETLAR TIL STORTINGSVALET 1993 - KLAGE TIL SIVILOMBODSMANNEN FRÅ FRIDOMSPARTIET MOT EF - UNIONEN OG KRISTENT KONSERVATIVT PARTI I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-103/94 A PROSJEKTET "FORDELING OG VIRKNING AV FYLKESKOMMUNENS RESSURSINNSATS." VIDARE ARBEID MED PROSJEKTET.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-104/94 A SAK T-31/94: INTERPELLASJON FRÅ LEIF HELGE KONGSHAUG OM OMSKILTING AV RV 64 GJENNOM EIDE KOMMUNE - MØRE OG ROMSDAL SIN DEL AV DEI NASJONALE RIKSVEGLØYVINGANE - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ LEIF HELGE KONGSHAUG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-105/94 A SAK T-22/94: FYLKESPLANMELDING 1994 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ INGUNN NORDERVAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-106/94 A SAK T-25/94: ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1995 - 1998 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ASBJØRN FLØ
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-107/94 A SAK T-25/94: ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1995-1998 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ EVA KOLÅS
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-93/94 A REPRESENTASJON I STATLEGE UTVAL, STYRE OG RÅD M.V.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-94/94 A NY FUNKSJONSDELING - STANDARDAVTALE - TEATRET VÅRT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-95/94 A BIBLIOTEKPLAN - FYLKESDELPLAN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-96/94 A UTKAST TIL FØRESEGNER OM ORGANISERING OG FINANSIERING AV AMBULANSEBÅTTENESTA OG SKYSSBÅTTENESTA FOR HELSEPERSONELL - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-97/94 B TILSKOT TIL TOPPFINANSIERING OG DRIFTSMIDLAR I 3 ÅR TIL ÅLESUND OG HARAM KOMMUNE VED UTFLYTTING AV TRE BEBUARAR VED HAUG BEHANDLINGSHJEM
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
U-97/94 B TILSKOT til toppfinasiering og DRIFTSMIDLAR I 3 ÅR TIL ÅLESUND og haram KOMMUNE VED UTFLYTTING AV tre BEBUARAR VED HAUG BEHANDLINGSHJEM
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-98/94 A SAL AV ROMSDAL HELSEHEIM - DISPONERING AV SALSSUM
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-99/94 A LILLEKOLLEN BARNEHAGE - SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
15-Aug-1994
  
Collapse 
U-108/94 A VENNSKAPSBESØK FRÅ RIBE AMT - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-109/94 A FORSLAG TIL ENDRING I VEGLOVA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-110/94 A OPPNEMNING AV LIKESTILLINGSUTVAL I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE. OPPRETTING AV NYTT U.KAP. 1.186 LIKESTILLINGSUTVALET. BUDSJETTKORREKSJON.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-111/94 A ORIENTERING UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR FYLKESPLANLEGGINGA FORSØKSRINGEN FOR MILJØ- OG RESSURSFORVALTNING: FORSLAG TIL MILJØKRITERIUM FOR BRUK AV ØKONOMISKE VERKEMIDDEL FRÅ SND
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-112/94 A RULLERING AV HANDLINGSPLAN FOR FISKERINÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-113/94 A RAPPORT OM ETABLERING AV EIT NASJONALT KUNST,- KULTUR- OG KUNNSKAPS-SENTER FOR BARN OG UNGE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-114/94 B FSHM, FLYTTING FRÅ ST.CAROLUS TIL LUNDAVANG VAL AV ENTREPRENØR PÅ GRUNN- OG BETONGARBEIDA / BYGGJESTART
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-115/94 B PAKKELØYSING FOR Å RETTE OPP ØKONOMIEN TIL SKÅLAHALLEN A/L
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-116/94 B YRKESSKADEERSTATNING ETTER ARBEIDSULYKKE DEN 05.11.1985 VED SENTRALSJUKEHUSET I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-117/94 A UTLEIGE AV BYGG TIL HJELPEMIDDELSENTRALEN I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Sep-1994
  
Collapse 
U-118/94 A MØTEPLAN FOR FYLKESTING OG FYLKESUTVAL FOR 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-119/94 A OPPNEMNING AV REPRESENTANT FRÅ KOMMUNANE I FYLKET TIL INNSTILLINGS-RÅDET FOR LIKNINGSSJEFAR/REGISTERSJEFAR FOR PERIODEN 1995-96
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-120/94 A FELLES ANNONSEUTGIFTER ANBODS-/TILBODSUTLYSINGAR LØYVING AV MIDLAR TIL DEN SENTRALE INNKJØPSTENESTA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-121/94 A REVISJON AV AVTALE OM DRIFTSTILSKOT OG TAKSTAR FOR LEGAR I PRIVAT PRAKSIS
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-122/94 A VEG TIL TJELDBERGODDEN - OVERSENDINGSFRAMLEGG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-123/94 A KONSESJONSORDNING FOR FARTY MED NORDSJØLØYVE SOM FISKAR I OMRÅDET MELLOM 62 GRADER NORD OG 65 GRADER NORD - SKALLESEITRÅLARANE. HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-124/94 A BEMANNING AV BJØRNSUND FYR I FRAMTIDA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-125/94 A TILLEGGSLØYVINGAR - KULTUR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-126/94 B INNKJØP AV BØKER SOM REPRESENTASJONSGÅVER - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
26-Sep-1994
  
