Fylkestinget

   
Collapse 
1996
 
Collapse 
15-Apr-1996
  
Collapse 
T-10/96 PLAN FOR SAMLA HELSE- OG SOSIALTENESTER FOR BARN OG UNGDOM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-11/96 FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE, BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVDELING, TILBYGG PÅ SAGBAKKEN - FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-12/96 A FYLKESSJUKEHUSET I VOLDA, NY LØYSING FOR HANDSAMING AV SJUKEHUSAVFALL - FINANSIERING AV KOSTNADSOVERSKRIDING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-13/96 HJELPEMIDDELSENTRALEN I MØRE OG ROMSDAL - TILBYGG - FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-14/96 REGELVERK/RETNINGSLINJER/INSTRUKSAR FOR BYGGJEVERKSEMDA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-15/96 OPPFØLGING AV T-24/95 - FASTSETJING AV REGLEMENT FOR UTVAL FOR PEDAGOGISK RETTLEIING (UPRE) OG FOR VAKSENOPPLÆRINGSUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-16/96 INTENSJONSAVTALE VEDR. FINANSIERING AV IVAR AASEN-TUNET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-17/96 STATENS VEGVESEN MØRE OG ROMSDAL - STATSBUDSJETT 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-18/96 STIFTELSEN MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGIVING - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1995 - GODKJENNING AV ÅRSOPPGJERSDISPOSISJONAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-19/96 GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-1/96 MRE's OPPKJØP AV BUSSELSKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-20/96 TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE - VENTILASJONSANLEGG MIDTFLØY. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-21/96 FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND - NY LØYSING FOR HANDSAMING AV SJUKEHUSAVFALL BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-22/96 VEGSUND BO- OG REHABILITERINGSSENTER - INNREIING AV DAGAVDELING. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-23/96 SENTRALSJUKEHUSET AVSLUTNING AV TIDLEGARE PROSJEKTUTKAST. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-24/96 A OPPFØLGING AV T-24/95 - FASTSETJING AV REGLEMENT FOR UTVAL FOR PEDAGOGISK RETTLEIING (UPRE) OG FOR VAKSENOPPLÆRINGSUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-25/96 SØKNAD FRÅ DAGFINN RIPNES OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-26/96 A SØKNAD FRÅ MODULF AUKAN OM PERMISJON FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-27/96 SØKNAD FRÅ ROLF A. SANDVIK OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-28/96 SUPPLERINGSVAL TIL OVERLIKNINGSNEMNDA I TINGVOLL, SUNNDAL OG NESSET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-29/96 OVERTAKING AV AMO-SENTRA I KRISTIANSUND OG MOLDE - BYGNINGSMESSIG OPPRUSTING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-2/96 MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I § 13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-2/96 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I § 13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Innstilling
  
Collapse 
T-30/96 INTERPELLASJON TIL FYLKESTINGET I APRIL 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/96 INTERPELLASJON FRÅ ROLF BERGMANN VEDR. MRF'S OPPKJØP AV RUTEBILSELSKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/96 INTERPELLASJON FRÅR ROLF BERGMANN VEDR. MRF'S OPPKJØP AV RUTEBILSELSKAP
   
Innstilling
  
Collapse 
T-32/96 INTERPELLASJON TIL FYLKESTINGET I GEIRANGER 15. - 17. APRIL 1996 FRÅ SUNNMØRSLISTA OG TVERRPOLITISK LISTE FOR SUNNMØRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-33/96 INTERPELLASJON FRÅ ELISABETH R. NØRVE VEDR. VENTETIDSGARANTIEN FOR ORTOPEDISKE PASIENTAR.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-3/96 REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1995
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-4/96 FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 1997-2000 - HØYRINGSUTKAST
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-5/96 SENTRALTEAMET FOR BARNEHABILITERING, NYE LOKALE - FINANSIERING AV MEIRUTGIFTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-6/96 HALSA BU- OG REHABILITERINGSSENTER - OPPNEMNING AV NY STYRELEIAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-7/96 SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL, UTVIDING AV OPERASJONSAVDELING OG POLIKLINIKK (SAMLA PLAN, ETAPPE 1). BEHOV FOR AUKA LØYVING ETTER FORSKRIFT TIL ORDNINGA OM MOMS-REFUSJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-8/96 SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL, TILBYGG FOR UTVIDING AV OPERASJONSAVDELING OG POLIKLINIKK - AUKE I KOSTNADSRAMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-9/96 AMBULANSEPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Jun-1996
  
Collapse 
T-34/96 MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I § 13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-35/96 A SUPPLERINGSVAL TIL OVERLIKNINGSNEMNDA I VANYLVEN OG SANDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-36/96 SUPPLERINGSVAL TIL FORSTANDARSKAPET I SPAREBANKEN MØRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-37/96 NORSK VEG- OG VEGTRAFIKKPLAN 1998-2007
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-38/96 VURDERING AV NOVERANDE OMFANG AV RIKSVEGNETTET I MØRE OG ROMSDAL. FORSLAG TIL OMKLASSIFISERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-39/96 REGIONAL HELSEPLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-40/96 SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - INVESTERING I MR-TEKNOLOGI - ENDRA KOSTNADSRAMME
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-41/96 STATSTILSKOT TIL STYRKING AV TILBODET I PSYKISK HELSEVERN - OPPRETTING AV NYE STILLINGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-42/96 UNGDOMSPSYKIATRISK INSTITUSJON I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-43/96 Ny tilråding i sak T-43/96 (U-112/96 A) PSYKIATRISK SENTER VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - ENDRA FØRESETNADER OG KOSTNADER FOR 1. BYGGJESTEG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-43/96 PSYKIATRISK SENTER VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - ENDRA FØRESETNADER OG KOSTNADER FOR 1. BYGGJESTEG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-44/96 NOU 1996:5 "HVEM SKAL EIE SYKEHUSENE?" - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-45/96 EKSAMENSFORSKRIFTA OG KLAGEBEHANDLING - DELEGERING AV MYNDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-46/96 INTERPELLASJON FRÅ ALFRED HANKEN VEDR. ÅLESUND LUFTHAMN VIGRA - VIGRA MELLOMBØLGESENDER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-47/96 INTERPELLASJON FRÅ ALFRED HANKEN VEDR. FASTLANDSSAMBANDET MELLOM ÅLESUND, ELLINGSØY OG GISKE KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-48/96 INTERPELLASJON FRÅ CHARLES REMØ VEDR. HØYRINGSFRÅSEGN OM FRAMTIDIG ORGANISERING AV YTRE FISKERIETATAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-49/96 INTERPELLASJON FRÅ PER ARNE SKOMSØ VEDR. SAMARBEID MELLOM POSTVERKET OG ANDRE OFFENTLEGE TENESTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-50/96 INTERPELLASJON FRÅ TORLEIV ROGNE - DEN STATLEGE MILJØVERNAVDELINGA INN UNDER FOLKEVALD STYRING.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-51/96 INTERPELLASJON FRÅ DAGFINN RIPNES VEDR. LOKALISERING AV FORSYNINGSTENESTA FOR OLJEFELTET NORNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-52/96 FYLKESVEGINVESTERING 1997 - FØREBELS FRAMLEGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-53/96 A FRÅSEGN TIL STORTING OG REGJERING VEDR. TRANSPORT AV 6-ÅRINGAR FRÅ NESTE SKOLEÅR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
07-Oct-1996
  
Collapse 
T-54/96 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-55/96 A FYLKESDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 1996 - 99 - HØYRINGSRUNDE OG FRAMLEGG TIL ENDELEG VEDTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-56/96 A FYLKESDELPLAN FOR FISKERIHAMNER I MØRE OG ROMSDAL 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-57/96 A FYLKESPLAN 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-58/96 A STIFTELSEN ÅLESUND AKVARIUM. SØKNAD OM INVESTERINGS- OG DRIFTSMIDLAR TIL ATLANTERHAVSPARKEN I ÅLESUND.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-59/96 A MÅL, PRINSIPP OG RETNINGSLINJER FOR PERSONALPOLITIKKEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-60/96 A SØKNAD FRÅ BIRGIT ALICE SELJEFLOT OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-61/96 A SØKNAD FRÅ HILDUR WELLE OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALT VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-62/96 A FORSTANDARSKAPET I NORDMØRE SPAREBANK FOR KRISTIANSUND BY - SUPPLERINGSVAL FOR ROLF A. SANDVIK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-63/96 A SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING AV IMARSUND-PROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-64/96 A SØKNAD OM LØYVE TIL Å KREVJE INN FORSKOTSBOMPENGAR TIL EIKSUND-SAMBANDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-65/96 A FYLKESKOMMUNENS FRAMTIDIGE ENGASJEMENT I ENERGIFORSYNINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-66/96 A OPPRETTING AV LEGESTILLINGAR VED SJUKEHUSA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-67/96 A RUTING AV 113-MELDINGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-68/96 A FRAMLEGG TIL NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR DEI SOMATISKE SJUKEHUSA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-69/96 A NY AKUTT/ALLMENNPSYKIATRISK AVDELING VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - FORPROSJEKT MED REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-70/96 A FRAMTIDIG DRIFT VED MØRE OG ROMSDAL TILSYNS- OG REHABILITERINGSSENTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-71/96 A ENDRINGAR I 1996-BUDSJETTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-72/96 A KVILTORP VIDAREGÅANDE SKOLE - VENTILASJONSANLEGG - 1. BYGGJESTEG - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-73/96 A KVILTORP VIDAREGÅANDE SKOLE - VENTILASJONSANLEGG - 1. DEL AV 2. OG 3. BYGGJESTEG - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-74/96 A VESTMO BEHANDLINGSHJEM - VENTILASJONSANLEGG - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-75/96 A FYLKESSJUKEHUSET I VOLDA - NY LØYSING FOR HANDSAMING AV SJUKEHUSAVFALL - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-76/96 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - HELIKOPTERLANDINGSPLASS - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-77/96 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - FLYTTING AV ST. CAROLUS TIL LUNDAVANG - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-78/96 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-79/96 A INTERPELLASJON FRÅ ROLF BERGMANN VEDR FERJEKAPASITETEN, AURSNES - MAGERHOLM.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-80/96 A HJELPEMIDDELSENTRALEN I MØRE OG ROMSDAL - TILBYGG - ENDRING AV KOSTNADSRAMMA/AUKA LÅNEBEHOV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Dec-1996
  
Collapse 
T-100/96 A FRÅSEGN VEDR. RASSIKRING STORDALSVEGEN - EKSTRAORDINÆRE RASSIKRINGSMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-101/96 A INTERPELLASJON OM KOMMUNEØKONOMIEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-102/96 A HAREID FERJEKAI - FYLKESKOMMUNAL DELTAKING I BOMPENGESELSKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-103/96 A UTTALE OM FLY- OG HELIKOPTERTRAFIKKEN OVER KVERNBERGET FLYPLASS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-104/96 A FRÅSEGN TIL KYRKJE-, UTDANNINGS- OG FORSKINGSDEPARTEMENTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-81/96 A NY TILRÅDING Sak T-81/96 (U-219/96 A) ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1997 - 2000 MED BUDSJETT FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-81/96 A ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1997 - 2000 MED BUDSJETT FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-82/96 A UTVIKLINGSPLAN FOR DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-83/96 A BUDSJETT 1996 - UTSTYR - OVERFLYTTING FRÅ DRIFTSBUDSJETT TIL KAPITALBUDSJETT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-84/96 A BRUK AV UDISPONERTE KAPITALMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-85/96 A GJENNOMFØRING AV PLAN FOR DEN FYLKESKOMMUNALE RUSMIDDELSEKTOREN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-86/96 A SJUKEHUSAPOTEKET I ÅLESUND - SKISSEUTKAST FOR NYE LOKALE I SAMSVAR MED SAMLA PLAN. KOSTNAD/FINANSIERING.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-87/96 A MANDAT FOR DET REGIONALE HELSEUTVALG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-88/96 A FRITT VAL AV SJUKEHUS I HELSEREGION 4 - NYTT OPPLEGG FOR GJESTEPASIENTOPPGJER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-89/96 A OPPRETTING AV NYE LEGESTILLINGAR VED SJUKEHUSA I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-90/96 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - SØKNAD OM DISPONERING AV MINDREFORBRUK HEISAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-91/96 A PLAN FOR VERKSEMDA I KONTROLLUTVALET 1996 - 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-92/96 A RAPPORT OM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES EIGARDEL I SELSKAP OG ANDELSLAG. VERDI AV BOKFØRT EIGENKAPITAL OG UTBYTTEPOLITIKK. RAPPORT 8/96
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-93/96 A SAMFERDSELSPLAN 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-94/96 A DELING AV LØYVING TIL FYLKESVEGANLEGG 1997 - OMDISPONERING AV INNSPARTE LØYVINGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-95/96 A HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKTRYGGING I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-96/96 A FYLKESVEG 02 VANYLVEN GRENSE - ÅRAM. UTBYGGINGSSTANDARD - KOSTNAD.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-97/96 A NORDØYVEGEN - FINANSIERINGSSKISSE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-98/96 A PRIORITERING AV INVESTERINGAR I MUSEUMSBYGG I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-99/96 A NY ORGANISERING AV SAMAREIDSRÅDET FOR VESTLANDET OG SØRLANDET (SAVOS)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1997
 
Collapse 
23-Jan-1997
  
Collapse 
T-81/96 A NY TILRÅDING Sak T-81/96 (U-219/96 A) ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1997 - 2000 MED BUDSJETT FOR 1997
   
Innstilling
  
Collapse 
T-81/96 A Utsett sak T-81/96 (U-219/96 A) ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1997 - 2000 MED BUDSJETT FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-81/96 A ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1997 - 2000 MED BUDSJETT FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-82/96 A Utsett sak T-82/96 (U-233/96 A) UTVIKLINGSPLAN FOR DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-82/96 A UTVIKLINGSPLAN FOR DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
14-Apr-1997
  
Collapse 
T-10/97 A VIDAREFØRING AV SAMARBEIDET I PROSJEKT NORD FRAMTIDIG ORGANISERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-11/97 A NESJESTRANDA VIDAREGÅANDE SKOLE - GODKJENNING AV FORPROSJEKT OG ROMPLAN FOR TILBYGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-12/97 A STØRRE BU- OG ARBEIDSMARKNADSREGIONAR - PRIORITERING AV VEGPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-13/97 A NORDØYVEGPROSJEKTET - SØKNAD OM GODKJENNING AV BOMPENGESELSKAPET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-14/97 A SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING AV TODALSFJORDSAMBANDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-15/97 A SØKNAD OM GODKJENNING AV AVERØYTUNNELEN SOM BOMPENGEPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-16/97 A TRESFJORDBRUA SOM BOMPENGEPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-17/97 A HAREID FERJEKAI - TILTAK FOR Å BETRE TRAFIKKAVVIKLINGA SØKNAD OM GODKJENNING AV BOMPENGESELSKAP OG INNKREVJING AV BOMPENGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-18/97 A INTERPELLASJON FRÅ OLAV BRATLAND VEDR. LØYVING AV VEGMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-19/97 A RIKSVEGAR - BUDSJETTFORSLAG 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-1/97 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-20/97 A REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-21/97 A STIFTELSEN MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGIVING - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1996 - GODKJENNING AV ÅRSOPPGJERSDISPOSISJONAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-22/97 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-23/97 A FYLKESDELPLAN - KYSTSTAMVEG NORDFJORDEID - VOLDA KORTBANEFLYPLASSMØNSTER NORDFJORDEID - SUNNMØRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-24/97 A FERISTER - FRAMTIDIG VEDLIKEHALDSANSVAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-25/97 A INTERPELLASJON FRÅ ELISABETH R. NØRVE VEDR. STYKKPRISREFUSJON - STIMULANS TIL AUKA INNSATS I SJUKEHUSA
   
Innstilling
  
Collapse 
T-25/97 A INTERPELLASJON FRÅ ELISABETH R. NØRVE VEDR. STYKKPRISREFUSJON - STIMULANS TIL AUKA INNSATS I SJUKEHUSA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-26/97 A INTERPELLASJON FRÅ DAGFINN RIPNES VEDR. HYDRO ALUMINIUM - AUKA KRAFTTILGANG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
T-26/97 A INTERPELLASJON FRÅ DAGFINN RIPNES VEDR. HYDRO ALUMINIUM SUNNDAL - AUKA KRAFTTILGANG
   
Vedtak
  
Collapse 
T-27/97 A VEG TIL TJELDBERGODDEN - REFUSJON AV FORSKOTTERTE MIDLAR NVVP 1998 - 2007 OG STATSBUDSJETTET FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-28/97 A FRÅSEGN VEDR. GRUSVEGSTREKNINGA PÅ RV 652 - PARSELLEN VELSVIK-LAUVSTAD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-2/97 A NYE VEDTEKTER FOR FYLKESGALLERIET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-3/97 A GODKJENNING AV VEDTEKTER OG SAMARBEIDSAVTALE FOR "STIFTELSEN FOLKEMUSIKKARKIVET FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-4/97 A NORSK KYSTKULTURSENTER, KRISTIANSUND - VIDAREFØRING AV "VÅGEN-PROSJEKTET" SOM STIFTELSE - FYLKESKOMMUNAL DELTAKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-5/97 A FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKVERKSEMDA 1997 - 2000 - FRAMLEGG TIL ENDELEG VEDTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-6/97 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE -OPPTAK AV LÅN TIL FINANSIERING AV NY COMPUTERTOMOGRAF
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-7/97 A NYE LOKALE FOR VEKSTHUSET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-8/97 A SØKNAD FRÅ RUNE OPSTAD OM PERMISJON FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-9/97 A NYTT STYRE FOR HØGSKOLANE I ÅLESUND OG VOLDA - FRAMLEGG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMER/VARAMEDLEMER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Jun-1997
  
