VEDTAK
Vedtak Fylkestinget
Møtedato 07.12.2009
Vår ref ecblank.gif
Saksbehandlar ecblank.gif
Registrert av Mathea Bjørkhaug

T-74/09 (U-135/09) A
70C_119.gif
BEHANDLING AV PLANSAKER I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE FRÅ 2010    

Behandling i Fylkestinget - 07.12.2009

Fylkesdirektøren orienterte.


Endre ordet ”Delegasjon” til ”Delegert” i pkt. 1 og pkt. 2.

Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 07.12.2009

1.    Delegert til fylkesutvalet

1.1   Fylkesutvalet får delegert myndigheit frå fylkestinget til å ivareta fylkeskommunens oppgåver som regional planstyresmakt i saker som gjeld kommuneplan, samt kommunedelplan og reguleringsplan som har regionale konsekvensar. Fylkesutvalet kan gi fråsegn og framsette motsegn til kommunale planforslag som vedkjem alle fylkeskommunens ansvarsområde.

2.    Delegert til fylkesrådmannen

2.1   Fylkesrådmannen får delegert myndigheit til å behandle kommunedelplan og reguleringsplan som ikkje har konsekvensar utanfor kommunen der tiltaket er planlagt.

2.2   Fylkesrådmannen får fullmakt til å gi førebels motsegn, samt gi motsegn som gjeld formelle krav til innhald og prosess i kommunale plansaker.

2.3   Fylkesrådmannen får fullmakt til å behandle dispensasjonssøknadar og framsette klage på vedtak.

2.4   Fylkesrådmannen får fullmakt til å gi motsegn som vedkjem sterkt regulerte kulturminne.

2.5   Fylkesrådmannen får fullmakt til å opprette regionalt planforum.