Collapse 
U-128/94 A PROGRAM FOR FYLKESTINGSSAMLINGA I GEIRANGER - OKTOBER 1994
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-129/94 A STIFTINGA NORSK KULTURARV. INVITASJON TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM Å VERE MEDSTIFTAR OG TA DEL I UTSTILLING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-130/94 A ÅLESUND MARITIME SKOLE - VENTILASJONSANLEGG SVEISEAVDELINGA. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-131/94 A ÅREMÅLSSTILLINGAR - PRINSIPPVURDERING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-132/94 A RETNINGSLINJER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES LIKESTILLINGSPRIS - ENDRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-133/94 B TILDELING AV MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES LIKESTILLINGSPRIS 1994
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-138/94 A HERØY VIDAREGÅANDE SKOLE - VENTILASJONSANLEGG. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-139/94 A HØYRING - NOU 1993:33 OM HELSEPERSONELLS RETTIGHETER OG PLIKTER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-140/94 B DATAUTSTYR TIL SENTRALSJUKEHUSET OG FYLKESSJUKEHUSET I VOLDA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-141/94 A ENDRINGAR I 1994-BUDSJETTET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-142/94 A AVVIKLING AV HAUG BEHANDLINGSHJEM - BARNEHABILITEINGA VED HAUG/SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-142/94 A Tillegg til U-142/94 A AVVIKLING AV HAUG BEHANDLINGSHJEM - BARNEHABILITERINGA VED HAUG/SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
  
Collapse 
U-143/94 A HARAM VIDAREGÅANDE SKOLE, BYGGING AV NYTT VERKSTADBYGG FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-146/94 A BEHANDLING AV SØKNADER OM STØTTE TIL OMSTILLINGSTILTAK FOR DEN LANDBRUKSBASERTE NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Sep-1994
  
Collapse 
U-127/94 A ETABLERING AV GASSKRAFTVERK PÅ TJELDBERGODDEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-127/94 A TILLEGG TIL SAK U-127/94 A ETABLERING AV GASSKRAFTVERK PÅ TJELDBERGODDEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
  
Collapse 
U-134/94 A SØKNAD FRÅ ÅSE GYDA SKÅLERUD MO OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-135/94 A PLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-136/94 A UNGDOM VÅR VIKTIGASTE RESSURS - HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSPOLITIKKEN 1994 - 1997
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-137/94 A HANDLINGSPROGRAM FOR STATLEGE ARBEIDSPLASSAR 1994 - 1997
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-144/94 A TILTAKSFONDET I MØRE OG ROMSDAL - ENDRING I REGLAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-145/94 A STRANDA VIDAREGÅANDE SKULE - NYBYGG FOR NÆRINGSMIDDELPRODUKSJON OG KJØTTFAG RAMME- OG LEIGEAVTALE MELLOM NÆRINGSFAGHUSET A/S OG FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Oct-1994
  
Collapse 
U-147/94 A SJUKEHOTELLET I MOLDE - FYLKESKOMMUNAL OVERTAKING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-148/94 A HARAM VIDAREGÅANDE SKOLE, BYGGING AV NYTT VERKSTADBYGG NYTT FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-149/94 B ERSTATNINGSSAK ETTER FØDSELSSKADE VED FYLKESSJUKEHUSET I VOLDA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-150/94 A SØKNAD FRÅ ANNE-BETH SKREDE OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-151/94 A TILLEGG TIL SAK U-151/94 A SØKNAD FRÅ GERD KARIN HØSTENG OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
  
Collapse 
U-151/94 A SØKNAD FRÅ GERD KARIN HØSTENG OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-152/94 B ANBOD PÅ BYGGING AV DROMNESSUNDBRUA I AURE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-153/94 B FSHM, FLYTTING FRÅ ST.CAROLUS TIL LUNDAVANG VAL AV ENTREPRENØR PÅ DEL-ENTREPRISE "LUKKING AV RÅBYGG"
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-154/94 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - OMINNREIING SOM FØLGJE AV OM-DISPONERING AV AREAL I HØGBLOKK AUST (5. OG 6. ETASJE)
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
31-Oct-1994
  
Collapse 
U-155/94 A SAK T-37/94: UNGDOM VÅR VIKTIGASTE RESSURS - HANDLINGSPLAN FOR UNG-DOMSPOLITIKKEN - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ANNE ELLINGSEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-156/94 A T-47/94: OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ CHARLES REMØ OM VEDLIKEHALDET AV FYLKESVEGANE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-157/94 A REISELIVSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-158/94 A PROSJEKT UTDANNING AV KLINISKE PEDAGOGAR I MØRE OG ROMSDAL - FINANSIERING - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-159/94 A MAKESKIFTE-AVTALE MED STATSBYGG MIDT-NORGE OM SJUKEPLEIEHØGSKOLEN / HJELPEMIDDELSENTRALEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-160/94 A AKSJON MOT SVART ARBEID FYLKESKOMMUNAL MEDVERKNAD / ØKONOMISK BIDRAG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-161/94 B INNHENTA HOTELLTILBOD - MØTESTADER FOR FYLKESTINGSSAMLINGANE I 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-162/94 A DISPONERING AV MIDLAR FRÅ u.kap. 1.182 ORGANISASJONSUTVIKLING (MODERNISERINGSPROGRAMMET)
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-163/94 B LOKALE FORHANDLINGAR PR. 01.10.1994
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Nov-1994
  