Collapse 
T-29/97 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-30/97 A STYRKING AV FYLKESKOMMUNEN SIN ROLLE I FRAMTIDIG NORSK KULTURPOLITIKK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/97 A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - PER IVAR LIED - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-32/97 A RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-33/97 A RATTSØ-UTVALETS FRAMLEGG TIL FINANSIERING AV KOMMUNESEKTOREN - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-34/97 A FØRESETNADER MV FOR ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN 1998 - 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-35/97 A FYLKESVEGPLAN FOR PERIODEN 1998 - 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-36/97 A AURE OPPTRENINGSSENTER, VARMTVASSBASSENG - FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-37/97 A BARNEHABILITERINGSTENSTA I KRISTIANSUND - GODKJENNING AV FIRE NYE STILLINGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-38/97 A DET REGIONALE HELSE- OG SOSIALUTVALG - ÅRSMELDING FOR 1996
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-39/97 A MOLDE VIDAREGÅANDE SKOLE- VENTILASJON I BYGG E (GYM.FLØYA). BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-40/97 A HARAM VIDAREGÅANDE SKOLE - TILBYGG VERKSTADFLØY - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-41/97 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - REALISERING AV DAGAVDELING LUNDAVANG - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-42/97 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - TILBYGG OPERASJONSAVDELING OG POLIKLINIKK. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-43/97 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - TILBYGG MR-TEKNOLOGI - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-44/97 A GJERMUNDNES LANDBRUKSSKOLE - VENTILASJONSANLEGG 1938-BYGGET - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-45/97 A INTERPELLASJON FRÅ LEIF HELGE KONGSHAUG VEDR. ETABLERING AV FLYRUTETILBOD PÅ LANGS AV FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-45/97 A INTERPELLASJON FRÅ LEIF HELGE KONGSHAUG VEDR. ETABLERING AV FLYRUTETILBODE PÅ LANGS AV FYLKET
   
Innstilling
  
Collapse 
T-46/97 A INTERPELLASJON FRÅ GUDNY FAGERHOL VEDR. DRIFT AV DRIFTSAMBULANSEN I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
13-Oct-1997
  
Collapse 
T-47/97 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-48/97 U-203/97 A NORSK FJORDSENTER AS, GEIRANGER - SØKNAD TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM MEDFINANSIERING AV SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-49/97 U-207/97 A BRAATTHALLEN I KRISTIANSUND - AUKA KOSTNADER MED SKOLEDELEN. TILLEGGSLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-50/97 U-216/97 A BRAATTHALLEN A/S - GARANTI PÅ SPELEMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-51/97 U-180/97 A SOLHAGEN BU- OG REHABILITERINGSSENTER - OMBYGGING - BYGGJEREKNESKAP
   
Innstilling
  
Collapse 
T-51/97 U- 180/97 A SOLHAGEN BU- OG REHABILITERINGSSENTER - OMBYGGING - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-52/97 U-181/97 A KVILTORP VIDAREGÅANDE SKOLE - VENTILASJON ETAPPE 3 - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-53/97 U-195/97 A RETRETTSTILLINGAR FOR LEIARAR - ENDRING/TILPASSING AV RETNINGSLINJER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-54/97 U-204/97 A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - LEIF HELGE KONGSHAUG - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-54/97 A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - LEIF HELGE KONGSHAUG - SUPPLERINGSVAL
   
Innstilling
  
Collapse 
T-55/97 U-205/97 A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - MARIANNE SULESUND - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-56/97 U- 194/97 A OPPNEMNING AV FYLKESKOMMUNAL REPRESENTANT/VARAREPRESENTANT I ÅLESUND HAMNESTYRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-57/97 U-211/97 A SND-ORGANISERINGA I MØRE OG ROMSDAL - BETRE SAMHANDLING MELLOM SND, FYLKESKOMMUNEN OG FYLKESMANNEN. UTKAST TIL AVTALE OM ETABLERING AV SND-DISTRIKTSKONTOR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-58/97 U-206/97 A ORIENTERING OM SKADEOMFANGET ETTER DEI STORE NEDBØRSMENGDENE 13.-14. SEPTEMBER 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-59/97 U-209/97 A STRATEGI FOR INTERNASJONALT ARBEID I FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-60/97 U-210/97 A KOU 1-97: DEMOKRATISK FORVALTNING PÅ TO ELLER TRE NIVÅ - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-61/97 U-208/97 A STRATEGISK IT-PLAN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-62/97 U-196/97 A OPPFØLGING AV FYLKESLEGEN SITT TILSYN MED MEDISINSK AVDELING - FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-63/97 198/97 A BETRING AV KONTORTILHØVA VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - ALTERNATIVE LØYSINGAR
   
Innstilling
  
Collapse 
T-63/97 U- 198/97 A BETRING AV KONTORTILHØVA VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - ALTERNATIVE LØYSINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-64/97 U-199/97 A SAMANBROT AV UTSTYR VED SJUKEHUSA I 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-65/97 U-197/97 A ORGANISERING AV RUSTEAM I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-66/97 U- 200/97 A RESTFINANSIERING AV GARASJE/VERKSTAD VED KOLLEN UNGDOMSBASE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-67/97 U-201/97 A SENTRALSJUKEHUSET, NY AKUTT-/ALLMENNPSYKIATRISK AVDELING - RESULTAT AV ANBODSINNHENTING/BEHOV FOR AUKE AV KOSTNADSRAMMA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-68/97 U-202/97 A UNGDOMSPSYKIATRISK AVDELING VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - FØREBELS PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-69/97 U-213/97 A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - UTBETRING AV FASADAR - EKSTRAORDINÆR LØYVE AV BUDSJETTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-70/97 U-212/97 A ENDRINGAR I 1997 - BUDSJETTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-71/97 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-72/97 A FRÅSEGN TIL STORTINGET VEDR. STATSBUDSJETTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-73/97 A FRAMLEGG TIL FRÅSEGN FRÅ FYLKESTINGET OM NÆRINGSTILTAK I FRAMLEGGET TIL STATSBUDSJETT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Dec-1997
  
Collapse 
T-74/97 U-246/97 A NORSK VEG OG VEGTRAFIKKPLAN 1998 - 2007 - HANDLINGSPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-75/97 U-245/97 A SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING AV SYKKYLVSBRUA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-76/97 U-248/97 A SAMANSLÅING AV RIKSVEGAR OG FYLKESVEGAR - ANSVARSDELING MELLOM STAT OG FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-77/97 U- 234/97 A OFU-PROSJEKT, JULSUNDVN. 7 - GRUNNLAGSINVESTERINGAR - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-78/97 A ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - BRANNALARMANLEGG - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-79/97 A KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE - FASADEOPPRUSTING OG SKIFTE AV VINDAUGE. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-80/97 A SØKNAD FRÅ MODULF AUKAN OM PERMISJON FRÅ FYLKESKOMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-81/97 A AVTALE MELLOM STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE OG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM FINANSIERING AV LEGESTILLING PÅ LUFTAMBULANSEHELIKOPTERET I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-82/97 A BUDSJETT 1997 - UTSTYR - OVERFLYTTING FRÅ DRIFTSBUDSJETT TIL KAPITALBUDSJETT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-83/97 A ORGANISASJONSGJENNOMGANG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE - PROSJEKT 97
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-84/97 A ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1998 - 2001 MED BUDSJETT FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-85/97 A DELING AV LØYVING TIL FYLKESVEGANLEGG 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-86/97 A SJUKEHUSAPOTEKET I ÅLESUND - NYBYGG - FORPROSJEKT OG KOSTNADSRAMME
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-87/97 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - NY AVDELING FOR PATOLOGI I TILKNYTING TIL NYTT APOTEKBYGG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-88/97 A FORSØK MED REGIONAL JERVENEMND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-89/97 A INTERPELLASJON FRÅ TORLEIV ROGNE VEDR. TILBOD OM STRÅLE-BEHANDLING VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Dec-1997
  
Collapse 
T-78/97 A ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - BRANNALARMANLEGG - BYGGJEREKNESKAP
   
Innstilling
Collapse 
1998
 
Collapse 
20-Apr-1998
  
Collapse 
T-10/98 U-89/98 A STIFTELSEN MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGIVING - ÅRSMELDING OG REKNESKAP 1997 - GODKJENNING AV ÅRSOPPGJERSDISPOSISJONAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-11/98 U-91/98 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - PÅBYGG FOR PATOLOGISEKSJONEN - FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-12/98 U-90/98 A KVALITETSSIKRING AV KOSTNADSOVERSLAG I SAMBAND MED FYLKESKOMMUNALE BYGGJEPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-13/98 82/98 A EL-FONDET - ENDRA RUTINER FOR BRUK OG TILBAKEFØRING
   
Innstilling
  
Collapse 
T-13/98 U- 82/98 A EL-FONDET - ENDRA RUTINER FOR BRUK OG TILBAKEFØRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-14/98 U-81/98 A REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-15/98 54/98 A ØKONOMIPLAN 1999 - 2002 - STRATEGI OG RAMMER
   
Innstilling
  
Collapse 
T-15/98 U-54/98 A ØKONOMIPLAN 1999 - 2002 - STRATEGI OG RAMMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-16/98 U-60/98 A VAL AV FYLKESKOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL STYRA FOR FAMILIEVERNKONTORA I MOLDE OG ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-17/98 U-84/98 A FRAMDRIFT I ARBEIDET MED RIKSVEG 671 HAUGEN - TODALSØRA - SØKNAD OM FORSKOTTERING FRÅ SURNADAL KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-18/98 85/98 A DELING AV STATLEG LØYVING TIL RASSIKRING PÅ RIKS- OG FYLKESVEGAR FORSKOTTERING AV FYLKESVEGLØYVINGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-19/98 U-86/98 A OVERSIKT OVER TILLATT AKSELLAST, GRUSVEGNETT OG BRUTILSTAND PÅ RIKS- OG FYLKESVEGNETTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-1/98 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-20/98 U-92/98 A ETABLERING AV RUTEINFORMASJONSTENESTE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-21/98 U-98/98 A REVIDERING AV PLAN FOR DEN VAKSENPSYKIATRISKE HELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-22/98 U-95/98 A FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG FOR OMBYGGING AV A-PAVILJONGEN VED FSHM, PSYKIATRISK STORAVDELING - LANGTIDSPSYKIATRISK AVDELING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-23/98 U-94/98 A VEDTEKTER FOR REGIONALT HELSE- OG SOSIALUTVALG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-24/98 U-96/98 A OPPRETTING AV NYE LEGESTILLINGAR VED SJUKEHUSA I FYLKET - GODKJENNING AV NYE PERSONALRAMMEPLANAR VED DEI SOMATISKE SJUKEHUSA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-25/98 U-97/98 A AUKA FORELDREBETALING VED FYLKESKOMMUNALE BARNEHAGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-26/98 U-93/98 A VARMTVASSBASSENG VED AURE OPPTRENINGSSENTER - AUKA BYGGJEKOSTNADER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-27/98 A INTERPELLASJON FRÅ EINAR HOLM VEDK. FORNYING AV VÅR FISKEFLÅTE - KONTRAHERINGSTILSKOT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-28/98 A INTERPELLASJON FRÅ EINAR HOLM VEDR. KRAV OM TILNÆRMA LIK PRIS FOR BENSIN I HEILE LANDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-29/98 A INTERPELLASJON FRÅ IVER G. NORDSETH VEDR. SITUASJONEN FOR LANDBRUKET - TILSKOT TIL GRØFTING OVER BU-FONDET FOR BØNDENE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-2/98 U - 88/98 A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - TORHILD J. KJOSS - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-30/98 A INTERPELLASJON FRÅ KÅRE BRØSTE VEDR. INNTAKSOMRÅDE OG INFORMASJON SOM TILBOD I DEN VIDAREGÅANDE SKOLEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/98 A INTERPELLASJON FRÅ ELISABETH RØBEKK NØRVE OM KORLEIS REKRUTTERE OG BEHALDE GODT KVALIFISERT HELSEPERSONELL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-32/98 A INTERPELLASJON FRÅ ARVE HANS OTTERLEI VEDR. NAUDMELDETENESTA VED AMK-SENTRALANE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-33/98 A VEG TIL TJELDBERGODDEN - REFUSJON AV FORSKOTTERTE MIDLAR Tilsvarande saksframlegg blir fremma for fylkestinget i Sør-Trøndelag
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-3/98 (U-87/98 A) A FORSTANDARSKAPET I NORDMØRE SPAREBANK - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-4/98 (U-83/98 A) A NYTT MEDLEM TIL INNTAKSNEMNDA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-5/98 (Ko-5/98 A, U-31/98 A ROMSDAL VIDAREGÅANDE SKOLE/AMO-SENTERET PÅ BERGMO - OPPRUSTING ETTER OVERTAKING FRÅ STATEN. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-5/98 (Ko-5/98 A, U-31/98 A A ROMSDAL VIDAREGÅANDE SKOLE/AMO-SENTERET PÅ BERGMO - OPPRUSTING ETTER OVERTAKING FRÅ STATEN. BYGGJEREKNESKAP
   
Innstilling
  
Collapse 
T-6/98(Ko-16/98 A, U-71/98 A) A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - TILBYGG/OMBYGGING SAGBAKKEN SKOLE. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-7/98 (Ko-17/98 A, U-72/98 A) A HJELPEMIDDELSENTRALEN I MØRE OG ROMSDAL - TILBYGG/OMBYGGING. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-8/98 (Ko-11/98 B) A ÅRSMELDING 1997 FRÅ KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-9/98 (Ko-14/98 A) A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1997 OG KLAGENEMNDA SI MØTEBOK FOR 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Jun-1998
  
Collapse 
T-34/98 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-35/98 A ENDRING AV UTFYLLANDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-36/98 A RAPPORT VEDKOMANDE "STYRKING AV INNKJØPSTENESTA - MOGLEGE INNSPARINGAR?"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-37/98 (U-130/98 A) A RULLERING AV FYLKESTINGSMÅLA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-38/98 (U-129/98 A) A STATUS FOR IVERKSETJINGA AV FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 1997 - 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-39/98 U-134/98 A A RIKSVEGBUDSJETTET 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-40/98 U-132/98 A A ÅRSMELDING FOR DET REGIONALE SAMARBEIDETI HELSEREGION MIDT-NORGE 1997
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-41/98 U-133/98 A A OPPRETTING AV NYE STILLINGAR VED NY PSYKIATRISK AVDELING VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-42/98 U-131/98 A OVERORDNA POLITISK STYRINGSSTRUKTUR I FYLKESKOMMUNEN - VALPERIODEN 1999 - 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-43/98 U-135/98 A A REVISJON AV REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL VALDE MEDLEMER AV FYLKES-KOMMUNALE POLITISKE ORGAN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
T-43/98 U-135/98 A A REVISJON AV REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL VALDE MEDLEMER AV FYLKESKOMMUNALE POLITISKE ORGAN I MØRE OG ROMSDAL
   
Vedtak
  
Collapse 
T-44/98 U-136/98 A RAUMA KOMMUNE - SØKNAD TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM OVERDRAGING AV AKSJANE I ØRANPRODUKTER VEDERLAGSFRITT TIL RAUMA KOMMUNE.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-45/98 A INTERPELLASJON FRÅ SOLVEIG LINGE STAKKESTAD - STOPP UTVIDING AV EØS-AVTALEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Oct-1998
  
Collapse 
T-46/98 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-47/98 U-195/98 A A KJØP AV LANGØ MØBELFABRIKK - OPPTAK AV LÅN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-47/98 A KJØP AV LANGØ MØBELFABRIKK - OPPTAK AV LÅN
   
Innstilling
  
Collapse 
T-48/98 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK OG KLAGENEMNDA SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-49/98 U-183/98 A A OFU-PROSJEKT, JULSUNDVN. 7 - SAMARBEIDSPROSJEKT. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-50/98 193/98 A A NY VURDERING AV PRIORITERINGSLISTA - INVESTERINGSTILSKOT TIL MUSEUMSBYGG - LANDBRUKSMUSEET PÅ GJERMUNDNES
   
Innstilling
  
Collapse 
T-50/98 U- 193/98 A A NY VURDERING AV PRIORITERINGSLISTA - INVESTERINGSTILSKOT TIL MUSEUMSBYGG - LANDBRUKSMUSEET PÅ GJERMUNDNES
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-51/98 U-196/98 A ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE. TILBYGG - AREALBEHOV OG ROMPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-52/98 U- 197/98 A BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE. VERKSTADHALL FOR BYGGFAGA - AREALBEHOV OG ROMPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-52/98 197/98 A BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE. VERKSTADHALL FOR BYGGFAGA - AREALBEHOV OG ROMPROGRAM
   
Innstilling
  
Collapse 
T-53/98 U-191/98 A A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - KJELL TORE WIRUM. SUPPLERINGSVAL.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-53/98 A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - KJELL TORE WIRUM. SUPPLERINGSVAL.
   
Vedtak
  
Collapse 
T-54/98 U-194/98 A A HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM SUNDSBØUTVALET SI INNSTILLING "KOU 1-98 RYDD OPP! STYRKET FOLKESTYRE OG ADMINISTRATIV FORENKLING."
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-54/98 A HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM SUNDSBØUTVALET SI INNSTILLING "KOU 1-98 RYDD OPP! STYRKET FOLKESTYRE OG ADMINISTRATIV FORENKLING."
   