Collapse 
U-165/94 A AVSLUTNING AV DIVERSE MINDRE BYGGJEPROSJEKT. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-166/94 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE. B-PAVILJONG PSYK. STORAVDELING. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-167/94 A PROGRAM FOR FYLKESTINGSSAMLINGA I ÅLESUND - DESEMBER 1994
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-168/94 A SUPPLERINGSVAL TIL YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-169/94 A SØKNADER OM ØKONOMISK STØNAD
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-170/94 A AVTALE MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OG ØRSKOG KOMMUNE OM KJØP AV TENESTER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-171/94 A REGISTRERING AV BRANNTEKNISKE FEIL OG MANGLAR INNAN DEN FYLKESKOMMUNALE BYGNINGSMASSEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-172/94 A REGISTRERT BEHOV FOR BYGNINGSMESSIG VEDLIKEHALD INNAN DEN FYLKESKOMMUNALE BYGNINGSMASSEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-173/94 A ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE HI BETALING AV SKULDIG HUSLEIGE - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-174/94 B FSHM, FLYTTING FRÅ ST.CAROLUS TIL LUNDAVANG VAL AV ENTREPRENØRAR TIL INNREIING OG TEKNISKE INSTALLASJONAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-175/94 B PLAN FOR AVVIKLING AV DEN FYLKESKOMMUNALE VERKSEMDA VED HAUG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-176/94 B KJØP AV PERSONAL/RESSURSSTYRINGS-SYSTEM (PRS)
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-187/94 A FYLKESDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 1996 - 99 - INNSPEL FRÅ KULTURUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
22-Nov-1994
  
Collapse 
U-164/94 A FYLKESKOMMUNEN SITT BUDSJETT FOR 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-177/94 A UTVIKLINGSPLAN FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 1995 - 1998
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-178/94 A PRØVENEMNDSHONORAR - PRØVEAVGIFT FOR § 20 KANDIDATAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-178/94 A TILLEGG TIL SAK U-178/94 A PRØVENEMNDSHONORAR PRØVEAVGIFT FOR § 20-KANDIDATAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-179/94 A SENTRALSJUKEHUSET, UTBYGGING AV OPERASJONSAVDELING OG POLIKLINIKK - FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
U-179/94 A TILLEGG TIL U-179/94 A SENTRALSJUKEHUSET, UTBYGGING AV OPERASJONSAVDELING OG POLIKLINIKK - FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-180/94 A NYE FORSKRIFTER FRÅ 1. JANUAR 1994, OMGRUPPERING AV FOND M.V.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-181/94 A PLAN FOR FOSTERHEIMSARBEIDET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-182/94 A INNFØRING AV MR-TEKNOLOGI VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-183/94 A SØKNAD FRÅ FREMSKRITTSPARTIET OM SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-184/94 A ST.CAROLUS - EIGEDOMEN FRAMTIDIG BRUK / EVENTUELT SAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-185/94 A DELING AV LØYVING TIL FYLKESVEGANLEGG 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
05-Dec-1994
  
Collapse 
U-188/94 A FYLKESDELPLANAR FOR DOVREFJELLOMRÅDET - UTKAST TIL FØRESEGNER ETTER §19-2 I PBL - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-189/94 A TILTAK I 1994 FOR DEN LANDBRUKSBASERTE NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN - FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-190/94 B INNHENTA TILBOD FOR 1995 PÅ OVERNATTINGAR I MOLDE I SAMBAND MED MØTE I FYLKESKOMMUNALE ORGAN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-191/94 A LOV OM ENDRINGAR I LOV 23. MAI 1980 NR. 13 OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-192/94 A HØYRINGSUTTALE TIL KONSEKVENSUTGREIING FOR UTBYGGING AV NORNE-FELTET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-193/94 A SAMARBEID MED ANDRE FYLKESKOMMUNAR OM KRAFTVERKSKATTLEGGING - KONTINGENT FOR 1994
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-194/94 A FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 1996-99, FELLES PLANFØRESETNADER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-195/94 A FRÅSEGN I SAMBAND MED FRAMLEGG OM Å SLÅ SAMAN KRISTIANSUND OG MOLDE POSTOMRÅDE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-195/95 A FRÅSEGN I SAMBAND MED FRAMLEGG OM Å SLÅ SAMAN KRISTIANSUND OG MOLDE POSTOMRÅDE
   
Innstilling
   
Innstilling
  
Collapse 
U-196/94 A SJUKEHUSA I FYLKET - GODKJENNING AV DRIFTSPLANAR FOR 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-196/95 A SJUKEHUSA I FYLKET - GODKJENNING AV DRIFTSPLANAR FOR 1995
   
Innstilling
   
Innstilling
  
Collapse 
U-197/94 A MODELL FOR ORGANISERING AV LEGEMIDDELKJØP TIL FYLKESKOMMUNALE OG STATLEGE SJUKEHUS
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-198/94 A OMPRIORITERING AV LØYVINGANE TIL RIKSVEGANE I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
Collapse 
1995
 