Innstilling
  
Collapse 
T-55/98 U-199/98 A A ENDRINGAR I 1998-BUDJSETTTET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-56/98 U-192/98 A A FYLKESDELPLAN FOR FØREBYGGJANDE OG HELSEFREMJANDE ARBEID - "PÅ HELSA LAUS"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-57/98 U-198/98 A A FINANSIERINGSSYSTEM FOR SOMATISKE SJUKEHUS I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-58/98 A Interpellasjon frå Elisabeth R. Nørve VURDERING AV NY ORGANISASJONSMODELL AV SJUKEHUSA I FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-59/98 A Interpellasjon frå Ole Johan Vidhammer NEI TIL SAL AV STATSEIGDE HJØRNESTEINSBEDRIFTER I DISTRIKTA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-60/98 U- 203/98 B B TILSETJING AV FYLKESRÅDMANN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
14-Dec-1998
  
Collapse 
T-61/98 U-222/98 A A KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE - OPPRUSTING AV AMO-SENTERET BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-62/98 U-223/98 A A SENTRALSJUKEHUSET - OMBYGGING AV LOKALA FOR BARNEHABILITERING - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-63/98 U-239/98 A A MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGJEVING - ENDRING AV ORGANISASJON OG EIGARSKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-64/98 U-241/98 A A LOKAL AGENDA 21 - FREDRIKSTADERKLÆRINGA OM KOMMUNANE, FYLKESKOMMUNANE OG ORGANISASJONANE SITT ANSVAR FOR Å BIDRA TIL EI BEREKRAFTIG UTVIKLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-65/98 U-240/98 A A MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SITT ENGASJEMENT I ENERGIFORSYNINGA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-66/98 U-221/98 A A ØKONOMIPLAN 1999 - 2002 FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MED BUDSJETT FOR 1999
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-66/98 221/98 A A ØKONOMIPLAN 1999 - 2002 FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MED BUDSJETT FOR 1999
   
Innstilling
  
Collapse 
T-67/98 238/98 A A BUDSJETT 1998 - UTSTYR - OVERFLYTTING FRÅ DRIFTSBUDSJETT TIL KAPITALBUDSJETT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-68/98 U- 235/98 A A UTVIKLINGSPLAN FOR DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL 1999 - 2002
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-69/98 U-237/98 A A SØKNAD OM LØYVE TIL Å FINANSIERE EIKSUNDSAMBANDET MED BOMPENGAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-70/98 U-236/98 A A DELING AV LØYVING TIL FYLKESVEGANLEGG 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-71/98 U-242/98 A A FYLKESTANNHELSEPLAN 1999 - 2002 FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-72/98 U-243/98 A A BARNEVERNET - PLAN FOR INSTITUSJONSARBEIDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
1999
 
Collapse 
19-Apr-1999
  
Collapse 
T-10/99 (U-68/99 A) SJUKEHUSAPOTEKET I KRISTIANSUND - INVESTERING I NY BIL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-11/99 (U-69/99 A) UTLEIGE AV LOKALE TIL LEGEVAKT, MOLDE KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-12/99 (U-71/99 A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL, UNGDOMSPSYKIATRISK AVDELING - FORPROSJEKT MED KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-13/99 (U-77/99 A) A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - OMBYGGING AV MEDISINSKE SENGEPOSTAR - PÅBYGG PÅ VERKSTADBYGGET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-14/99 (U-25/99 A) A INVITASJON TIL TEIKNING AV AKSJAR I MOLDE KUNNSKAPSPARK AS (SUS)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-15/99 (U-74/99 A) A FRAMLEGG TIL FYLKESDELPLAN FOR DOVREFJELLOMRÅDET - FRÅSEGN TIL VERNEPLAN FOR DOVREFJELLOMRÅDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-16/99 (U-73/99 A) A BYGGING AV FREGATTAR FOR DET NORSKE FORSVARET - LIKELYDANDE SAK FOR FYLKESTINGA PÅ VEST- OG SØRLANDET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-17/99 (U-75/99 A) A RIKSVEGBUDSJETTET 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-18/99 A REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE FOR 1998
   
Innstilling
  
Collapse 
T-18/99 (U-65/99 A) A REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE FOR 1998
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-19/99 (U-65/99 A) A NYTT BUDSJETTREGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-1/99 MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-20/99 A INTERPELLASJON VEDR. NARKOTIKA ET SAMFUNNSPROBLEM FRÅ ELISABETH R. NØRVE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-21/99 A INTERPELLASJON FRA DAGFINN RIPNES OG OLAV BRATLAND VEDR MANGLENDE VEIMIDLER VIL TRUE VERDISKAPNING OG BOSETNING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-22/99 A INTERPELLASJON FRÅ ASBJØRN FLØ VEDR. OPPHEVING AV TIDLEGARE VEDTAK I FYLKESTINGET DESEMBER 1984 VEDR. ETABLERINGSFORBOD AV SJØVERTS TRANSPORT ÅLESUND-VIGRA- ELLINGSØY-VALDERØY OG GISKE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-23/99 A INTERPELLASJON FRÅ IVER G. NORDSETH VEDR. MANGLANDE BESKATNING AV SEL OG KVAL - EN TRUSSEL MOT FISKEBESTANDENE OG KYSTSAMFUNNA VÅRE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-24/99 A INTERPELLASJON FRÅ GUDNY FAGERHOL VEDR KONKURRANSEUTSETTING AV DELAR AV PRODUKSJONSOMRÅDA I STATENS VEGVESEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-25/99 A INTERPELLASJON FRÅ GUSTAV R. HAREIDE VEDR. BRUK AV ANBOD I HURTIGBÅTDRIFTA MOLDE-VIKEBUKT-VESTNES
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-2/99 (Ko-13/99 A) GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK OG KLAGENEMNDA SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1998
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-3/99 (Ko-15/99 A) ÅRSMELDING 1998 FRÅ KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-4/99 (Ko-8/99 A) RAPPORT VEDKOMANDE "FYLKESKOMMUNALE TILSKOT TIL VAKSENOPPLÆRING UTANOM SKOLEVERKET OG KULTURFORMÅL"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-5/99 ( U-63/99 A, Ko-12/99 A) STIFTELSEN MØRE OG ROMSDAL BEDRIFTSRÅDGIVING - STYRETS BERETNING OG REKNESKAP 1998 - GODKJENNING AV ÅRSOPPGJERSDISPOSISJONAR
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-6/99 (U-79/99 A) ST. CAROLUS-EIGEDOMEN - FRAMTIDIG BRUK/EVENTUELT SAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-7/99 (U-64/99 A) SENTRALSJUKEHUSET, PSYK. AVDELING - KOSTNADSUTVIKLING/ØKONOMISK STATUS MEDIO MARS 1999/FERDIGSTILLINGSTIDSPUNKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-8/99 (U-67/99 A) VAL AV NY REPRESENTANT I STYRET FOR EIDE PSYKIATRISKE SENTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-9/99 (U-70/99 A) FRITT SJUKEHUSVAL I HEILE LANDET FOR INNBYGGJARANE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
14-Jun-1999
  
Collapse 
T-26/99 (U-112/98 A ) A ØKONOMI/FRAMDRIFT VED GJENNOMFØRING VED GJENNOMFØRING AV FYLKESKOMMUNALE BYGGJEPROSJEKT - EVALUERING AV NOVERANDE SYSTEM - MELDING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-27/99 (U-117/99 A) A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL, UNGDOMSPSYKIATRISK AVDELING - FORPROSJEKT MED KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-28/99 (U-129/99 A) A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL, PSYKIATRISK AVDELING - STATUS ULTIMO MAI 1999 - FERDIGSTILLINGSTIDSPUNKT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-29/99 (U-115/99 A) A FRAMTIDIG STYRINGSSTRUKTUR FOR KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE (KLP) - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-30/99 (U-116/99 A) A REVISJON AV REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR FYLKESKOMMUNALE OMBOD I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/99 (U-188/99 A) A LIKESTILLING OG MANGFALD - FYLKESDELPLAN FOR LIKESTILLING 2000-2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-32/99 (U- 119/99 A) A STATUS FOR IVERKSETJING AV FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 1997-2000 OG MELDING OM OPPSTART AV HOVUDRULLERING AV FYLKESPLANEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-33/99 (U-120/99 A) A FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNEVERNET I MØRE OG ROMSDAL
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-33/99 A RULLERING AV FYLKESTINGSMÅLA 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-34/99 (U-113/99 A) A FYLKESDELPLAN FOR KULTURMINNEVERNET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-35/99 (U-111/99 A) A ØKONOMIPLAN 2000-2003 - STRATEGI OG RAMMER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-36/99 (U-121/99 A) A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - INNREIING AV 4. ETASJE I MIDTFLØYA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-36/99 (U-121/99 A ) A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - INNREIING AV 4. ETASJE I MIDTFLØYA
   
Innstilling
  
Collapse 
T-37/99 (U-122/99 A) A NYTT NAUDSTRAUMSAGGREGAT OG NYTT RØNTGENARKIV VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-38/99 (U-123/99 A) A SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING TIL FULLFINANSIERING AV NAUDSTRAUMSAGGREGAT VED FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-39/99 (U-124/99 A) A KJØP AV VOLDA SJUKEHEIM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-40/99 (U-125/99 A) A KJØP AV EIGEDOMEN KLØVERTUN FRÅ VOLDA SANITETSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-41/99 (U-126/99 A) A OVERTAKING AV VESTMO BEHANDLINGSSENTER - KJØP AV TOMT VEDR. VESTMO BEHANDLINGSSENTER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-42/99 (U-127/99 A) A KJØKKENET VED PSYKIATRISK STORAVDELING, HJELSET - BYGNINGSMESSIGE ENDRINGAR - LÅNEOPPTAK
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-43/99 (U-114/99 A) A ETABLERARFOND FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-44/99 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-45/99 A INTERPELLASJON FRÅ SVEIN ATLE ROSETH: HØGSKOLANE SIN STATUS - UNIVERSITETET?
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-46/99 A REGIONSJUKEHUSET I TRONDHEIM, BYGGJEKOSTNAD - KONSEKVENSAR FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE.
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-47/99 (U- 132/99) A RIKSVEGSAMBANDET ÅRVIK - KOPARNES - FORSLAG OM Å OPPRETTE PENDLARRUTE TIL SYVDSNES FERJEKAI
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
25-Oct-1999
  
Collapse 
T-48/99 A MELDING OM VAL AV MEDLEMER TIL NYTT FYLKESTING FOR PERIODEN 1999-2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-49/99 A VAL AV MEDLEMER TIL FYLKESUTVALET FOR VALPERIODEN 1999-2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-50/99 A VAL AV FYLKESORDFØRAR OG FYLKESVARAORDFØRAR FOR VALPERIODEN 1999-2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-51/99 (U-186/99 A) A VAL AV KONTROLLUTVAL FOR PERIODEN 1999 - 2003
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-51/99 (U-186/99 A) A VAL AV KONTROLLUTVAL FOR PERIODEN 1999 - 2003
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-52/99 (U-187/99 A) A VAL AV HOVUDUTVAL FOR PERIODEN 1999 - 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-53/99 (U-188/99 A) A VAL AV UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. FOR PERIODEN 1999 - 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-54/99 (U-134/99 A - U-149/99 A) A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Innstilling
  
Collapse 
T-54/99 (U-134/99 A U-149/99 A) A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-54/99 (U-149/99 A U-134/99 A) A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Vedtak
  
Collapse 
T-55/99 (Ko-27/99 A) A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK OG KLAGENEMNDA SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-56/99 (Ko-36/99 A) A SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FYLKESREVISJONANE I HELSEREGION 4
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
T-56/99 (Ko-36/99) A SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FYLKESREVISJONANE I HELSEREGION 4
   
Vedtak
  
Collapse 
T-57/99 A MELDING OM VERKSEMDA I KONTROLLUTVALET 1995 - 1999
   
Vedtak
  
Collapse 
T-57/99 (Ko-35/99 A) A MELDING OM VERKSEMDA I KONTROLLUTVALET 1995 - 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
T-58/99 (U-181/99 A) A INNDEKKING AV OPPSAMLA UNDERSKOT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-59/99 A NØDSTRAUMSFORSYNING VED FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND
   
Vedtak
  
Collapse 
T-59/99 (U-151/99 A) A NØDSTRAUMSFORSYNING VED FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
T-60/99 (U-173/99 A) A ÅRSMELDING 1998 - DET REGIONALE SAMARBEIDET I HELSEREGION MIDT-NORGE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-61/99 (U-174/99 A) A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - SØKNAD OM LØYVING TIL MILJØSTASJON PÅ LUNDAVANG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-62/99 A STUEVOLLEN 6 - OMBYGGING TIL BARNEHEIM OG FORELDRE/BARNAVDELING - FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG
   
Vedtak
  
Collapse 
T-62/99 (U-184/99 A) A STUEVOLLEN 6 - OMBYGGING TIL BARNEHEIM OG FORELDRE/BARNAVDELING - FORPROSJEKT OG KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
T-63/99 (U-147/99 A) A INVITASJON TIL TEIKNING AV AKSJAR I ÅLESUND KUNNSKAPSPARK AS (SUS)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-64/99 (U-176/99 A) A FRÅSEGN TIL NYE VEDTEKTER FOR MØREFORSKING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-65/99 (U-175/99 A) A SAMANSLÅING AV VIDAREGÅANDE SKOLAR I ØRSTA OG VOLDA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-66/99 (U-185/99 A) A FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE - JUSTERT FORPROSJEKT FOR TILBYGG OG OMBYGGING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-67/99 (U-182/99 A) A ARBEIDET MED ÅR 2000-PROBLEM (Y2K) I FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-68/99 (U-180/99 A) A FORSERING AV LANGØYBRUA
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-69/99 (U-177/99 A) A FERJESAMBANDET GEIRANGER - HELLESYLT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-70/99 (U-178/99 A) A FINANSIERING AV LOKALE DEL FOR RASSIKRING AV SANDODDAN PÅ EIKESDALSVEGEN - FYLKESVEG 191
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-71/99 (U-179/99 A) A SØKNAD OM FYLKESKOMMUNAL GARANTI FOR OPPTAK AV LÅN TIL HAREID RIKSVEGSAMBAND
   
Innstilling
  
Collapse 
T-71/99 (U-179/99 A) A SØKNAD OM FYLKESKOMMUNAL GARANTI FOR OPPTAK AV LÅN TIL HAREID RIKSVEGSAMBAND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-72/99 A FRÅSEGN TIL STORTINGET VEDR. REGJERINGA SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETT 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
13-Dec-1999
  
Collapse 
T-100/99 (U-235/99 A) A SØKNAD OM PRØVEPROSJEKT SOM GJELD SAMANSLÅING AV RIKS- OG FYLKESVEGNETTET MM TIL EIN VEGKLASSE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-101/99 A FRÅSEGN VEDR. “ORMEN TIL MØRE”
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-73/99 U-206/99 A) A FELLES PLANFØRESETNADER TIL FYLKESPLAN 2001 - 2004
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-73/99 (U-206/99 A) A FELLES PLANFØRESETNADER TIL FYLKESPLAN 2001 - 2004
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-74/99 (U-236/99 A) A VAL PÅ NY MEDLEM I KONTROLLUTVALET VALPERIODEN 1999-2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-75/99 (U-203/99 A) A YTTERLEGARE VAL AV UTVAL, STYRE, NEMNDER MV FOR PERIODEN 1999 - 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-76/99 (U-204/99 A) A TIDLEGARE SØKNAD FRÅ MODULF AUKAN OM PERMISJON FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-77/99 (U-208/99 A) A VAL AV FYLKESKOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL STYRE, RÅD OG UTVAL PÅ KULTUROMRÅDET, 1999 - 2003
   
Vedtak
  
Collapse 
T-77/99 (U-208/99A) A VAL AV FYLKESKOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL STYRE, RÅD OG UTVAL PÅ KULTUROMRÅDET, 1999 - 2003
   
Innstilling
  
Collapse 
T-77/99 (U-228/99 A) A VAL AV FYLKESKOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL STYRE, RÅD OG UTVAL PÅ KULTUROMRÅDET, 1999 - 2003
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-78/99 (U-227/99 A) A AS REGIONTEATRET I MØRE OG ROMSDAL - ØKONOMISK SITUASJON NY AKSJEKAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-79/99 (U-208/99 A) A BUDSJETT 1999 - UTSTYR OVERFLYTTING FRÅ DRIFTSBUDSJETT TIL KAPITALBUDSJETT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-80/99 (U-193/99 A) A ØKONOMIPLAN 2000 - 2003 FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MED BUDSJETT FOR ÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-81/99 (U-215/99 A) A HELSE- OG SOSIALPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-82/99 (U-216/99 A) A SJUKEHUSAPOTEKA I MØRE OG ROMSDAL - KJEDESAMARBEID
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-83/99 (U-217/99 A) A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - SAMLA PLAN
   
Innstilling
  
Collapse 
T-83/99 (U-217/99 A) A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE - SAMLA PLAN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-84/99 (U-218/99 A) A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - GODKJENNING AV FORPROSJEKT KONTOR/DIALYSE - UTVIDING AV KOSTNADSRAMMA
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-84/99 (U-218/99 A) A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - GODKJENNING AV FORPROSJEKT KONTOR/DIALYSE - UTVIDING AV KOSTNADSRAMMA
   
Innstilling
  
Collapse 
T-84/99 (U-sak 218/99 A) A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - GODKJENNING AV FORPROSJEKT KONTOR/DIALYSE - UTVIDING AV KOSTNADSRAMMA
   
Vedtak
  
Collapse 
T-85/99 (U-218/99 A) A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - NYTT RØNTGENARKIV FORPROSJEKT
   
Vedtak
  
Collapse 
T-85/99 (U-219/99 A) A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - NYTT RØNTGENARKIV FORPROSJEKT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-85/99 (U-sak 218/99 A) A SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - NYTT RØNTGENARKIV FORPROSJEKT
   
Innstilling
  
Collapse 
T-86/99 (U-205/99 A) A INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL - DELTAKING I INTERKOMMUNALT SELSKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-87/99 (U-207/99 A) A OPPRETTING AV STILLING SOM PASIENTOMBOD
   
Vedtak
  
Collapse 
T-87/99 (U-207/99 A) A OPPRETTING AV STILLING SOM PASIENTOMBOD
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
T-88/99 (U-209/99 A) A UTVIKLINGSPLAN FOR DEN VIDAREGÅANDE OPPLÆRINGA I MØRE OG ROMSDAL 2000-2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-89/99 (U-210/99 A) A SAMARBEID OM OPPLÆRINGSFARTØY INNANFOR OPPLÆRINGSREGION NORD
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-89/99 (U-210/99 A) A SAMARBEID OM OPPLÆRINGSFARTØY INNANFOR OPPLÆRINGSREGION NORD
   
Innstilling
  
Collapse 
T-89/99 (U-219/99 A) A SAMARBEID OM OPPLÆRINGSFARTØY INNANFOR OPPLÆRINGSREGION NORD
   
Vedtak
  
Collapse 
T-90/99 A OPPLÆRINGSLOVA - DELEGERING OG FYLKESKOMMUNAL FORSKRIFT
   
Vedtak
  
Collapse 
T-90/99 (U-211/99 A) A OPPLÆRINGSLOVA - DELEGERING OG FYLKESKOMMUNAL FORSKRIFT
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
  
Collapse 
T-91/99 (U-212/99 A) A AVVIKLING AV INNTAKSNEMNDA
   
Innstilling
  
Collapse 
T-91/99 (U-212/99 A) A AVVIKLING AV INNTAKSNEMNDA
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-91/99 (U-218/99 A) A AVVIKLING AV INNTAKSNEMNDA
   
Vedtak
  
Collapse 
T-92/99 (U-213/99 A) A POLITISK STYRING OG ORGANISERING AV UTDANNINGSAVDELINGA - FASTSETJING AV REGLEMENT FOR VAKSENOPPLÆRINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-93/99 (U-214/99 A) A POLITISK STYRING OG ORGANISERING AV UTDANNINGSAVDELINGA - AVVIKLING AV UTVAL FOR PEDAGOGISK RETTLEIING OG ETTERUTDANNING (UPRE)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-94/99 (U-220/99 A) A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2002 - 2011 - HØYRING
   
Innstilling
  
Collapse 
T-94/99 (U-220/99 A) A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2002 - 2011 - HØYRING
   
Vedtak
  
Collapse 
T-94/99 (U-220/99A) A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2002 - 2011 - HØYRING
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-95/99 (U-222/99 A) A OPPNEMNING AV MEDLEMER/VARAMEDLEMER TIL TRAFIKKTRYGGINGSUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-96/99 (U-223/99 A) A VEGUTVALET - FORSLAG OM Å LEGGJE NED UTVALET
   
Innstilling
  
Collapse 
T-96/99 (U-223/99 A) A VEGUTVALET - FORSLAG OM Å LEGGJE NED UTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-97/99 (U-224/99 A) A FYLKESVEGBUDSJETTET FOR ÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-98/99 (U-225/99 A) A RIKSVEGAR UTAN FAST DEKKE - PROGRAM FOR DEKKELEGGING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-99/99 (U-202/99 A) A VAL AV SKJØNNSMENN FOR PERIODEN 2000-2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
Collapse 
2000
 
Collapse 
17-Feb-2000
  
Collapse 
T-1/00 (U-32/00 A) A ENDRING AV BUDSJETT 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-2/00 (U-37/00 A) A SØKNAD OM PRØVEPROSJEKT SOM GJELD SAMANSLÅING AV RIKS- OG FYLKESVEGNETTET MM TIL EIN VEGKLASSE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Apr-2000
  
Collapse 
T-10/00 (U-65/00 A) A SØKNAD OM MIDLAR TIL INVESTERING I JUGENDSTILSENTERET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-11/00 (U-71/00 A) A FRAMLEGG TIL FYLKESDELPLAN FOR INNGREPSFRIE NATUROMRÅDE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-12/00 (U-69/00 A) A ÅRSMELDING 1999 - SAMARBEIDET I HELSEREGION MIDT-NORGE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-13/00 (U-70/00 A) A REGIONAL PLAN FOR FUNKSJONSFORDELING OG SAMARBEID OG REGIONAL KREFTPLAN - HELSEREGION MIDT-NORGE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-14/00 (U-68/00 A) A OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEVERN I MØRE OG ROMSDAL 2000 - 2006
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-15/00 (U-72/00 A) A OPPNEMNING AV EKSTERNE MEDLEMER OG VARAMEDLEMER TIL STYRET FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND - FRAMLEGG FRÅ FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-16/00 (U-75/00 A) A ISTAD KRAFT AS – STATUS EIGARSKAP OG ORGANISASJON
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-17/00 (U-74/00 A) A SAL AV AKSJAR I ÅLESUND BILRUTER AS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-18/00 (U-77/00 A) A MRF - STRUKTUR OG EIGARSKAP
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-19/00 (U-60/00 A) A FYLKESVEGINVESTERINGAR OMDISPONERING AV MIDLAR PÅ FYLKESVEGBUDSJETTET FOR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-20/00 A INTERPELLASJON FRÅ SVEIN ROSETH VEDR. NASJONAL TRANSPORTPLAN 2002-2001. TOTALOVERSIKT MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-21/00 A INTERPELLASJON FRÅ IVER G. NORDSETH VEDR. FRAMLEGG OM MØRE OG ROMSDAL SOM PRØVEFYLKE FOR "REDUKSJON AV TRANSPORTKOSTNADENE FOR NÆRINGSLIVET I FERJEAVHENGIGE DISTRIKT".
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-3/00 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-4/00 A ÅRSMELDING 1999 FRÅ KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-5/00 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK OG KLAGENEMNDA SI MØTEBOK FOR 2. HALVÅR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-6/00 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2/00 - RAPPORT: "RESSURSUTNYTTING AV PERSONALBUSTADENE VED SJUKEHUSA I MØRE OG ROMSDAL"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-7/00 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 1/00 - RAPPORT: "ØKONOMISTYRING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 1999"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-8/00 A REKNESKAP OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE FOR 1999
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-9/00 A JUGENDSTILSENTERET I ÅLESUND - ETABLERING
   
Innstilling
  
Collapse 
T-9/00 (U-73/00 A) A JUGENDSTILSENTERET I ÅLESUND - ETABLERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
21-Jun-2000
  
Collapse 
T-22/00 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I §13 I KOMMUNELOVA (HASTEVEDTAK)
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-23/00 (Ko-24/00) A PLAN FOR VERKSEMDA I KONTROLLUTVALET - 2000 - 2003
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-24/00 (U-105/00 A) A SØKNAD FRÅ MAGNAR HEGGERNES OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-25/00 (U-107/00 A) A FORMELL GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALEN FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-26/00 (U-93/00 A) A OMSTILLING 2000 - STRUKTURGJENNOMGANGEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-27/00 (U-106/00 A) A ØKONOMIPLAN 2001-2004 - STRATEGI OG RAMMER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-28/00 (U-121/00 A) A ORGANISERING AV REVISJONSTENESTENE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-28/00 A ORGANISERING AV REVISJONSTENESTENE
   
Innstilling
  
Collapse 
T-29/00 (U-120/00 A) A JUGENDSTILSENTERET I ÅLESUND. ANSVAR FOR GJENNOMFØRING OG FULLFINANSIERING OG ENDRING AV STYRESAMANSETJING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-30/00 (U-108/00 A) A RIKSVEGBUDSJETTET 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/00 (U-110/00 A) A SØKNAD OM DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV AVERØYTUNNELEN - RIKSVEG 64
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-32/00 (U-111/00 A) A SØKNAD OM DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV RIKSVEG 70 - NY INNFARTSVEG TIL KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-33/00 (U-109/00 A) A KVIVSVEGEN - BOMPENGESØKNAD - PRINSIPPBEHANDLING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-34/00 (U-113/00 A A TILSKOTT TIL KOLLEKTIVTERMINALEN MOA, ÅLESUND
   
Innstilling
  
Collapse 
T-34/00 (U-113/00 A) A TILSKOTT TIL KOLLEKTIVTERMINALEN MOA, ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-35/00 (U-119/00 A) A NY VEG TIL MJØLSTADNESET INDUSTRI- OG SERVICEOMRÅDE – FINANSIERING MV
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-36/00 (U-112/00 A) A POST 31 - TILSKOTT TIL RASSIKRING - LØYVING OVER STATSBUDSJETTET 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-37/00 A INTERPELLASJON FRÅ SVEIN A. ROSETH VEDR. FORSØKSARBEID/PROSJEKT I MØRE OG ROMSDAL FOR OMSTILLING/SAMARBEID OVER KOMMUNE- OG FYLKESGRENSER
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-38/00 A INTERPELLASJON FRÅ TORBJØRN BRUASET VEDR. STERKARE FYLKESKOMMUNAL DELTAKING FOR Å SKAPE UTVIKLING OG VEKST I HEILE FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Oct-2000
  
Collapse 
T-39/00 A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK OG KLAGENEMNDA SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-40/00 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 3/00 - RAPPORT: "FYLKESVEGINVESTERINGAR - STREKNINGSVISE TILTAK. mÅL OG FRAMDRIFT"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-41/00 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 4/00 - RAPPORT: "ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-42/00 A SØKNAD FRÅ RUNE SOLENES OPSTAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-43/00 (U-156/00 A) A REVIDERT SAMARABEIDSAVTALE MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OG SND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-44/00 (U-162/00 A) A KULTURPLAN 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-45/00 (U-157/00) A ETABELERING AV STRÅLEEINING VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL – FØREBELS PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-46/00 (U-158/00 A) A HELIKOPTERLANDINGSPLASS VED FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-47/00 (U-159/00 A) A OMBYGGING OG UTVIDING AV BLODBANKEN VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-48/00 (U-160/00 A) A NYTT KJELANLEGG VED FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-49/00 (U-161/00 A) A FYLKESVEGBUDSJETTET 2001
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-50/00 (U-165/00 A) A OMSTILLING 2000 – OPPSUMMERING AV ARBEIDET HITTIL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-51/00 (U-164/00 A) A ENDRING I FYLKESKOMMUNENS BUDSJETT FOR 2000
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-52/00 (U-163/00 A) A NOU 2000:22 OM OPPGAVEFORDELINGA MELLOM STAT, REGION OG KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-52/00 (U-163/00 A) A NOU 2000:22 – ”OM OPPGAVEFORDELINGA MELLOM STAT, REGION OG KOMMUNE - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Innstilling
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Dec-2000
  
Collapse 
T-53/00 (Ko-38/00 A) A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 7/00 – RAPPORT: KJØP AV TRYKKERI- OG GRAFISKE TENESTER I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-54/00 (Ko-40/00 A) A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 6/00 - RAPPORT: "EIT GODT UYSKRIVINGSFORLØP FRÅ SJUKEHUS TIL HEIMKOMMUNE"
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-55/00 (Ko-33/00 A) A KONTROLLUTVALETS ROLLE I HØVE TIL DET REGIONALE HELSE- OG SOSIALUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-56/00 (U-194/00 A) A ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE – FORPROSJEKT MED KOSTNADSOVERSLAG
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-57/00 (U-192/00 A) A SENTRALSJUKEHUSET, PSYKIATRISK SENTER STATUS/FØREBELS EVALUERING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-58/00 (U-191/00 A) A ENDRA ANSVARS-/ORGANISASJONSFORM FOR DELAR AV EIGEDOMSMASSEN
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-59/00 (U-193/00 A) A FYLKESDELPLAN FOR STRAND- OG KYSTSONA I MØRE OG ROMSDAL (2001-2005) FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-60/00 (U-190/00 A) A OPPRETTING OG FORVALTNING AV FYLKESKOMMUNENS KAPITALFOND
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-61/00 (U-182/00 A A ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 2001-2004 MED BUDSJETT FOR 2001
   
Innstilling
  
Collapse 
T-61/00 (U-182/00 A) A ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 2001-2004 MED BUDSJETT FOR 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-62/00 (U-183/00 A) A FYLKESPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL 2001-2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-63/00 (U-198/00 A) A ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE SAL AV AVDELING KVILTORP OG BUSTADEIGEDOMEN TOLLRO
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-64/00 (U-197/00 A) A ORGANISERING AV SJUKEHUSVERKSEMDA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-65/00 (U-196/00 A) A REGIONAL HELSEPLAN 2001-2004
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-66/00 (U-201/00 A) A REVIDERT OPPTRAPPINGSPLAN 1999-2006 FOR PSYKISK HELSEVERN FOR BARN- UNGDOM OG VAKSNE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-67/00 (Utsett sak U-195/00 A) A ETABLERING AV DISTRIKTSPSYKIATRISK SENTER FOR ROMSDALSREGIONEN – UTGREIING OM VIDARE BRUK OG OMBYGGING AV ÅSLIA OG EIDE PSYKIATRISKE SENTER KONTRA NYBYGG I MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
   
Vedtak
  
Collapse 
T-68/00 A FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKTRYGGING
   
Vedtak
  
Collapse 
T-68/00(Utsett sak U-199/00 A) A FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKTRYGGING
   
Saksutgreiing
   
Innstilling
Collapse 
2001
 
Collapse 
18-Apr-2001
  
Collapse 
T-10/01 (U-42/01 A A REKNESKAP MED RESULTATVURDERING OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅR 2000
   
Vedtak
  
Collapse 
T-10/01 (U-42/01 A) A REKNESKAP MED RESULTATVURDERING OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE ÅR 2000
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-11/01 A TILLEGG TIL SAK T-11/01 ENDRING AV FYLKESKOMMUNENS BUDSJETT FOR 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-11/01 (U-41/01 A) A ENDRING AV FYLKESKOMMUNENS BUDSJETT FOR 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-12/01 (U-37/01 A) A OPERAEN I KRISTIANSUND – NY ORGANISERING OG AKSJEKAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-13/01 (U-33/01 A) A FORLENGA DRIFT AV ÅSLIA PSYKIATRISKE SENTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-14/01 (U-40/01 A) A FLYTTING AV SUNNMØRSHEIMEN TIL VOLDA – OMBYGGING AV HJELPEPLEIERSKOLEN I VOLDA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-15/01 (U-43/01 A) A SJUKEHUSAPOTEKET I MOLDE – KJØP AV NY BIL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-16/01 (U-35/01 A) A FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV – SUPPLERINGSVAL TIL ELDRERÅDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-17/01 (U-36/01 A) A REGLAR FOR FYLKESKOMMUNAL BEVERTNING OG REPRESENTASJON
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-18/01 (U-47/01 A) A BYGGJEPROGRAM/ROMPROGRAM FOR AVRUINGSAVDELING VED VESTMO BEHANDLINGSSENTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-19/01 (U-46/01 A) A RAPPORTERING FRÅ PLANARBEIDET I KOMMUNANE I ORMEN TIL MØRE-PROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-1/01 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 1/2001 – RAPPORT: ”OPPFØLGING AV VENTETIDSGARANTIEN FOR PSYKIATRISKE PASIENTAR”
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-20/01 A INTERPELLASJON FRÅ KÅRE HANKEN VEDR. DEI AUKA FLYAVGIFTENE I FLYREISER NORGE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-21/01 A INTERPELLASJON FRÅ OLE JOHAN VIDHAMMER VEDR. ST.MELDING NR 28 2000-2001 - FYRSTASJONANE - POSISJON OG BETYDNING I EN MODERNE NAVIGASJONSINFRASTRUKTUR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-22/01 A INTERPELLASJON FRÅ ELISABETH RØBEKK NØRVE VEDR. VIDARE ORGANISERING OG DRIFT AV SJUKEHUSA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-23/01 A INTERPELLASJON FRÅ TORKILD SOLLI HAUKAAS OG ROLF JARLE BRØSKE VEDR. HOVUDMÅL/SIDEMÅL - OPPLÆRINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKOLEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-24/01 A INTERPELLASJON FRÅ PÅL HAUGSTAD VEDR. UTNYTTINGA AV HELSEBROA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-25/01 A INTERPELLASJON FRÅ GUSTAV ROBERT HAREIDE VEDR. PRIVATE HELSETENESTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-2/01 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2/2001 – RAPPORT: ”FYLKESKOMMUNALE EIGEDOMAR – HEIMELSDOKUMENT OG DRIFTSAVTALAR”
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-3/01 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 3/2001 – RAPPORT: ”LEGANE SI ARBEIDSTID OG ARBEIDSTILHØVE.”
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-4/01 A ÅRSMELDING 2000 FRÅ KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-5/01 A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 2. HALVÅR 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-6/01 A AURE OPPTRENINGSSENTER – VARMTVANNSBASSENG. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-7/01 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I § 13 I KOMMUNELOVA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-8/01 A SAMARBEIDSLØYSING MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKESBÅTAR (MRF) OG FYLKESBÅTANE SOGN OG FJORDANE AS (FSF) – STIFTINGSGRUNNLAG FOR MORSELSKAPET I DET NYE KONSERNET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-9/01 (U-38/01 A) A DISPONERING AV IKKJE NYTTA FYLKESVEGLØYVING FOR 2000
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
19-Jun-2001
  