Collapse 
23-Jan-1995
  
Collapse 
U-10/95 A ODELSTINGSPROPOSISJON OM ENDRINGAR I VALLOVA - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-11/95 A FRAMTIDIG ORGANISERING AV REISELIVET PÅ FYLKESPLAN - FRAMLEGG TIL FRÅSEGN TIL INNSTILLING FRÅ EIT UTVAL NEDSETT AV STYRET I MØRE OG ROMSDAL REISLIVSRÅD
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-12/95 A HALSA VIDAREGÅANDE SKOLE - INTERNATBYGG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-13/95 A LOKALE FORHANDLINGAR PR. 1. OKTOBER 1994 - RESULTAT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-14/95 A FRIGJERINGSJUBILEET 1995, TILSKOTSMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-15/95 B KLAGE PÅ BEHANDLING VED FYLKESSJUKEHUSET I VOLDA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-16/95 A FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 1996-99, FELLES PLANFØRESETNADER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-17/95 A FRAMDRIFT I ARBEIDET MED FYLKESPLAN 1996-99
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-18/95 B FORHANDLINGAR OM MØRE OG ROMSDAL ENERGIVERK AS (MRE). SAL AV FYLKESKOMMUNENS AKSJAR I SELSKAPET TIL ISTAD KRAFT AS.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-1/95 A SAK T-58/94: FYLKESKOMMUNEN SITT BUDSJETT FOR 1995 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ELIAS GISKE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-2/95 A SAK T-58/94: FYLKESKOMMUNEN SITT BUDSJETT FOR 1995 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ KARL A. DØVING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-3/95 A SAK T-58/94: FYLKESKOMMUNEN SITT BUDSJETT FOR 1995 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ASBJØRN RUTGERSON
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-4/95 A SAK T-58/94: FYLKESKOMMUNEN SITT BUDSJETT FOR 1995 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ASBJØRN RUTGERSON
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-5/95 A SAK T-55/94: DELING AV LØYVING TIL FYLKESVEGANLEGG 1995 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ JORALF FLATAUKAN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-6/95 A SAK T-50/94: UTVIKLINGSPLAN FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 1995 - 98 OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ELSE PAULINE SJØHOLT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-7/95 A SAK T-50/94: UTVIKLINGSPLAN FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE 1995 - 98 OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ KJELL ØIE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-8/95 A SAK T-64/94: OMPRIORITERING AV LØYVINGANE TIL RIKSVGANE I FYLKET - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ LEIF HELGE KONGSHAUG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-9/95 A VAL AV UTSENDING AV FORBRUKERRÅDETS LANDSMØTE 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
27-Feb-1995
  
Collapse 
U-19/95 A SPAREBANKEN MØRE - VAL TIL FORSTANDARSKAPET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-20/95 A VAL AV UTSENDINGAR TIL LANDSTINGET 1995 I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-21/95 A STATLEGE TILSKOTTSMIDLAR TIL EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHALD, PRIORITERING AV PROSJEKT / FORDELING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-22/95 A EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHALD, FINANSIERT MED FONDS-MIDLAR PRIORITERING AV PROSJEKT / FORDELING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-23/95 A LÅNEFINANSIERT TILPASNING AV BYGNINGSMASSEN,PRIORITERING AV PROSJEKT / FORDELING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-24/95 A FSHV, OPPARBEIDING AV PARKERINGSPLASS VED BUSTADER DEL AV SALSAVTALE / FINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-25/95 A ORGANISERINGA AV DET REGIONALE FORVALTNINGSAPPARATET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-26/95 A TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE KJØP AV JORDEIGEDOM TIL UNDERVISNINGSFØREMÅL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-27/95 A ØRANPRODUKTER A/S - ENDRA VEDTEKTER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-28/95 A FORLENGING AV RULLEBANA PÅ ÅLESUND LUFTHAMN, VIGRA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-29/95 A KRAFTOVERFØRING - ULIKE PRISAR FOR FORBRUKARANE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-30/95 A SAMARBEIDSRÅDET FOR VEST- OG SØRLANDET (SAVOS) NORDSJØKOMMISJONEN (NORTH SEA COMMISSION (NSC)) PROGRAM- OG KONTINGENTKOSTNADER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-31/95 A KJØP AV NY MINIBUSS TIL MORK SENTER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-32/95 A AVTALE OM LEIGE AV EIGEDOMEN HAUKÅS TIL BRUK FOR HAUKÅS BU- OG REHABILITErINGSENTER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-33/95 B SAL AV FYLKESKOMMUNAL KONSESJONSKRAFT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-34/95 B VASKERIET VED FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND - EVALUERING AV DRIFTA - VIDARE DRIFT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-35/95 B EIDE PSYKIATRISKE BO- OG BEHANDLINGSSENTER -SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING FOR Å HA NØDVENDIG SJUKEPLEIARDEKKING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-36/95 B TILSETJING I STILLINGA SOM NÆRINGS- OG MILJØSJEF
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-37/95 A OVERSIKT OVER INNTEKTER I ORGANISASJONAR, SPESIELT LODDSALG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-38/95 A UTKAST TIL FORSKRIFT TIL LOV OM KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT TIL KOMMUNAR OG FYLKESKOMMUNAR VED KJØP AV VISSE TENESTER FRÅ REGISTRERTE NÆRINGSDRIVANDE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
13-Mar-1995
  
Collapse 
U-39/95 A UTGREIING OM FRITIDSFISKE I SJØEN - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-40/95 A NOU 1994:12 LOV OM VASSDRAG OG GRUNNVANN HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-41/95 A FASTSETTING AV FYLKESGRENSA I SJØEN MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKE OG SOGN OG FJORDANE FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-42/95 A FORSLAG TIL ENDRINGAR I LOV AV 28. JUNI 1957 OM FRILUFTSLIVET HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-43/95 A FYLKESKOMMUNAL MEDVERKNAD UNDER EUROPARÅDETS BESØK I MØRE OG ROMSDAL 30.-31. MAI 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-44/95 A FORTSØKSVISE FYLKESTINGSMÅL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-45/95 A PRIORITERING AV BIBLIOTEKARSTILLINGAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-46/95 A HARAM VIDAREGÅANDE SKOLE, BYGGING AV NYTT VERKSTADBYGG RESULTAT AV ANBODS-INNHENTING / BEHOV FOR AUKA LØYVING TIL PROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-47/95 A GJENNOMFØRING AV STRAFFERETTSLEG SÆRREAKSJON FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMA SOM ER FRITEKEN FOR STRAFF - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-48/95 A PRØVENEMNDSHONORAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-49/95 B TEKSTILTENESTE VOLDA - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-50/95 B RETTSSAK FOR ROMSDAL HERREDRETT - KAREN IVERSEN MOT MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Apr-1995
  