Collapse 
T-26/01 (U-70/01 A) A STRATEGISK NÆRINGSPLAN MØRE OG ROMSDAL 2001-2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-27/01 (U-79/01 A) A FYLKESDELPLAN TRANSPORT 2002-2011
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-28/01 (U-84/01 A) A ØKONOMIPLAN 2002-2005 - STRATEGI OG RAMMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-29/01 (Ko-13/01 A) A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 3/01 – RAPPORT: ”FYLKESKOMMUNENS KUNST”
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-30/01 (U-71/01 A) A AVTALE MELLOM HALSA KOMMUNE OG MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM NY DELING AV HALSA SJUKEHEIM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/01 (U-73/01 A) A OMBYGGING AV LOKALE TIL BRYSTDIAGNOSTISK SENTER OG INFEKSJONS-/LUNGEPOLIKLINIKK VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-32/01 (U-72/01 A) A UTBYGGING AV LOKALE TIL MR-TEKNOLOGI OG MAMMOGRAFISCREENING VED FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-33/01 (U-88/01 A) A PLAN FOR AMBULANSE- OG LEGESKYSSBÅTTENESTA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-34/01 (U-78-/01 A) A FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2002-2011 FOR STAMVEGAR OG ANDRE RIKSVEGAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-35/01 (U-85/01 A) A RIKSVEGBUDSJETTET 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-36/01 (U-80/01 A) A NTP - HANDLINGSPROGRAM FOR JERNBANEVERKET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-37/01 (U-81/01 A) A NTP – HANDLINGSPROGRAM FOR KYSTVERKET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-38/01 (U-82/01 A) A NTP – HANDLINGSPROGRAM FOR LUFTFART
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-39/01 (U-76/01 A) A SØKNAD OM DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV NY BRU OVER STRAUMEN I SKODJE KOMMUNE - RIKSVEG 661 STRAUMSBRUA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-40/01 (U-87/01 A) A RIKSVEG 70 – NY INNFARTSVEG TIL KRISTIANSUND. SØKNAD OM DELVIS BOMPENGEFINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-41/01 (U-75/01 A) A SØKNAD OM FORSKOTTERING AV MIDLAR TIL RIKSVEG 651 GREIFSNESET-LØVIKNESET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-42/01 (U-74/01 A) A SØKNAD OM KOMMUNAL FORSKOTTERING AV RASSIKRING PÅ RIKSVEG 650 DYRKORN-VISET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-43/01 (U-77/01 A) A POST 31 TILSKOTT TIL RASSIKRING – LØYVING OVER STATSBUDSJETTET 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-44/01 (U-83/01 A) A FRIKJØP FRÅ LEIGEAVTALEN MED SMØLA KOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-45/01 (U-68/01 A) A DRIFT AV AUKRA VGS OG SIKKERHETSSENTERET PÅ AUKRA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-46/01 (U-69/01 A) A BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE – FØREBELS PROGRAM FOR NYBYGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-47/01 (U-89/01 A) A SURNADAL VIDEREGÅENDE SKOLE – OPPRUSTING AV SKOLEANLEGG - FØREBELS PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-48/01 (U-90/01 A) A UTSTYR TIL MEKANISKE FAG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Oct-2001
  
Collapse 
T-49/01(Ko-19/01 A) A TILDELING AV DRIFTA AV PARKERINGSANLEGGET VED SENTRALSJUKEHUSET.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-50/01(Ko-24/01 A) A NESJESTRANDA VIDAREGÅANDE SKOLE – TILBYGG. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-51/01(Ko-25/01 A) A FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE – OMBYGGING AV A-PAVILJONGEN VED PSYKIATRISK STORAVDELING. BYGGJEREKNESKAP.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-52/01 (Ko-23/01 A) A GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET SI MØTEBOK OG KLAGENEMNDA SI MØTEBOK FOR 1. HALVÅR 2001.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-53/01 (U-132/01 A) A ENDRING 2 I FYLKESKOMMUNENS BUDSJETT FOR 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-54/01 (U-142/01 A) A ØKONOMIARAPPORT PR 2. TERTIAL 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-55/01 (U-130/01 A) A RIKSVEG 70 – NY INNFARTSVEG LØKKEMYRA – NORDSUNDBRUA SØKNAD OM GODKJENNING AV BOMPENGEPROSJEKT – FASTSETJING AV TAKSTSYSTEM OG UTBYGGINGSOMFANG – OVERSENDING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-56/01 (U-131/01 A) A FYLKESVEGPLAN 2002 – 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-57/01 (U-129/01 A) A TEIKNING AV AKSJEKAPITAL I BOMPENGESELSKAPET FOSNAPORTEN AS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-58/01 (U-128/01 A) A ORGANISERING AV RESSURSSENTRA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-59/01 (U-127/01 A) A ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKULE – FINANSIERING AV UTVIDA KOSTNADSRAMME
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-60/01 (U-125/01 A) A DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA – VURDERING AV KLINIKKSTRUKTUREN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-61/01 (U-140/01 A) A NYE LOKALE TIL BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK POLIKLINIKK VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL – FØREBELS PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-62/01 (U-139/01 A) A NYE LOKALE TIL VAKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL – FØREBELS PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-63/01 (U-138/01 A) A UTBYGGING AV KREFTAVDELING VED SENTRALSJUKEHUSET I MØRE OG ROMSDAL - FORPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-64/01 (U-141/01 A) A NYE LOKALE FOR BARNE- OG UNGDOMSSPSYKIATRISK AVDELING INKLUDERT AKUTTEINING FOR UNGDOM VED FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE – FØREBELS PROGRAM/HOVUDFUNKSJONSPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-65/01 (U-137/01 A) A ÅRSMELDING 2000 – SAMARBEIDET I HELSEREGION MIDT-NORGE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-66/01 (U-126/01 A) A OPPNEMNING AV SND SITT REGIONALE STYRE – FORSLAG TIL MEDLEMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-67/01 (U-109-01 A) A STYRKING AV MØREFORSKING ÅLESUND SOM REGIONALT SENTER FOR MARIN FORSKING – SØKNAD OM TILSKOTT TIL FONDSOPPBYGGING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-68/01 (U-133/01 A) A ”MØREUNIVERSITET” UTVIKLING AV HØGARE UTDANNING I MØRE OG ROMSDAL – OPPRETTING AV REGIONALT KOMPETANSEFOND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-69/01 A INTERPELLASJON FRÅ REIDUN KLOCK TJØRVÅG ANG. KJØNNSREPRESENTASJON I OFFENTLEG OPPNEMT PROSJEKTGRUPPE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-70/01 A INTERPELLASJON FRÅ ROLF BERGMANN OM TIDLEGARE VEDTAK I FYLKESTINGET KAN GJERAST OM AV EIT FYLKESKOMMUNALT UTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-71/01 A FRÅSEGN TIL STATSMINISTEREN OG STORTINGET VEDR KOMPENSASJON FOR AUKA KLP-UTGIFTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-72/01 A FRÅSEGN TIL STATSMINISTEREN, FISKERIDEPARTEMENTET, KIRKE-, UNDERVISNING- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET, NÆRINGSDEPARTEMENTET, NÆRINGSKOMITEEN OG STORTINGET TIL STATSBUDSJETTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
10-Dec-2001
  
Collapse 
T-73/01(U-167/01 A) A REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-74/01 (U-160/01 A) A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV – ELISABETH RØBEKK NØRVE - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-75/01 (U-161/01 A) A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV – ELI SOLLIED ØVERAAS - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-76/01 (U-162/01 A) A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV – TRUDE DRAGSETH - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-77/01 (U-180/01 A) A SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV – BIRGIT ALICE SELJEFLOT- SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-78/01 (U-179/01 A) A JUGENDSTILSTENTERET I ÅLESUND – SØKNAD OM UTVIDA INVESTERINGSTILSKOT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-79/01 (U-165/01 A) A GRUNNLEGGJANDE PRINSIPP VED ALL FYLKESKOMMUNAL PLANLEGING – ”FN’s STANDARDREGLER FOR LIKE MULIGHETER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING”.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-80/01 (U-151/01 A) A ØKONOMIPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 2002-2005 MED BUDSJETT 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-81/01 (U-168/01 A) A SAMLA PLAN FOR FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE. HOVUDFUNKSJONSPROGRAM (HFP) FOR NYTT SOMATISK OG PSYKIATRISK SJUKEHUS PÅ LUNDAVANG, MOLDE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-82/01 (U-170/01 A) A NYBYGG FOR DISTRIKTSPSYKIATRISK SENTER (DPS) MOLDE – HOVUDFUNKSJONSPROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-83/01 (U-169/01 A) A NYE LOKALE TIL DEI PSYKIATRISKE POLIKLINIKKANE VED FYLKESSJUKEHUSET I KRISTIANSUND – FØREBELS PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-84/01 (U-166/01 A) A REGIONAL HELSEPLAN – HABILITERING OG REHABILITERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-85/01 (U-164/01 A) A FØREBELS PROGRAM FOR NYTT BYGG VEKSTHUSET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-86/01 (U-171/01 A) A FYLKESVEGBUDSJETTET FOR 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-87/01 (U-172/01 A) A SØKNAD OM DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV TRESFJORDBRUA PÅ Ev 136
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-88/01 (U-173/01 A) A UTBETRING AV DEKKELEGGING PÅ FYLKESVEGNETTET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-89/01 (U-174/01 A A FERJESAMBANDET GEIRANGER - HELLESYLT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-90/01 (U-175/01 A) A LANGSIKTIG PLAN FOR INVESTERINGAR I SKOLEANLEGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-91/01 (U-176/01 A) A DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MOLDE – FØREBELS PROGRAM STATUS/VIDARE FRAMDRIFT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-92/01 (U-184/01 A) A NORSK FJORDSENTER AS GEIRANGER – SØKNAD TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM UTVIDING AV AKSJEKAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-93/01 (U-177/01 A) A ”ORMEN TIL MØRE” ORIENTERING OM ARBEIDET SÅ LANGT OG VIDARE FRAMDRIFT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-94/01 (U-189/01 A A RIKSVEG 665 – SØKNAD OM LØYVE TIL FORSKOTTERING AV RIKSVEGLØYVING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-95/01 A INTERPELLASJON FRÅ JAKOB STRAND VEDR. OMORGANISERING AV STATENS VEGVESEN (VEGKONTORA)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-96/01 (U-187/01 A) A FINANSIERINGSPLAN - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-97/01 (U-188/01 A) A FINANSIERINGSPLAN – BYGGJEREKNESKAP SOM IKKJE ER AVSLUTTA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-98/01 A FRÅSEGN TIL ”INNSTILLING FRÅ ARBEIDSGRUPPE VEDRØRANDE FRAMTIDIG DRIFT AV KYSTRADIO-STASJONANE”
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-99/01 A STATEN MÅ SATSE PÅ LUFTFART I DISTRIKTA – FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2002
 
Collapse 
23-Apr-2002
  
Collapse 
T-10/02 (U-22/02 A) A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I § 13 I KOMMUNELOVA
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-10/02 (U-22/02 A) A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I § 13 I KOMMUNELOVA
   
Vedtak
  
Collapse 
T-11/02 (U-45/01 A) A INVITASJON TIL FYLKESKOMMUNAL DELTAKING I REGIONALT INVESTERINGSSELSKAP, BØLGEN INVEST AS
   
Vedtak
  
Collapse 
T-11/02 (U-45/02 A) A INVITASJON TIL FYLKESKOMMUNAL DELTAKING I REGIONALT INVESTERINGSSELSKAP, BØLGEN INVEST AS
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-12/02 (U-36/02 A) A SEKRETARIAT FOR FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA – OMGJERING AV BUDSJETTVEDTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-13/02 (U-37/02 A) A VURDERING AV POLITISK STYRINGSMODELL OG TALET PÅ FYLKESTINGSREPRESENTANTAR I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-14/02 (U-40/02 A) A REKNESKAP MED RESULTATVURDERING OG ÅRSRAPPORT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-15/02 (U-27/02 A) A FØRESPURNAD OM TEIKNING AV YTTERLEGARE AKSJEKAPITAL I MURITUNET AS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-16/02 (U-41/02 A) A OMBYGGING AV FERJEKAIENE I SEIVIKA OG TØMMERVÅG KOMMUNAL FORSKOTTERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-17/02 (U-42/02 A) A SIKRING AV RIKSVEG 651 GREIFSNESET – LØVIKNESET - FORSKOTTERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-18/02 (U-32/02 A) A RIKSVEGBUDSJETTET 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-19/02 (U-44/02 A) A PRIORITERING AV FERJETILBOD I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-1/02 (Ko-03/02 A) A SMR – TILBYGG FOR APOTEK/PATOLOGI - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-20/02 (U-34/02 A) A SØKNADER OM LØYVE FOR EKSPRESSBUSSRUTE PÅ DAGTID PÅ STREKNINGA ÅLESUND/MOLDE – ÅNDALSNES – GARDERMOEN – OSLO OG RETUR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-21/02 (U-38/02 A) A HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM ”VESTLANDSUTREDNINGA”
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-22/02 (U-39/02 A) A OPPSTART AV ARBEIDET MED Å ETABLERE ENHETSFYLKET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-23/02 (U-46/02 A) A MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE – FØREBELS PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-24/02 (U-48/02 B) B TILSETJING I STILLING SOM FYLKESKASSERAR I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-25/02 A INTERPELLASJON FRÅ JAKOB STRAND OG ROLF BERGMANN VEDR. BRUK AV TRAFIKKTRYGGINGSMIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-2/02 (Ko-04/02 A) A SMR – NØDSTRØMSAGGREGAT - BYGGJEREKNEKSKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-3/02 (Ko-05/02 A) A SMR – RØNTGENARKIV - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-4/02 (Ko-06/02 A) A SMR – UNGDOMSPSYKIATRISK AVDELING - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-5/02 (Ko.11/02 A) A SMR – TILBYGG FOR KONTOR/DIALYSE - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-6/02 (Ko-08/02 A) A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR 1/02 - ”LOV OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGAR” – DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I FYLKEST SI OPPFØLGING AV LOVA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-7/02 (Ko-12/02 A) A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 2. HALVÅR 2001.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-8/02 (Ko-13/02 A) A ÅRSMELDING 2001 FRÅ KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-9/02 (Ko-15/02 A) A ØRANPRODUKTER – KONKURS - SLUTTRAPPORT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
24-Jun-2002
  
Collapse 
T-26/02 (U-75/02 A) A OPPSUMMERING OG FRÅSEGNER FRÅ FRAMTIDSVELDAR FOR UNGDOM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-27/02 (U-73/02 A) A EVALUERING AV FYLKESDELPLAN FOR LIKESTILLING 2000-2003 ”LIKESTILLING OG MANGFALD”
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-28/02 (Ko-24/02 A) A KONTROLLUTVALETS OG FYLKESREVISJONENS TILSYN MED FYLKESKOMMUNENS EIGARSKAP I SELSKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-29/02 (U-62/02 A) A ØKONOMIRAPPORT PR 1. TERTIAL 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-30/02 (U-64/02 A) A EVALUERING OG JUSTERING AV BUDSJETTREGLEMENTET FOR FYLKESKOMMUNEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/02 (U-63/02 A) A ØKONOMIPLAN 2002-2006 – STRATEGI OG RAMMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-32/02 (U-74/02 A) A BRUK AV HALSA VIDAREGÅANDE SKOLE OG ÅSLIA PSYKIATRISKE SENTER TIL FRAMTIDIG TILBOD INNAN HELSE- OG SOSIALSEKTOREN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-33/02 (U-72/02 A) A TILBODSSTRUKTUREN I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-34/02 (U-71/02 A) A OPPRETTING AV AKSJESELSKAPET BERGMOUTVIKLINGOPPRETTING AV AKSJESELSKAPET BERGMOUTVIKLING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-35/02 (U-70/02 A) A DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I VOLDA OG ØRSTA – UTSETJING AV FLYTTING AV STUDIERETNING FOR FORMGJEVINGSFAG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-36/02 (U-69/02 A) A UTBETRING OG DEKKELEGGING PÅ ATTSTÅANDE GRUSVEGAR I FYLKESVEGNETTET – TILLEGG TIL SAK SA-11/02 A
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-37/02 (U-67/02 A) A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 – STRATEGISK ANALYSE FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-38/02 (U-66/02 A) A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 - STRATEGISK ANALYSE FOR VESTLANDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-39/02 (U-68/02 A) A SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING AV IMARSUNDPROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-40/02 (U-65/02 A) A REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR FYLKESKOMMUNALE OMBOD – EVALUERING OG JUSTERING AV REGLEMENTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-41/02 A INTERPELLASJON FRÅ ROLF JARLE BRØSKE VEDR. SAL AV FYLKESKOMMUNENS AKSJAR I SVORKA ENERGIVERK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-42/02 A INTERPELLASJON FRÅ ANNE JORUNN HAMMERØ HATLE VEDR. ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR FOR AKVAFORSK SUNNDAL/AVERØY
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-43/02 A INTERPELLASJON FRÅ KÅRE BRØSTE VEDR. DAGBUSSRUTE ÅLESUND-OSLO, MOLDE-OSLO
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-44/02 A INTERPELLASJON FRÅ TORLEIV ROGNE VEDR. SJUKEHUSSTRUKTUREN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-45/02 (U-77/02 A) A ENDRINGAR I FYLKESKOMMUNENS BUDSJETT FOR 2002 M.V.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-46/02 (U-79/02 A) A OVERTAKING AV VEDLIKEHALDET FOR FERISTER PÅ FYLKESVEGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-47/02 (U-78/02 A) A SØKNAD OM FYLKESKOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REHABILITERING AV A/L SKARBAKKENE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-48/02 A SPØRSMÅL FRÅ ROLF JARLE BRØSKE OM INNFØRING AV UNGDOMSKORT I KOLLEKTIVTRAFIKKEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
15-Oct-2002
  