Collapse 
U-51/95 A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING - OPPNEMNING AV STYREMEDLEMER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-52/95 A ATLANTEN VIDAREGÅANDE SKOLE - VENTILASJONSANLEGG SYDFLØY. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-53/95 A DISPONERING AV OU-MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-54/95 A LOV OM EØFG OG ANDRE ENDRINGAR I NÆRINGSLOVGJEVINGA - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-55/95 A HØYRINGSUTTALE TIL KONSEKVENSUTGREIING FOR UTBYGGING OG DRIFT AV NJORD-FELTET PÅ HALTENBANKEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-56/95 A PROGRAM FOR FYLKESTINGSAMLINGA I GEIRANGER - APRIL 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-57/95 A HØYRINGSFRÅSEGN OM ENDRING AV LOV 23. MAI 1980 NR. 13 OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET § 10 SISTE LEDD OG § 13 FJERDE LEDD
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-58/95 A VAL AV HOVUDTEMA I FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-59/95 B SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING FOR ETABLERING AV SAMARBEIDSTILTAK SYMRA OG VEKSTHUSET FOR KVINNE PÅ 30 ÅR OG HENNES BARN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
04-Apr-1995
  
Collapse 
U-60/95 A RETRETTSTILLINGAR FOR LEIARAR - ENDRING AV RETNINGSLINJENE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-61/95 A VAL AV LEIAR OG NESTLEIAR I FYLKESVALSTYRET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-62/95 A STIFTELSEN MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING - STYRETS BERETNING OG REKNESKAP 1994 - GODKJENNING AV ÅRSOPPGJERSDISPOSISJONAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-63/95 A TILLEGGSLØYVINGAR FRÅ RESERVEPOSTEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-64/95 A REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1994
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-65/95 A ORIENTERINGSSAK: FORHANDLINGAR OM MØRE OG ROMSDAL ENERGIVERK AS (MRE). SAL AV FYLKESKOMMUNENS AKSJAR I SELSKAPET TIL ISTAD KRAFT AS.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-66/95 A HELSE- OG SOSIALAVDELINGA, BARNEVERNSEKSJONEN - SØKNAD OM Å TA I BRUK ledig STILLINGSHEIMEL
   
Innstilling
   
Innstilling
  
Collapse 
U-66/95 A HELSE- OG SOSIALAVDELINGA, BARNEVERNSEKSJONEN - SØKNAD OM Å TA I BRUK LEDIG STILLINGSHEIMEL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-67/95 A AVTALE OM OVERTAKING AV EIGEDOMEN SOLHAGEN I KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-68/95 A FYLKESKOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL AMBULANSEBILAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-69/95 A NESJESTRANDA VIDAREGÅANDE SKOLE SAL AV JORD- OG SKOGEIGEDOMEN GNR.119 BNR. 3
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-70/95 A STATSVEGBUDSJETTET 1996 - MIDLAR TIL RASSIKRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-71/95 A KULTURPOLITISK STRATEGIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
24-Apr-1995
  
Collapse 
U-72/95 A SMR, PSYKIATRISK SENTER / SKISSEUTKAST TIL HOVUD-DISPOSISJONSPLAN VINNAR AV ARKITEKTKONKURRANSEN / VIDARE ARBEID MED PROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-73/95 A UTGREIING OM KJØKKENDRIFTA VED FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE OG FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-74/95 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - SØKNAD OM LÅNEOPPTAK KR 1.528.000
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-75/95 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - LÅNEOPPTAK KR 5.000.000 TIL UTSTYR I SAMBAND MED OPPFLYTTING AV AKTIVITETEN VED ST. CAROLUS
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-76/95 A OPPRETTING AV STILLINGSHEIMEL FOR MILJØTERAPEUT VED AURE OPPTRENINGSSENTER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-/95 A OPPRETTING AV STILLINGSHEIMEL FOR MILJØTERAPEUT VED AURE OPPTRENINGSSENTER
   
Innstilling
   
Innstilling
 
Collapse 
25-Apr-1995
  
Collapse 
U-77/95 A SAMARBEIDSTILTAK MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG KOMMUNANE I SAMBAND MED REHABILITERING AV PSYKIATRISKE PASIENTAR - SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING FOR 1995
   
Innstilling
 
Collapse 
02-May-1995
  
Collapse 
U-77/95 A SAMARBEIDSTILTAK MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG KOMMUNANE I SAMBAND MED REHABILITERING AV PSYKIATRISKE PASIENTAR - SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING FOR 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-78/95 A FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND - GODKJENNING AV DRIFTSPLAN SOMATISK DEL FOR 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-79/95 A FRÅSEGN TIL JUSTISDEPARTEMENTET OM VAL AV SKJØNNSMENN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-80/95 A ØRANPRODUKTER A/S - VAL AV STYREMEDLEM
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-81/95 A MØREFORSKING - VAL AV STYREMEDLEM
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-82/95 A OPERAEN I KRISTIANSUND. JUSTERING AV TILSKOT 1995 SOM FØLGJE AV STATSTILSKOTET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-83/95 A ØKONOMIPLAN 1996-99 - STRATEGI OG RAMMER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-84/95 A MANDAT TIL ARBEIDSGRUPPENE I ARBEIDET MED FYLKESPLANEN 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-85/95 A TV-AKSJONEN 1995 - TILSKOT TIL DEKNING AV ADMINISTRASJONSUTGIFTER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-86/95 A SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKULE RAMME- OG LEIGEAVTALE MED KOMPETANSEBYGG AS
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
29-May-1995
  