Collapse 
T-49/02 A OFU-PROSJEKT, JULSUNDVN. 7 - SAMARBEIDSPROSJEKT. BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-50/02 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2/02 – FORVALTNINGA AV LEDIGE SKOLE- OG INSTITUSJONSBYGG, RAPPORT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-51/02 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 3/02 – KOORDINERING AV RUTETILBOD INNAN SAMFERDSELSSEKTOREN, RAPPORT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-52/02 (U-118/02 A) A ØKONOMIRAPPORT PR 2. TERTIAL 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-53/02 (U-119/02 A) A FINANSIERING AV AUKA FYLKESKOMMUNALT INVESTERINGSTILSKOT TIL JUGENDSTILSENTERET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-54/02 (U-116/02 A) A INVITASJON TIL TEIKNING AV AKSJAR I NATURGASS MØRE AS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-55/02 (U-117/02 A) A PRIORITERING AV BYGGJESAKER I SKOLESEKTOREN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-56/02 (U-120/02 A) A SJUKEHUSSTRUKTUREN I NORDMØRE OG ROMSDAL - HØYRINGSFRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-57/02 (U-121/02 A) A OMSTRKTURERING AV DRIFTA VED CLAUSENENGEN UNGDOMSHJEM OG FRAMTIDIG ORGANISERING AV DET FYLKESKOMMUNALE BARNEVERNET PÅ NORDMØRE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-58/02 (U-122/02 A) A VESTLANDSSAMARBEID - VESTLANDSRÅD
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-59/02 (U-124/02 A) A AKVAFORSK – FYLKESKOMMUNAL STØTTE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-60/02 (U-115/02 A) A SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING AV ATLANTERHAVSTUNNELEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-61/02 (U-114/02 A) A UTBETRING OG DEKKELEGGING AV ATTSTÅANDE GRUSVEGAR I FYLKESVEGNETTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-62/02 (U-123/02 A) A FORSØK MED EINSKAPSFYLKE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-63/02 A INTERPELLASJON FRÅ REIDUN KLOCK TJERVÅG VEDR. ENDRING I SKATTELEGGING AV NORSKE SJØFOLK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-64/02 A INTERPELLASJON FRÅ REIDUN KLOCK TJERVÅG VEDR. BETRE MOBIL- OG VHF-DEKNING I STORFJORDEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-65/02 A INTERPELLASJON FRÅ PER KRISTIAN ØYEN VEDR ANBOD I TRANSPORTSEKTOREN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-66/02 A INTERPELLASJON FRÅ ROLF BERGMANN VEDR. BEHANDLING AV FYLKESKOMMUNALE ANBOD I SAMFERDSEL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-67/02 A INTERPELLASJON FRÅ SVEIN ROSETH VEDR, FORSØK MED OG BRUK AV MEIR MILJØVENLEG DRIVSTOFF
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-68/02 A INTERPELLASJON FRÅ JON AASEN VEDR. OPPSTART AV EIKSUNDSAMBANDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-69/02 (U-125/02 A) A BOMVEGFINANSIERING AV RV 661 SKODJEBRUA - FYLKESKOMMUNAL GARANTI
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-70/02 A FRÅSEGN TIL STORTINGET VEDR REGJERINGA SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETT 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-71/02 A FRÅSEGN VEDR. MØREFORSKING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-72/02 A OMORGANISERING AV EIT NYTT STATLEG MATTILSYN - HØYRIG OM TILSYNETS RAMMER OG INNHALD - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-73/02 A FRÅSEGN TIL SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET – VEDR RESSURSDELINGA MELLOM HELSEREGIONANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-74/02 A FRÅSEGN VEDR. ALTERNATIV BRUK AV FERJETILSKOT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-75/02 A FRÅSEGN TIL VEGDIREKTORATET – VEDR PRØVEPROSJEKT PÅ NYTT FERJETAKSTREGULATIV
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
09-Dec-2002
  
Collapse 
T-76/02 A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 4/02 : RESSURSBRUK I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING – VURDERING AV KOSTRATALA FOR 2001
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-77/02 (U-149/02 A A OMDISPONERING MELLOM FYLKESTINGSRAMMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-78/02 (U-145/02 A A VEDTEKTER FOR UNGDOMMENS FYLKESTING OG UNGDOMSPANELET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-79/02 (U-143/02 A) A VAL AV FYLKESVALSTYRE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-80/02 (U-148/02 A) A VEDTEKTER FOR DOVREFJELLRÅDET - KONSTITUERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-81/02 (U-147/02 A) A MØREFORSKING ÅLESUND – ENDRING I FØRESETNADER FOR TILSKOT TIL FONDSOPPBYGGING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-82/02 (U-147/02 A) A ØKONOMIPLAN 2003-2006 MED BUDSJETT 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-83/02 (U-144/02 A) A VESTLANDSRÅDET – GODKJENNING AV VEDTEKTER, FØREBELS HANDLINGSPLAN OG VAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-84/02 (U-146/02 A) A BOMPENGEFINANSIERING AV RIKSVEG 653 EIKSUNDSAMBANDET – FYLKESKOMMUNAL GARANTI
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-85/02 (U-151/02 A) A VEKSTHUSET MØRE OG ROMSDAL – FORPROSJEKT NYBYGG OG OMBYGGING EKSISTERANDE BYGG (GLOMSTUA)
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-86/02 (U-152/02 A) A VESTMO BEHANDLINGSSENTER - FORPROSJEKT NYBYGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-87/02 (U-150/02 A) A ÅRSMELDING 2001 FOR HELSEREGION MIDT-NORGE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-88/02 (U-153/02 A) A MODERNISERING AV DEN POLITISKE LEIARSKAPEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-89/02 (U-155/02 A) A SAMARBEID MED PRESOV FYLKE I SLOVAKIA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-90/02 (U-158/02 A) A STYRINGSSTRUKTUR I SKOLESEKTOREN – VURDERING AV SKOLEUTVALA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-91/02 (U-154/02 A) A SØKNAD FRÅ ROLF JARLE BRØSKE OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-92/02 A INTERPELLASJON FRÅ OLAV SOLHEIM VEDR. REGIONRÅDA SIN FORMELLE STATUS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2003
 
Collapse 
07-Apr-2003
  
Collapse 
T-10/03 (U-31/03 A) A FYLKESKOMMUNEN SIN KUNST
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-11/03 (U-41/03 A) A VEDTEKTER FOR FORVALTNING OG BRUK AV MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SITT KULTURFOND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-12/03 (U-37/03 A) A KULTUR- OG NETTVERKSUTVIKLING I VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-13/03 (U-27/03 A) A SURNADAL VIDAREGÅANDE SKOLE - FORPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-14/03 (U-38/03 A) A RØYKFRIE VIDAREGÅANDE SKOLAR OG ANDRE FYLKESKOMMUNALE BYGG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-15/03 (U-28/03 A) A OPPDATERT PLAN FOR FYLKESBARNEVERNET 2003 – HERUNDER NYE TILTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-16/03 (U-29/03 A) A ETABLERING AV HALSA BEHANDLINGSKOLLEKTIV I TIDLEGARE HALSA VIDAREGÅANDE SKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-17/03 (U-39/03 A) A INVITASJON TIL TEIKNING AV AKSJAR I RAUMABANENS UTVIKLINGSSELSKAP AS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-18/03 A INTERPELLASJON TIL FYLKESORDFØRAREN FRÅ PÅL HAUGSTAD VEDR. FYLKESKOMMUNALT TILSKOT TIL DRIFT AV FYLKESIDRETTSANLEGG I 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-19/03 (U-42-/03 A) A TILLEGGSLØYVING TIL HOVUDUTVALSRAMME SAMFERD-SELSTENESTER SOM FØLGJE AV AVTALAR MED OPERA-TØRAR AV RUTEGÅANDE TRAFIKK
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-19/03 A TILLEGGSLØYVING TIL HOVUDUTVALSRAMME SAMFERD-SELSTENESTER SOM FØLGJE AV AVTALAR MED OPERA-TØRAR AV RUTEGÅANDE TRAFIKK
   
Vedtak
  
Collapse 
T-1/03 (U-26/03 A) A MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SITT ENGASJEMENT INNAN REISELIV
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-20/03 A SPØRSMÅL FRÅ PER KRISTIAN ØYEN OG ODDBJØRN VATNE VEDR. AVVIKLING AV DEN DIFFERENSIERTE ARBIDSGIVARAVGIFTA - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-21/03 A SPØRSMÅL FRÅ TORILL VANG AMDAM – FRÅSEGN FRÅ FYLKESKOMMUNEN TIL HELSE MIDT-NORGE VEDR SOMMARSTENGING VED FØDEAVDELINGANE VED KRISTIANSUND OG MOLDE SJUKEH
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-2/03 (U-32/03 A) A REKNESKAP MED RESULTATVURDERING OG ÅRSMELDING– MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-3/03 (Ko-7/03 A) A ÅRSMELDING 2002 FRÅ KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-4/03 (Ko-5/03 A) A KOMMUNENES SENTRALFORBUND. FRAMLEGG OM OMORGANISERING AV KOMMUNAL/ FYLKESKOMMUNAL REVISJON
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-5/03 ( Ko-6/03 A) A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 2. HALVÅR 2002
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-6/03 (U-34/03 A, Ko-14/03 A) A OFFENTLEG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKT (OFU) I SAMARBEID MED GLAMOX AS OG FYLKESKOMMUNEN – AVSLUTNING AV PROSJEKTREKNESKAPEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-7/03 (U-30/03 A, Ko-15/03 A) A GRUNNLAGSINVESTERINGAR I SAMBAND MED OFU-PROSJEKT – AVSLUTNING AV BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-8/03 (U-30/03 A) A MODERNISERING AV DEN POLITISKE LEIARSKAPEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE - OPPFØLGING AV SAK T-88/02
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-9/03 (U-17/03 A) A ETABLERING AV INFORMASJONS- OG REPRESENTASJONSKONTOR FOR VEST-NORGE I BRÜSSEL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
16-Jun-2003
  
Collapse 
T-22/03 (Ko-19/03 A) A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 1/2003 OM KOMPETNSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-23/03 (Ko-20/03 A) A FORVALTNINGSRAPPORT NR 2/2003 – FLEKSIBEL SKOLEDAG – FRI SKOLESKYSS – UNGDOMSKORT M/RABATT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-24/03 (U-57/03 A) A ØKONOMIRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-25/03 (U-58/03 A) A ØKONOMIPLAN 2004 - 2007 - STRATEGI OG RAMMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-26/03 (U-59/03 A) A SAMARBEIDSRÅDET FOR VEST- OG SØRLANDET (SAVOS) - AVVIKLING.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-27/03 (U-62/03 A) A SAMANSLÅING AV FANNEFJORD VIDAREGÅANDE SKOLE OG SAGBAKKEN SKOLE FRÅ 1.8.2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-28/03 (U-63/03 A) A NY SAMLA YRKESFAGSKOLE I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-29/03 (U-64/03 A) A VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING - AVSLUTNING AV VAKSENOPPLÆRINGS- UTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-30/03 ( U-66/03 A) A KUNSTMUSEUM FOR MØRE OG ROMSDAL. FØREBELS PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/03 (U-67/03 A) A ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-32/03 (U-65/03 A) A FYLKESKOMMUNEN SOM KOORDINATOR I DET FØREBYGGJANDE HELSEARBEIDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-33/03 (U-60/03 A) A GALERIE TAFJORD AS (S.U.S.), TAFJORD I NORDDAL KOMMUNE – SØKNAD TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE OM TILSKOT/AKSJEKAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-34/03 (U-61/03 A) A ORIENTERING OM PROSJEKTA: ”JAKTA PÅ DET REGIONALE MENNESKET” OG ”KULTUR OG NÆRING” - MØREFORSKING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-35/03 (U-71/03 A) A ORGANISERING AV FYLKESKOMMUNEN SITT ARBEID MED OLJE- OG GASS-SAKER OG ETABLERING AV MØRE OG ROMSDAL PETROLEUMSRÅD
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-36/03 (NM-38/03 A) A OM DEN NORSKE FISKEFLÅTEN - FRÅSEGN TIL SENTRALE STYREMAKTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-37/03 (U-68/03 A) A RV 662 FERJESAMBANDET AUKRA – HOLLINGSHOLM. FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING AV DELAR AV KOSTNADEN MED Å BYGGJE OM FERJEKAIENE I SAMBANDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-38/03 (U-69/03 A) A RIKSVEGBUDSJETTET 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-39/03 (U-70/03 A) A ENDRINGAR I FYLKESVEGBUDSJETTET FOR 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-40/03 A INTERPELLASJON FRÅ JAKOB STRAND OM SIKKERHETSOPPLÆRING VED ÅLESUND MARITIME SKOLE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-40/03 A INTERPELLASJON FRÅ OSKAR GRIMSTAD OM ENDRING AV MEIRVERDIAVGIFTA - KONSEKVENSAR FOR FYLKESKOMMUNEN
   
Vedtak
  
Collapse 
T-41/03 (U-76/03 A) A RUSREFORM II – PLANLEGGING AV NYTT TILTAK I MØRE OG ROMSDAL, HALSA BEHANDLINGSKOLLEKTIV
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-41/03 A INTERPELLASJON FRÅ JAKOB STRAND OM SIKKERHETSOPPLÆRING VED ÅLESUND MARITIME SKOLE
   
Vedtak
  
Collapse 
T-42/03 A FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKESTING OM STRUKTUR - ENDRINGAR I GILDE BS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-43/03 A FRÅSEGN OM LOKALISERING AV LOKALKONTOR FOR MATTILSYNET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-44/03 A FRÅSEGN OM BYGGING AV GASSFERJER FOR Å NYTTE LEDIG KAPASITET VED NORSKE SKIPSVERFT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-45/03 A FRÅSEGN OM 2. BYGGJEFASE V/ST. OLAVS HOSPITAL I TRONDHEIM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
06-Oct-2003
  
Collapse 
T-46/03 (U-88/03 A) A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006 – 2015 - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-47/03 A MELDING OM FYLKESUTVALSVEDTAK ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I § 13 I KOMMUNELOVA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-48/03 (U-106/03 A) A ETABLERING AV JUGENDSTILSENTERET - SLUTTFINANSIERING AV INVESTERINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
20-Oct-2003
  
Collapse 
T-49/03 A GODKJENNING AV VAL AV MEDLEMER TIL NYTT FYLKESTING FOR VALPERIODEN 2003-2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-50/03 A VAL AV MEDLEMER TIL FYLKESUTVALET FOR VALPERIODEN 2003-2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-51/03 A VAL AV FYLKESORDFØRAR OG FYLKESVARAORDFØRAR FOR VALPERIODEN 2003-2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-52/03 (Ko-23/03 A) A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 3/2003 – INNKJØPSAVTALAR I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Vedtak
  
Collapse 
T-52/03 (Ko-23/03 A) A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 3/2003 – INNKJØPSAVTALAR I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-53/03 (Ko-29/03 A) A FORVALTNINGSRAPPORT NR 3/2003– FYLKESKOMMUNEN SOM ATTRAKTIV ARBEIDSGIVAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-54/03(Ko- 28/03 A) A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 1. HALVÅR 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-55/03 (U-103/03 A) A ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-56/03 (U-101/03 A) A IMARFINANS AS – UTVIDING AV AKSJEKAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-57/03 (U-102/03 A) A VEDTEKTSENDRING FOR UNGDOMMENS FYLKESTING OG UNGDOMSPANELSET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-58/03 (U-104/03 A) A STYRKING AV RAMMA FOR SAMFERDSEL FOR 2003– FINANSIERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-59/03 (U-105/03 A) A KVALITETSUTVALETS INNSTILLING (NOU 2003:16: I FØRSTE REKKE) HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-60/03 (U-107/03 A) A SLUTTFØRING AV PROSJEKTET - ORMEN TIL MØRE”
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-61/03 A VAL AV KONTROLLUTVAL FOR PERIODEN 2003-2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-62/03 A VAL AV HOVUDUTVAL FOR PERIODEN 2003-2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-63/03 A VAL AV UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. FOR PERIODEN 2003-2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-64/03 A REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR FYLKESKOMMUNALE OMBOD– FORLENGING AV PRØVEORDNING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-65/03 A FRÅSEGN VEDR. STATSBUDSJETTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-66/03 A FRÅSEGN VEDR. GASSVERK OG MILJØVENLEG PRODUKSJON
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-67/03 A FLAUMSKADE PÅ VEGANE I MØRE OG ROMSDAL. KRAV OM EKSTRA MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-68/03 A SLUTTBEHANDLINGSAVGIFT FOR AVFALL– KRAV OM ENDRINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
08-Dec-2003
  
Collapse 
T-69/03 (U-121/03 A) A KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE – OPPRUSTING AV ADMINISTRASJONSBYGGA, BYGG 2, 3 OG 7. bYGGEREKNESKAP - REVISJONSMELDING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-70/03 (U-126/03 A) A SØKNAD FRÅ MODULF AUKAN OM PERMISJON FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-71/03 (U-127/03 A) A SØKNAD FRÅ RIGMOR ANDERSEN EIDE OM PERMISJON FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-72/03 (U-129/03 A) A ETABLERING AV EIT REGIONALT FORBRUKARUTVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-73/03 (U-132/03 A) A BORGUND VIDAREGÅANDE SKULE – FORPROSJEKT BYGGJESTEG 1 OG 2
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-74/03 (U-133/03 A) A NY SAMLA FAGSKOLE I ÅLESUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-75/03 (U-134/03 A) A FLYTTING AV OPPLÆRINGSTILBODET VED KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE, AVDELING AVERØY
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-76/03 (U-119/03 A) A ØKONOMIPLAN 2004 - 2007 MED BUDSJETT 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-77/03 (U-119/03 A) A MELDING OM OPPSTART AV OG RAMMER OG OPPLEGG FOR NY FYLKESPLAN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-78/03 (U-130/03 A) A HANDLINGSPLAN FOR VESTLANDSRÅDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-79/03 (U-125/03 A) A FYLKESTANNHELSEPLAN FOR PERIODEN 2004 - 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-80/03 ( U-135/03 A) A FORSKOTTERING AV FOTGJENGARUNDERGANG PÅ E39/E136 I STEINHOLTKRYSSET PÅ SJØHOLT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-81/03 (U-141/03 A) A SØKNAD OM TOPPFINANSIERINGSGARANTI FOR IMARSUNDPROSJEKTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-82/03 (U-137/03 A) A VEDTEKTER FOR FORSØK MED EINSKAPSFYLKE I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-83/03 (U-136/03 A) A MØRE OG ROMSDAL KUNSTMUSEUM - FORPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-84/03 (U-142/03 A) A SUPPLERINGSVAL – KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-84/04 (U-142/03 A) A SUPPLERINGSVAL – KONTROLLUTVALET
   
Vedtak
  
Collapse 
T-85/03 (U-128/03 A) A VAL AV SKJØNNSMENN FOR PERIODEN 2004 - 2008
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-85/04 (U-128/03 A) A VAL AV SKJØNNSMENN FOR PERIODEN 2004 - 2008
   
Vedtak
  
Collapse 
T-86/03 (U-139/03 A) A YTTERLEGARE VAL AV UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. FOR PERIODEN 2003 - 2007
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-86/04 (U-139/03 A) A YTTERLEGARE VAL AV UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. FOR PERIODEN 2003 - 2007
   
Vedtak
  
Collapse 
T-87/03 (U-145/03 A) A REFINANSIERING AV OPERAEN I KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-88/03 (U-144/03 A) A INNSPEL TIL DISTRIKTSKOMMISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-89/03 A OM AKTIVITETSNIVÅET PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-90/03 A SJUKETRANSPORTORDNINGA – KOMMUNENES UTGIFTER TIL SKYSS AV HELSEPERSONELL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2004
 
Collapse 
14-Apr-2004
  
Collapse 
T-10/04 (U-37/04 A) A FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-11/04 (U-38/04 A ) A VAL AV SKJØNNSMENN FOR PERIODEN 2004 - 2008. SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-12/04 (U-39/04 A) A MEDLEMER OG VARAMEDLEMER TIL LIKNINGSNEMDER OG OVERLIKNINGSNEMNDER. SØKNADER OM FRITAK - SUPPLERINGSVAL.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-13/04 (U-40/04 A) A STIFTELSEN FALSTADSENTERET - OPPNEMNING AV RÅDSMEDLEMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-14/04 (U-41/04 A) A DEI REGIONALE FORVALTNINGSOPPGÅVENE I KULTURMINNEVERNET. DELEGERING AV MYNDE I AREAL-OG UTBYGGINGSSAKER.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-15/04 (U-42/04 A) A PARTNARSKAPSAVTALE MELLOM MØRE OG ROMSDAL FYLKE OG INNOVASJON NORGE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-16/04 (U-43/04 A) A UTSETJING AV SAL AV BYGGET VED ROMSDAL VIDAREGÅANDE SKOLE AVD. KVILTORP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-17/04 (U-44/04 A) A GODKJENTE VEDTEKTER "FORSKRIFTER FOR MØRE OG ROMSDAL" - ORIENTERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-18/04 (U-47/04 A) A "FRAMOVER" - FYLKESPLAN 2005 - 2010. INNSPEL OM UTFORDRINGAR.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-19/04 A ÅLESUND BILRUTER AS - SAL AV AKSJAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-1/04 A MELDING OM VEDTAK I FYLKESUTVALET ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I § 13 I KOMMUNELOVA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-20/04 A INTERPELLASJON FRÅ HÅVARD JOSTEIN KONGSHAUG OM OMORGANISERING AV HEIMEVERNET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-2/04 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 1/2004 - TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I mØRE OG rOMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-3/04 (Ko-5/04 A) A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 2/2004 - UTFORDRINGAR FOR EINSKAPSFYLKET I ROLLA SOM REGIONAL UTVIKLINGSAKTØR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-4/04 (U-35/04 A, Ko-6/04A) A REKNESKAP MED RESULTATVURDERING OG ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-5/04 A ULSTEIN VIDAREGÅANDE SKOLE - TILBYGG - BYGGJEREKNESKAP. REVISJONSMELDING.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-6/04 (Ko-8/04 A) A MELDING OG GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENMENDA SINE MØTEBØKER FOR 2. HALVÅR 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-7/04 (Ko-9/04 A) A ÅRSMELDING 2003 FRÅ KONTROLLUTVALET (VEDLAGT ÅRSMERLDINGA FRÅ FYLKESREVISJONEN).
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-8/04 (Ko-10/04 A) A ETABLERING AV SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALET OG FRAMTIDIG REVISJONSORDNING.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-9/04 (U-36/04 A) A ENDRING AV SELSKAPSAVTALE - IKA MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
14-Jun-2004
  
Collapse 
T-23/04 (KO-22/04) A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 3/2004 - MØRE OG ROMSDAL FYLKES INTERNASJONALE ENGASJEMENT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-24/04 (Ko-21/04 A) A REGLEMENT FOR ORGANISASJON OG SAKSBEHANDLING I KONTROLLUTVALET OG FYLKESREVISJONEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-25/04 (U-71/04 A) A SØKNAD FRÅ HEGE MERETHE GAGNAT OM PERMISJON FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-26/04 (U-70/04 A) A ØKONOMIPLAN 2005-2008 – STRATEGI OG RAMMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-27/04 (U-69/04 A) A ØKONOMIRAPPORT PR 1. TERTIAL 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-28/ 04 (U-72/04 A) A FYLKESDELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR 2004 - 2008 - FRAMLEGG TIL ENDELEG VEDTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-29/04 (U-82/04 A) A "FRAMOVER" - FYLKESPLAN 2005 - 2010 - UTFORDRINGSDOKUMENT TIL OFFENTLEG HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-30/04 (U-73/04 A) A ØKONOMISKE UTFORDRINGAR KNYTT TIL SØKJARTALA - FRAMLEGG OM OMDISPONERING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/04 (U-74/04 A) A KOSTRA-RAPPORT UTDANNINGSSEKTOREN 2003
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-32/04 (U-75/04 A) A VEDTEKTER FOR TEKNISK FAGSKOLE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-33/04 (U-76/04 A) A UNGDOMSGARANTI I MØRE OG ROMSDAL?
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-34/04 (U-77/04 A) A "HEIM FOR EIN 50-LAPP" - UTVIDING AV ORDNINGA TIL HEILE FYLKET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-35/04 (U-78/04 A) A VEST39 - SAMLA FINANSIERINGSPLAN FOR E39 KYSTSTAMVEGEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-36/04 (U-79/04 A) A RIKSVEGBUDSJETTET FOR 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-37/04 (U-84/04 A) A ETABLERING AV SAMSPLEIS - TEIKNING AV AKSJAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-38/04 (U-80/04 A) A OMDANNING AV STIFTELSEN JUGENDSTILSENTERET TIL STIFTELSEN ARTES MARIS. VEDTEKTER.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-39/04 (U-81/04 A) A MØRE OG ROMSDAL KUNSTMUSEUM. FORPROSJEKT.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-40/04 (U-83/04 A) A REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR OMBOD I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - FORSLAG TIL ENDRINGAR/ PRESISERINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-41/04 (U-86/04 A) A "HØGSKOLESAMARBEID MØRE" - RAPPORT OG OPPFØLGING. FORVALTING AV KOMPETANSEFONDET.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-42/04 A INTERPELLASJON FRÅ OSKAR J. GRIMSTAD VEDR. GJENOPPRETTING AV FANGSTMILJØ FOR SEL OG KVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-43/04 A FRÅSEGN OM FJELLSKREDOVERVAKING OG TRYGGINGSTILTAK I STRANDA OG NORDDAL KOMMUNAR – LØYVING AV MIDLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-44/04 A ADMINISTRERING AV KOMPETANSEFONDET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-45/04 A STORTINGSMELDING NR 31 (2003-2004) – VILJE TIL VEKST – FOR NORSK SKIPSFART OG MARITIME NÆRINGER: TILLEGGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-46/04 A FRÅSEGN VEDRØRANDE SAMANSLÅING OG REDUKSJON AV ALARMSENTRALAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-47/04 A FRÅSEGN VEDRØRANDE MILJØUTFORDRINGAR FOR LANDBRUKET I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-48/04 A FRÅSEGN VEDRØRANDE BRUK AV NORSK SOM KONTRAKTSPRÅK VED ANBODSRUNDAR VED
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-49/04 A FRÅSEGN VEDRØRANDE HOVUDAVTALEN FOR FISKERINÆRINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
11-Oct-2004
  
Collapse 
T-50/04 (Ko-29/04 A) A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 4/2004 - TRYGG SKOLEVEG - EIN RETT FOR ALLE?
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-51/04 (Ko-30/04 A) A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALKET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKJER FOR 1. HALVÅR 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-52/04 (U-108/04 A) A POLITISK REPRESENTASJON PÅ UNGDOMMENS FYLKESTING - OPPNEMNING AV VAREREPRESENTANT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-53/04 (U-109/04 A) A SØKNAD FRÅ LIV BIRKELAND OM PERMISJON FRÅ VERV I MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-54/04 (U-110/04 A) A VAL AV NY MEDLEM TIL FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-55/04 (U-112/04 A) A OMDANNING AV STIFTELSEN JUGENDSTILSENTERET. ETABLERING AV STYRANDE ORGAN.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-56/04 (U-113/04 A) A FYLKESDELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR - NY HANDSAMING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-57/04 (U-114/04 A) A REGIONALE ROVVILTNEMNDER - VAL AV MEDLEMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-58/04 (U-115/04 A) A ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - FORPROSJEKT BYGGJESTEG I
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-59/04 (U-116/04 A) A FAGERLIA VIDAREGÅANDE SKOLE - FØREBELS PROGRAM
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-60/04 (U-117/04 A) A HERØY VIDAREGÅANDE SKOLE - OVERTAKING AV PAVILJONGAR M/TOMT - OPPFØRING AV NY PAVILJONG
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-61/04 (U-118/04 A) A ØKONOMIRAPPORT PR 2. TERTIAL 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-62/04 (U-119/04 A) A "FRAMOVER" - FYLKESPLAN 2005 - 2010 - ENDELEG VEDTAK - UTFORDRINGSDOKUMENT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-63/04 (U-120/04 A) A "FRAMOVER" - FYLKESPLAN 2005 - 2010. OPPSTART UTARBEIDING AV STRATEGIAR.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-64/04 (U-106/04 A) A INVITASJON TIL AKSJETEIKNING I MOLDE LUFTHAVNUTVIKLING AS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-65/04 (U-121/04 A) A SØKNAD OM TEIKNING AV AKSJAR I SUNNMØRE VEGINVEST AS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-66/04 (U-122/04 A) A SØKNAD FRÅ KOMMUNANE TUSTNA OG AURE OM KOMMUNESAMANSLÅING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-67/04 A FINANSIERING AV RASSIKRINGSPROSJEKTET PÅ FYLKESVEG 127 ALNESVEGEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-68/04 A INTERPELLASJON FRÅ JAKOB STRAND VEDR. REGIONALISERING OG OMFORDELING AV FISKERESSURSANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-69/04 A PLAN OG ANSVARSFORHOLD FOR BEREDSKAP MOT FJELLSKRED OG FLODBØLGJER I MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
13-Dec-2004
  
Collapse 
T-70/04 A MELDING OM OPPFØLGING AV TIDLEGARE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OG FORSØK OM EINSKAPSFYLKE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-71/04 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 5/04 - MILJØVENLEG ENERGIUTVIKLING I MØRE OG ROMSDAL - GJENNOMFØRING AV PLANAR OG MÅLSETTINGAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-72/04 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 6/04 - RESSURS TIL DRIFTSPERSONALE VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-73/04 A KONTROLLUTVALET - PLAN FOR VERKSEMDA I PERIODEN 2004 - 2007
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-74/04 (U-134/04 A) A ØKONOMIPLAN 2005 - 2008 MED BUDSJETT 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-75/04 (U-140/04 A) A INTERNASJONALT ARBEID I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-76/04 (U-141/04 A) A NOU 2004:19 "LIVSKRAFTIGE DISTRIKTER OG LOKALSAMFUNN" (DISTRIKTSKOMMISJONEN) - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-77/04 (U-142/04 A) A VESTLANDSRÅDET - SAMARBEIDSFORMER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-78/04 (U-143/04 A) A ORGANISERING OG DRIFT AV SIKKERHETSSENTERET PÅ AUKRA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-79/04 (U-144/04 A) A FORSKRIFT OM OPPTAK AV STUDENTAR TIL FAGSKOLEUTDANNINGA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-80/04 (U-145/04 A) A FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE - BYGGJESTEG 1 - SKISSEPROSJEKT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-81/04 (U-146/04 A) A MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE - FORPROSJEKT FOR BYGGJESTEG 1
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-82/04 (U-147/04 A) A SØKNAD OM FORSKOTTSINNKREVJING AV BOMPENGAR I FERJESAMBANDET SØLSNES - ÅFARNES
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-83/04 (U-148/04 A) A BOMPENGEFINANSIERING AV ATLANTERHAVSTUNNELEN. NY LOKALPOLITISK BEHANDLING GRUNNA ENDRA FØRESETNADER.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-84/04 (U-149/04 A) A SØKNAD FRÅ KOMMUNANE KRISTIANSUND OG FREI OM KOMMUNESAMANSLÅING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2005
 
Collapse 
18-Apr-2005
  
Collapse 
T-10/05 (U-33/05 A) A ENDRING I SKOLE- OG TILBODSSTRUKTUREN FOR DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I ÅLESUNDSREGIONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-11/05 (U-29/05 A) A Fv 15 I HERØY KOMMUNE - SØKNAD OM FORSKOTTERING AV MIDLAR TIL FORSTERKING OG DEKKELEGGING PÅ Fv 15 LEIKONG - VOLDSNES PARSELL JØSOK - VOLDNES
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-12/05 (U-30/05 A) A NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006 - 2015 - HANDLINGSPÅLANAR FOR STATENS VEGVESEN, KYSTVERKET OG JERNBANEVERKET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-13/05 (U-31/05 A) A NORSK FJORDSENTER AS - SØKNAD TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKE OM UTVIDING AV AKSJEKAPITAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-14/05 A INTERPELLASJON VEDR. FLYAVGANGAR FRÅ ÅLESUND LUFTHAVN VIGRA OG FLYPLASSAVGIFTER PÅ SAMME FLYPLASS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-15/05 A INTERPELLASJON VEDR FISKERIMESSE/NOR-FISHING FRÅ OSKAR GRIMSTAD OG ASBJØRN RUTGERSON
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-16/05 A VESTLANDSRÅDET – VARAMEDLEMER – SUPPLERINGSVAL
   
Vedtak
  
Collapse 
T-16/05 (U-45/05 A) A VESTLANDSRÅDET – VARAMEDLEMER – SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-17/05 A HØGSKOLETILBODET I KRISTIANSUND
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-18/05 A DISTRIKTSRETTA SÅKORNFOND - FRÅSEGN TIL SENTRALE STYRESMAKTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-19/05 A NASJONAL DUGNAD/SPLEISELAG FOR FAST DEKKE PÅ FYLKESVEGAR - FRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-1/05 A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 2. HALVÅR 2004
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-20/05 A REGULERINGSPLAN FOR DURMÅLHAUGEN PUKKVERK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-2/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 1/05: TILTAK MOT MOBBING M.M. VED VIDAREGÅANDE SKOLAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-3/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 2/05: INFORMASJONSTRYGGLEIK I MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-4/05 A FORVALTNINGSEVISJONSRAPPORT NR 3/2005: SKOLEUTVALA VED DEI VIDAREGÅENDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-5/05 A ÅRSMELDING 2004 FOR KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-6/05 (U-25/05 A) A REKNESKAP MED RESULTATVURDERING OG ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2004 - KOMMUNL SEKTOR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-7/05 (U-26/05 A) A STRATEGIPLAN 2005 - 2010 FPR MØRE OG ROMSDAL FYLKE - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-8/05 (U-27/05 A) A SYKKYLVEN VIDAREGÅANDE SKOLE - BRUK AV DRIFTSOVERSKOT VED OVERTAKING AV BYGG FRÅ KOMPETANSEBYGG AS
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-9/05 (U-28/05 A) A ETABLERING AV MØRE MARITIMT OPPLÆRINGSSENTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
13-Jun-2005
  
Collapse 
T-21/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 4/2005: TILTAK FOR STYRKA SAMARBEID MELLOM TANNHELSETENESTA OG KOMMUNEHELSETENESTA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-22/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 5/2005: KOMMUNALE NÆRINGSFOND, FORVALTNING OG RESULTAT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-23/05 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 6/2005: MØRE OG ROMSDAL FYLKE SITT ENGASJEMENT INNAN REISELIV
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-24/05 (U-51/05 A) A SØKNAD FRÅ ANITA ØYAN OM FRITAK FRÅ POLITISKE VERV I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-25/05 (U-62/05 A) A SØKNAD FRÅ AUN YNGVE JOHNSEN OM FRITAK FRÅ POLITISKE VERV I MØRE OG ROMSDAL FYLKE - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-26/05 (U-52/05 A) A VAL AV NY VARAMEDLEM TIL KONTROLLUTVALET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-27/05 (U-59/05 A) A ØKONOMIRAPPORT PR 1. TERTIAL 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-28/05 (U-61/05 A) A STRATEGI FOR ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN 2006 - 2009
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-29/05 (U-60/05 A) A INNSPARING I SENTRALADMINISTRASJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-30/05 (U-63/05 A) A OPPTAK AV FYLKESTINGSDEBATTEN - AVVIKLING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/05 (U-53/05 A) A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNOPPLÆRING 2005 - 2008. KUNNSKAPSLØFTET.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-32/05 (U-54/05 A) A ORGANISERING AV MMU - INTERNASJONALT MARITIMT OPPLÆRINGSSENTER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-33/05 (U-54/05 A) A KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. AVERØY
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-34/05 (U-55/05 A) A ENERGISITUASJONEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-35/05 (U-56/05 A) A FYLKESVEG 8 MYKLEBUST OG FYLKESVEG 9 LARSNES - NUPEN I SANDE KOMMUNE. SØKNAD OM FORSKOTTERING AV MIDLAR TIL FORSTERKNING OG DEKKELEGGING.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-36/05 (U-57/05 A) A RIKSVEG 654 TJØRVÅG (STORNESET) - FOTGJENGARUNDERGANG. SØKNAD OM LØYVE TIL FORSKOTTERING AV MIDLAR TIL BYGGING AV FOTGJENGARUNDERGANG.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-37/05 A SØKNAD FRÅ FASTLANDSFINANS AS OM GODKJENNING AV PROSJEKTA KNUTSET - HØGSET PÅ EV 39 OG BRUNNESET - KJERVIKA PÅ RV 70. FRÅSEGN FRÅ MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-38/05 (U-64/05 A) A STRATEGIPLAN 2005 - 2010 - ENDELEG VEDTAK
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-39/05 A INTERPELLASJON FRÅ OLA T. HEGGEM VEDR. LANDBRUKSMUSEET PÅ GJERMUNDNES
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-40/05 A INTERPELLASJON FRÅ REIIDUN KLOCK TJERVÅG VEDR. ETABLERING AV HØGSKOLESTUDIUM INNAN MØBELDESIGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-41/05 A FRÅSEGN TIL STATENS VEGVESEN SITT FORSLAG TIL NYTT RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTAR.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
17-Oct-2005
  