Collapse 
U-100/95 A HERØY VG SKOLE - VENTILASJONSANLEGG ETAPPE 2.BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-101/95 A NORSK NETTVERK FOR FJERNUNDERVISNING ("NORNET") INVITASJON TIL Å DELTA I VIDAREFØRING AV PROSJEKT NORNET FASE 2
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-102/95 A INTENSJONSAVTALE MELLOM MOLDEKOMMUNE OG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE VEDRØRANDE BRUK AV 2. ETASJE I ST. CAROLUS-BYGGET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-103/95 B TILLEGGSLØYVING FOR Å DEKKJE UTGIFTER I SAMBAND MED PERSON PLASSERT PÅ KOLLEKTIV
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-117/95 A SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL PRIVATPRAKTISERANDE INDRE-MEDISINAR I MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-119/95 A SØKNAD OM AT FYLKESKOMMUNEN SKAL BETALE TRYKKING AV RØYSTESETLAR TIL BRUK FOR PARTIA
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-120/95 A ENDRING AV MØTEPLANEN FOR HOVUDUTVALA I VEKE 47 HAUSTEN 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-121/95 A FULLMAKT TIL SAMARBEIDANDE KRAFTFYLKE TIL Å PÅVERKE VILKÅR FOR UTTAK AV KONSESJONSKRAFT.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-122/95 B SØKNAD OM KOMMUNENES SENTRALFORBUNDS HEIDERSMERKE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-87/95 A OVERORDNA POLITISK STYRINGSSTRUKTUR I FYLKESKOMMUNEN - FRAMLEGG OM ENDRINGAR FRÅ VALPERIODEN 1995-99
   
Innstilling
  
Collapse 
U-88/95 A SMR - PSYKIATRISK SENTER AVSLUTNING AV TIDLEGARE PROSJEKT-UTKAST
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-89/95 A NYTT HOVUDVEGNETT I SPJELKAVIKOMRÅDET OMKLASSIFISERING AV VEGGRUNN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-90/95 A SAK T-10/95: REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ IVAR BETTEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-91/95 A SAK T-10/95: REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1994 - OVERSENDINGSFRAMLEGG GUDNY FAGERHOL OG HALLDIS HOVDEN FLAATE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-92/95 A SAK T-10/95: - REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1994 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ EVA KOLÅS
   
Innstilling
   
Innstilling
  
Collapse 
U-92/95 A SAK T-10/95: - REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1994 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ EVA KOLÅS
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-93/95 A SAK T-10/95: - REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1994 - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ MODULF AUKAN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-94/95 A SAK T-12/95: STATSVEGBUDSJETTET 1996 - MIDLAR TIL RASSIKRING - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ ARNE DYRHOL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-95/95 A SAK T-12/95: STATSVEGBUDSJETTET 1996 - MIDLER TIL RASSIKRING - OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ KÅRE HEGGEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-96/95 A LILLEKOLLEN BARNEHAGE - TILBYGG/OMBYGGING. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-97/95 A AVSLUTNING AV DIVERSE MINDRE BYGGJEPROSJEKT. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-98/95 A PROGRAM FOR FYLKESTINGSSAMLINGA I GEIRANGER - JUNI 1995 ENDRING AV MØTETIDSPUNKT FOR DESEMBERTINGET I KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-99/95 A SØKNADER OM ØKONOMISK STØNAD
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
30-May-1995
  
Collapse 
U-104/95 A REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SIN INNSYNSRETT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-105/95 A REGLEMENT FOR FØRING AV MØTEBOK FOR FOLKEVALDE ORGAN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-106/95 A REVIDERT MUSEUMSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-107/95 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - SØKNAD OM LÅNEOPPTAK TIL UTVIDA PARKERINGSPLASS, kr 1.500.000
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-108/95 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - SØKNAD OM LÅNEOPPTAK PÅ 1.790.000 KRONER TIL REALISERING AV DAGAVDELING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-109/95 A FSHM, FLYTTING FRÅ ST.CAROLUS TIL LUNDAVANG PROSJEKT-ØKONOMI, BEHOV FOR TILLEGGS-LØYVING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-110/95 A MONTERING AV AMALGAMAVSKILJARAR I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA - FINANSIERT MED LÅN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-111/95 A SØKNAD FRÅ IRENE ENGJOM OM FRITAK FRÅ VERV GRUNNA FLYTTING - SUPPLERINGSVAL TIL STYRET FOR KOLLEN UNGDOMSBASE, STYRET FOR HAUKÅS BU- OG REHABILITERINGSSENTER, HELSE- OG SOSIALUTVALET og ELDRERÅDET SØKNAD FRÅ ARVID BLINDHEIM OM FRITAK FRÅ VERV SOM VARAMEDLEM I STYRET FOR KOLLEN UNGDOMSBASE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-112/95 A ENDRINGAR I 1995-BUDSJETTET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-113/95 A TEKNISK FAGSKOLE. INNSTILLING FRÅ UTVAL NEDSETT AV FYLKESSKOLESTYRET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-114/95 A OMLEGGING AV SKOLESTRUKTUREN I ÅLESUND-OMRÅDET INNSTILLING FRÅ UTVAL NEDSETT AV FYLKESSKOLESTYRET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-115/95 A OVERTAKING AV AMO-SENTRA. AVTALE OM OVERFØRING AV ARBEIDSGJEVARANSVARET FOR PERSONELL.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-116/95 A HØYRINGSFRÅSEGN TIL RAPPORTEN OM SNDs REGIONALE ORGANISERING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-118/95 A KORRIGERT SAKSFRAMLEGG (erstattar "Tillegg til U-106/95 A") KULTURPOLITISK STRATEGIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-87/95 A OVERORDNA POLITISK STYRINGSSTRUKTUR I FYLKESKOMMUNEN - FRAMLEGG OM ENDRINGAR FRÅ VALPERIODEN 1995-99
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-87/95 A Tillegg til sak U-87/95 A OVERORDNA POLITISK STYRINGSSTRUKTUR I FYLKESKOMMUNEN - FRAMLEGG OM ENDRINGAR FRÅ VALPERIODEN 1995-99
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
03-Jul-1995
  
Collapse 
U-123/95 A KONTORSITUASJONEN VED FYLKESHUSET - INNMELDT BEHOV FOR MEIR KONTORAREAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-124/95 A TØNDERGÅRD SKOLE AVTALE OM KJØP AV UNDERVISNINGSTENESTER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-125/95 A BRUK AV TIDLEGARE AVSETNADER I BALANSEREKNESKAPEN TIL NYE VEDLIKEHALDSOPPGÅVER
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-126/95 A MODERNISERING/FORLENGING AV RAUMABANEN TIL ÅLESUND - BRUK AV KONSULENT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-127/95 A NYE KLINIKKLOKALE FOR TANNHELSETENESTA I VANYLVEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-128/95 A AVTALE MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OG REGIONSYKEHUSET I TRONDHEIM OM GJESTEPASIENTOPPGJERET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-129/95 A EKSTRALØYVING TIL MORK SENTER FOR Å SKIFTE UT GOLVBELEGG SOM INNEHELD ASBEST
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-130/95 A NY FORVALTNINGSORDNING FOR FAMILIEVERNET - HØYRINGS-FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-131/95 A INNGÅING AV AVTALAR I SAMBAND MED GJENNOMFØRING AV REVIDERT MUSEUMSPLAN. DELEGERING AV MYNDE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-132/95 A SPELEMIDLAR TIL IDRETTSANLEGG I KOMMUNANE -FORSLAG TIL NYE KRITERIUM FOR RAMMETILSKOT TIL FYLKESKOMMUNANE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-133/95 A AVTALE MED KOPINOR OM KOPIERING AV OPPHAVSRETTSLEG VERNA MATERIALE FOR PERIODEN 1995-98
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-134/95 A GENERELL POLITISK DEBATT JUNI 1995: OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ LEIF HELGE KONGSHAUG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-135/95 A GENERELL POLITISK DEBATT JUNI 1995: OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ LEIF HELGE KONGSHAUG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-136/95 A GENERELL POLITISK DEBATT JUNI 1995: OVERSENDINGSFRAMLEGG FRÅ RAGNAR HEGGDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-137/95 A SAK T-27/95: REVIDERT MUSEUMSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL - OVER-SENDINGSFRAMLEGG FRÅ ELSA BRANDVOLL ANDRESEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-138/95 A SAK T-27/95: REVIDERT MUSEUMSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL - OVER-SENDINGSFRAMLEGG FRÅ HARALD B. HARAM
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-139/95 A GASSKRAFTVERK PÅ ALTERNATIVE BYGGJESTADER: KÅRSTØ - KOLLSNES - TJELDBERGODDEN. HØYRINGSUTTALE PÅ "MELDING OM PLANLEGGING AV TILTAK"
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-140/95 B SUNNMØRSHEIMEN, AVDELING VOLDA - SØKNAD OM TILLEGGS-LØYVING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-141/95 A ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE HI FORNYING AV LEIGEAVTALANE MED ØRSTA KOMMUNE OG MØREBIL AS
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-142/95 A HØYRINGSUTTALE TIL FRAMLEGG OM ENDRINGAR I PETROLEUMSLOVEN (LOV NR. 11 AV 22.03.85 OM PETROLEUMSVIRKSOMHET)
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-143/95 B TILSETJING I STILLINGA SOM VEGSJEF I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-144/95 B RETTSSAK STATEN V/ ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET (STATSBYGG) MOT MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Aug-1995
  
Collapse 
U-145/95 A MELDING OM BRUK AV FYLKESORDFØRARENS OG FYLKESRÅDMANNENS FERIEFULLMAKT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-146/95 A MØTEPLAN FOR FYLKESTING OG FYLKESUTVAL FOR 1996
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-147/95 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL, UTVIDING AV OPERASJONSAVDELING OG POLIKLINIKK (SAMLA PLAN, ETAPPE 1) - TILTAK I TILLEGG TIL OPPRINNELEG PROSJEKT - KOSTNADSAUKE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-148/95 A SMR, UTVIDING AV OPERASJONSAVD. OG POLIKLINIKK (SAMLA PLAN, ETAPPE 1) RESULTAT AV ANBODS-INNHENTING / BEHOV FOR AUKA LØYVING TIL PROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-149/95 A KONSEKVENSUTGREIINGSPROGRAM FOR SMØRBUKK, SMØRBUKK SØR, MIDGARD OG TRANSPORTSYSTEM FOR NATURGASS FRÅ HALTENBANKEN HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-150/95 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - ETABLERING AV 5 DØGNS POST - STYRKING PEDIATRI
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-151/95 A SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING FOR Å OPPDATERE UTSTYRSSITUASJONEN VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
18-Sep-1995
  
Collapse 
U-152/95 A REVISJON AV AVTALE OM DRIFTSTILSKOT OG TAKSTAR FOR LEGAR I PRIVAT PRAKSIS
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-153/95 A MODERNISERING/FORLENGING AV RAUMABANEN - LØYVING AV MIDLAR TIL KONSULENT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-154/95 A LOVER FOR KOMMUNENES SENTRALFORBUND - EV. LOVENDRINGSFORSLAG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-155/95 A UTGIFTER TIL INVENTAR/MØBLAR OG EDB-UTSTYR - TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-156/95 A "UTREDNING OM ORGANISERING AV DE RÅDGIVENDE OG SAMORDNEDE NASJONALE BIBLIOTEKOPPGAVER" HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-157/95 A RIKSANLEGG - HØYRINGSRUNDE PÅ ENDRINGAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-158/95 B SYMRA BARNEHJEM - SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING I SAMBAND MED SKJERMINGSTILTAK
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-159/95 A KYRKJE-, UTDANNINGS- OG FORSKINGSDEPARTEMENTET (KUF) SI TOLKING AV VELFERDSLOVA § 3 OM SKYSSGODTGJERSLE FOR ELEVAR I VIDAREGÅANDE SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-160/95 A HØYRINGSUTKAST TIL FORSKRIFT OM GODKJENNING AV LÆREBEDRIFTER OG OM FYLKESKOMMUNALT TILSKOTT TIL LÆREBEDRIFT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-161/95 A ALTERNATIVE MÅTAR Å TILFØRE KOMMUNANE SKATTEINNTEKTER PÅ - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-162/95 B ERSTATNINGSKRAV FRÅ 3 ELEVAR VED KVILTORP VG. SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Oct-1995
  
Collapse 
U-163/95 A DELING AV KONSESJONSKRAFT MELLOM NESSET KOMMUNE OG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-164/95 A DELING AV KONSESJONSKRAFT MELLOM NORDDAL KOMMUNE OG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-165/95 A EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TUSSA KRAFT AS, KJØP AV AKSJAR I SUNNMØRE ENERGI AS. FULLMAKT TIL FYLKESKOMMUNENES REPRESENTANTAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-166/95 A PROGRAM FOR TILKESTINGSSAMLINGA I GEIRANGER - OKTOBER 1995
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-167/95 A AVSLUTNING AV DIVERSE MINDRE BYGGJEPROSJEKT.BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-168/95 A FSH I MOLDE PSYK. STORAVD. - OMBYGGING AV A-PAVILJONGEN. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-169/95 A HJELPEMIDDELSENTRALEN I ÅLESUND, AUKA AREAL-BEHOV / TILBYGG
   
Innstilling
   
Innstilling
  
Collapse 
U-169/95 A HJELPEMIDDELSENTRALEN I ÅLESUND, AUKA AREAL-BEHOV / TILBYGG
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-170/95 A SØKNADEN FRÅ ÅLESUND KOMMUNE OM TILSKOT TIL UTBYGGING AV FISKERIHAMN I SKUTVIKA OG OM INNPASSING AV PROSJEKTET I FISKERIHAMNEPLANEN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-171/95 A FRAMLEGG TIL FORSKRIFT OM FINANSIERING AV PRIVATE MEDISINSKE LABORATORIER OG RØNTGENINSTITUTT - FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-172/95 A TILLEGG TIL SAK U-172/95 A NOU 1995:15 "ET APPARAT FOR LIKESTILLING"- FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-172/95 A NOU 1995:15 "ET APPARAT FOR LIKESTILLING" - FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-173/95 A KJØP AV EIGEDOMEN "SKARHALL" SOM FRITIDSEIGEDOM FOR PASIENTANE VED FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE, PSYKIATRISK STORAVDELING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-174/95 A SÆRLOVPROSJEKTET FASE 2 - RETTIGHETER OG STANDARDKRAV - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-175/95 A UTDELING AV LIKESTILLINGSPRISEN FOR 1995 UTPEIKING AV KANDIDAT
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-193/95 A LØNSPLASSERING AV STILLINGA SOM FYLKESRÅDMANN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Oct-1995
  
Collapse 
U-176/95 A REVISJON AV REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL VALDE MEDLEMER AV FYLKESKOMMUNALE POLITISKE ORGAN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-177/95 A FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND - SØKNAD OM LÅNEFINANSIERING AV DIVERSE UTSTYR OG AMBULANSE
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-178/95 A BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIPLANEN - FORMELL GODKJENNING AV 7 NYE STILLINGAR - VED POLIKLINIKKANE I VOLDA OG KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-179/95 A SMÅBARNSEINING VED BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVDELING, FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - TILBYGG TIL SKOLEBYGNINGA VED SAGBAKKEN
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Innstilling
   
Vedtak
   
Vedtak
  
Collapse 
U-180/95 A ETABLERING AV MIDTNORSK KOMPETANSESENTER - OPPRETTING AV STILLINGAR
   
Saksutgreiing
   
Saksutgreiing