Collapse 
T-42/05 (Ko-25/05 A) A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 7/2005: VALD OG TRAKKASERING AV UNDERVISNINGSPERSONALET VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-43/05 (Ko-27/05 A) A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 9/2005: SAMANSLÅING OG NEDLEGGING AV VIDAREGÅANDE SKOLAR - EVALUERING AV OM FØRESETNADER OG VERKNADER ER OPPNÅDDE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-44/05 (Ko-26/05 A) A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 8/2005: ELEVTALSAUKE OG EFFEKTIVISERINGSKRAV - UTFORDRINGAR OG MULEGHEITER
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-45/05 (Ko-28/05 A) A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 1. HALVÅR 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-46/05 (U-95/05 A) A UTGREIING OM EIT EVENTUELT NYTT FOLKEVALD NIVÅ PÅ VESTLANDET - HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-47/05 (U-96/05 A) A NOU 2004:19 "LIVSKRAFTIGE DISTRIKTER OG LOKALSAMFUNN" (DISTRIKTSKOMMISJONEN) - 2. HØYRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-48/05 (U-90/05 A) A ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE, KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE - FØREBELS PROGRAM/UTVIKLINGSPLAN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-49/05 (U-91/05 A) A VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE – FØREBELS PROGRAM/UTVIKLINGSPLAN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-50/05 (U-92/05 A) A BORGUND VIDAREGÅANDE SKOLE - BYGGJESTEG 2 MED PLAN FOR GJENNOMFØRING - REVIDERT UTVIKLINGSPLAN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-51/05 (U-93/05 A) A EIGENBETALING - KOPIAVGIFT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-52/05 (U-94/05 A) A STRUKTURDEBATTEN - VIDARE OPPLÆRING
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-53/05 A ST. MELD 22 (1999-2000) OG KONSOLIDERING MELLOM ROMSDALSMUSEET OG LANDBRUKSMUSEET FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-54/05 (U-97/05 A) A BIOENERGI SOM RESSURS I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-55/05 A VESTLANDSRÅDET - SEKRETARIAT
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-56/05 (U-88/05 A) A FORVALTNING AV FYLKETS EIGARSKAP I SELSKAP/FORETAK - HERUNDER SELSKAPSKONTROLL
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-57/05 (U-89/05 A) A ØKONOMIRAPPORT PR 2. TERTIAL 2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-58/05 (U-98/05 A) A INNSPARING I SENTRALADMINISTRASJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-59/05 (U-100/05 A) A REDUKSJON AV TAL MEDLEMER OG VARAMEDLEMER TIL FORSTANDARSKAPET I SPAREBANKEN 1 NORDVEST
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-60/05 (U-99/05 A) A RIKSVEG 60 I ÅLESUND KOMMUNE - SØKNAD OM LØYVE TIL FORSKOTTERING AV MIDLAR TIL OMBYGGING AV FLISNESKRYSSET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-61/05 (U-101/05 A) A ATLANTERHAVSTUNNELEN AS - GARANTI FOR LÅN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-62/05 A INTERPELLASJON FRÅ OSKAR GRIMSTAD VEDR. TRAFIKKFARLEG SKOLEVEG I VOLDA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Dec-2005
  
Collapse 
T-63/05 (Ko-35/05) A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10/2005: TRIVSELSFYLKET MØRE OG ROMSDAL - TRUA PÅ DET GODE LIV, KVA BLIR GJORT?
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-64/05 (Ko-36/05) A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 11/2005: FORSØKET MED EINSKAPSFYLKE - EVALUERING HAUSTEN 2005.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-65/05 (Ko-37/05) A KONTROLLUTVALET - VAL AV PROSJEKT INNAN FORVALTNINGSREVISJONEN 2006.
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-66/05 A MELDING OM VEDTAK I FYLKESUTVALET ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I § 13 I KOMMUNELOVA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-67/05 (U-125/05) A STRUKTURDEBATTEN - HØYRINGSFRÅSEGN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-68/05 (U-106/05) A ØKONOMIPLAN 2006-2009 MED BUDSJETT FOR 2006
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-69/05 (U-122/05 ) A ELEV- OG LÆRLINGOMBOD
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-70/05 (U-121/05) A FERJESTRATEGI FOR MØRE OG ROMSDAL FOR MØRE OG ROMSDAL 2006 - 2015. FASE 1
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-71/05 (U-114/05) A ENDELIG VEDTAK I U-MØTE 29.11.2005
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-72/05 (U-120/05) A GASSBRUK OG GASSINFRASTRUKTUR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-73/05 (U-118/05 A) A SØKNAD FRÅ OLA T. HEGGEM OM PERMISJON FRÅ POLITISKE VERV I MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Vedtak
  
Collapse 
T-73/05 (U-118/05) A SØKNAD FRÅ OLA T. HEGGEM OM PERMISJON FRÅ POLITISKE VERV I MØRE OG ROMSDAL FYLKE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-74/05 (U-119/05 ) A SØKNAD FRÅ KNUT MAGNE VEGSUND FYLLING OM FRITAK FRÅ VERV I SAMORDNINGSGRUPPA OM FØREBYGGJANDE HELSEARBEID
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-75/05 A INTERPELLASJON FRÅ HÅVARD JOSTEIN KONGSHAUG VEDR VINDKRAFTPROSJEKT HAVGUL IV
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-76/05 (U-126/05 A) A TEIKNING AV AKSJAR I KVIVSVEGEN as
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-77/05 A FORSLAG PÅ KANDIDATAR TIL STYRE I HELSE MIDT-NORGE RHF
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
Collapse 
2006
 
Collapse 
24-Apr-2006
  
Collapse 
T-10/06 (U-35/06) A SELSKAP/FORETAK FYLKET EIG, HAR EIGARANDELAR ELLER ANDRE INTERESSER I - FYLKETS FØRESETNADER OG STRATEGI FOR ENGASJEMENTET.
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-10/06 A SELSKAP/FORETAK FYLKET EIG, HAR EIGARANDELAR ELLER ANDRE INTERESSER I - FYLKETS FØRESETNADER OG STRATEGI FOR ENGASJEMENTET.
   
Vedtak
  
Collapse 
T-11/06 (U-41/06) A FORSKOTTERING AV UTSTYR TIL FELLESTENESTA
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-11/06 A FORSKOTTERING AV UTSTYR TIL FELLESTENESTA
   
Vedtak
  
Collapse 
T-12/06 (U-36/06) A STIFTELSEN ARTES MARIS (JUGENDSTILSENTERET OG MØRE OG ROMSDAL KUNSTMUSEUM). ENDRING AV VEDTEKTER
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-12/06 A STIFTELSEN ARTES MARIS (JUGENDSTILSENTERET OG MØRE OG ROMSDAL KUNSTMUSEUM). ENDRING AV VEDTEKTER
   
Vedtak
  
Collapse 
T-13/06 (U-43/06) A BUD - KRISTIANSUND. PILOT I VERDISKAPINGSPROGRAMMET.
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-13/06 A BUD - KRISTIANSUND. PILOT I VERDISKAPINGSPROGRAMMET.
   
Vedtak
  
Collapse 
T-14/06 (U-37/06) A NORDIC LIGHT AS (s.u.s.), KRISTIANSUND - SØKNAD TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKE OM AKSJEKAPITAL
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-14/06 A NORDIC LIGHT AS (s.u.s.), KRISTIANSUND - SØKNAD TIL MØRE OG ROMSDAL FYLKE OM AKSJEKAPITAL
   
Vedtak
  
Collapse 
T-15/06 (U-38/06) A OMORGANISERING AV MØREFORSKING FRÅ STIFTELSE TIL AS. OVERFØRING AV MIDLAR FRÅ KOMPETANSEFONDET TIL AKSJEKAPITAL OG FORSKINGSFOND.
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-15/06 A OMORGANISERING AV MØREFORSKING FRÅ STIFTELSE TIL AS. OVERFØRING AV MIDLAR FRÅ KOMPETANSEFONDET TIL AKSJEKAPITAL OG FORSKINGSFOND.
   
Vedtak
  
Collapse 
T-16/06 (U-39/06) A ETABLERING AV SÅKORNFOND I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-16/06 A ETABLERING AV SÅKORNFOND I MØRE OG ROMSDAL
   
Vedtak
  
Collapse 
T-17/06 (U-40/06) A FRITAK FRÅ VERV I LIKNINGSNEMND OG OVERLIKNINGSNEMND - SUPPLERINGSVAL
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-17/06 A FRITAK FRÅ VERV I LIKNINGSNEMND OG OVERLIKNINGSNEMND - SUPPLERINGSVAL
   
Vedtak
  
Collapse 
T-18/06 A INTERPELLASJON FRÅ SVEIN A. ROSETH VEDR. BEKJEMPELSE AV GYRODACTYLUS SALARIS I VASSDRAGA I ROMSDALSFJORDEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-19/06 A INTERPELLASJON FRÅ OLAV BRATLAND VEDR. LØYVINGANE TIL HELSE MIDT-NORGE
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-1/06 A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 2. HALVÅR 2005
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-20/06 A INTERPELLASJON FRÅ JAN MAGNE DAHLE VEDR. PILOTFYLKE FOR ALTERNATIV ENERGIPRODUKSJON
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-21/06 (U-42/06 ) A INVITASJON TIL DELTAKING I GASSROR IKS
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-21/06 A INVITASJON TIL DELTAKING I GASSROR IKS
   
Vedtak
  
Collapse 
T-22/06 A BEREDSKAPSPLAN FOR EIGENKAPITALTILFØRSEL I FJORD1 NORDVESTLANDSKE AS
   
Vedtak
  
Collapse 
T-22/06 (U-44/06) A BEREDSKAPSPLAN FOR EIGENKAPITALTILFØRSEL I FJORD1 NORDVESTLANDSKE AS
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-23/06 A FJORD1 NORDVESTLANDSKE AS - REVIDERT AKSJONÆRAVTALE
   
Vedtak
  
Collapse 
T-23/06 (U-45/06) A FJORD1 NORDVESTLANDSKE AS - REVIDERT AKSJONÆRAVTALE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-24/06 (U-58/06) A FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I REGION 6 (TRØNDELAG, MØRE OG R0MSDAL) - HØYRINGSUTTALE
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-24/06 A FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I REGION 6 (TRØNDELAG, MØRE OG R0MSDAL) - HØYRINGSUTTALE
   
Vedtak
  
Collapse 
T-2/06 A ÅRSMELDING 2005 FOR KONTROLLUTVALET, KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET OG FYLKESREVISJONEN
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-3/06 A RAPPORT OM OPPFØLGING AV TIDLEGARE FORVALTNINGSREVISJONAR
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-4/06 (Ko-9/06) A KONTROLLUTVALET - VAL AV PROSJHEKT INNAN FORVALTNINGSREVISJON 2006 - NY BEHANDLING
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-4/06 A KONTROLLUTVALET - VAL AV PROSJHEKT INNAN FORVALTNINGSREVISJON 2006 - NY BEHANDLING
   
Vedtak
  
Collapse 
T-5/06 (Ko-10/06) A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 1/2006: SAMORDNING AV VERKEMIDLA INNAN SAMFERDSELSSEKTOREN.
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-5/06 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 1/2006: SAMORDNING AV VERKEMIDLA INNAN SAMFERDSELSSEKTOREN.
   
Vedtak
  
Collapse 
T-6/06 (Ko 13/06) A VURDERING AV KONSOLIDERINGSPROSESSEN VEDR. MUSEA I MØRE OG ROMSDAL OG FYLKETS SAKSBEHANDLING VEDR. LANDBRUKSMUSEET.
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-6/06 A VURDERING AV KONSOLIDERINGSPROSESSEN VEDR. MUSEA I MØRE OG ROMSDAL OG FYLKETS SAKSBEHANDLING VEDR. LANDBRUKSMUSEET.
   
Vedtak
  
Collapse 
T-7/06 A MELDING OM VEDTAK I FYLKESUTVALET ETTER FULLMAKT MED HEIMEL I § 13 I KOMMUNELOVA
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-8/06 (U-33/06) A REKNESKAP MED RESULTATVURDERING OG ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2005 - KOMMUNAL SEKTOR
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-8/06 A REKNESKAP MED RESULTATVURDERING OG ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL FYLKE 2005 - KOMMUNAL SEKTOR
   
Vedtak
  
Collapse 
T-9/06 (U-34/06) A FORVALTNINGSREFORM - OPPGÅVER OG PRINSIPP - Høyringsuttale på KS sine rapportar ”Sterke regioner. Premisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform” og ”Kommunene og forvaltningsreformen”.
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-9/06 A FORVALTNINGSREFORM - OPPGÅVER OG PRINSIPP - Høyringsuttale på KS sine rapportar ”Sterke regioner. Premisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform” og ”Kommunene og forvaltningsreformen”.
   
Vedtak
  
Collapse 
T-/06 A MELDING OM GJENNOMSYN AV FYLKESUTVALET OG KLAGENEMNDA SINE MØTEBØKER FOR 2. HALVÅR 2005
   
Vedtak
 
Collapse 
12-Jun-2006
  
Collapse 
T-25/06 A SURNADAL VGS. - PROSJEKT K302 - OPPRUSTING - BYGGJEREKNESKAP
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-26/06 A FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR 2/2006: BARN, UNGDOM, ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA SITT TRANSPORTBEHOV - KJORLEIS BLIR SÆRSKILTE BEHOV IVARETEKE?
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-27/06 A SELSKAPSKONTROLL - KONTROLLUTVALETS ANSVAR, RETNINGSLINJER OG FULLMAKTER Bakgrunn Ved revisjon av kommunelova (koml.) pr 1. juli 2004 fekk kontrollutvalet ei ny oppgåve – å sjå til at det blir ført kontroll med fylkets interesser i selskap m.m. (koml. § 77 nr. 5). I kontrollutvalets ”Plan for verksemda 2004 – 2007” som vart behandla og godkjent av fylkestinget i sak T-73/04, vart denne oppgåva gjeven slik omtale: ”Etter forskrift om kontrollutval § 13 skal kontrollutvalet utarbeide ein plan for gjennomføring av selskapskontrollen som og skal fremjast til fylkestinget til godkjenning. Kontrollutvalet er kjend med at fylkesdirektøren v/juridisk seksjon har igangsett eit arbeid for å etablere administrative interne rutiner for oppfølging av fylkets eigarskap i selskap, og skal legge fram for fylkestinget ei sak om dette. Kontrollutvalet føreset å få seg forelagt dette opplegget, før saka går til fylkestinget. Kontrollutvalet vil med bakgrunn i det opplegget fylkestinget evt. går inn for, vurdere korleis kontrollutvalets oppgåve skal ivaretakast. Kontrollutvalet vil i tilfelle kontrollere om det administrative opplegget fungerer, og evt. vurdere å supplere med eigne tilsyns- og kontrolltiltak. Så snart fylkestinget har tatt stilling til framlegget frå fylkesdirektøren vil kontrollutvalet sjølv fremje ei sak til fylkestinget om sitt eige kontrollopplegg.” Fylkesdirektøren har etter dette fremja to saker til fylkestinget om oppfølging av fylkets interesser i selskap m.m., dvs. sakene T-56/05 ”Forvaltning av fylkets eigarskap i selskap/foretak – herunder selskapskontroll” (okt. 2005), og T- 10/06 ”Selskap/foretak fylket eig, har eigarandelar eller andre interesser i – fylkets føresetnader og strategi for engasjementet” (april 2006). I sistnemnde sak gjorde fylkestinget slikt vedtak: ”Fylkestinget sluttar seg til fylkesdirektøren sine vurderingar, og føreset at administrasjonen og forvaltarane si oppfølging samt kontrollutvalets tilsyn/kontroll blir basert på dei omsyn og innafor dei rammer saka har gjort greie for.” Kontrollutvalets oppgåve blir etter dette å sjå til at dei føresetnader og den strategi for eigarengasjementa som går fram av sakene, blir følgde opp. Som nemnt ovanfor skal kontrollutvalet leggje fram ei sak for fylkestinget om sine planar for oppfølginga, til godkjenning. Kontrollutvalet (og fylkestinget i dei to nemnde sakene) er tidlegare gjort kjende med det lovmessige grunnlaget for selskapskontrollen, innhald, omfang/avgrensing og opplegget for den administrative oppfølginga i fylket frå fylkesdirektørens side. Nedanfor er det derfor berre skildra ulike tilsyns- og kontrolltiltak som er aktuelle å iverksetje for kontrollutvalets oppfølging, og til slutt laga eit utkast til retningslinjer med fullmakter for kontrollutvalet. Om engasjementskontrollen (koml. § 77 nr 5) Etter vedtaket i sak T-10/06 er fylkets engasjement i selskap m.m. i første rekke grunngjeve i fylket si regionalpolitiske og regionalutviklande rolle, dernest er det ei overordna interesse for fylket at selskapa m.m. har ein sunn og god økonomi. Desse legg føringane for den administrative oppfølginga av engasjementa og dermed for kontrollutvalet sitt tilsyn. Fylkesdirektøren har i saksframlegget lagt til grunn ein vid definisjon av kva engasjement som skal omfattast av den administrative oppfølginga, - ”bortimot alle engasjement – økonomiske og andre – fylket har teke i ulike selskap, foreiningar, stiftingar osb.”, heiter det. Det blir m.a. peikt på at selskap der fylket har teke på seg garantiansvar for lån utgjer fylkets største økonomiske risikoeksponering (om lag 1,4 mrd. kroner). Det er dermed inga avgrensing t.d. berre knytta til om fylket er eigar-/medeigar i selskap o.l. Den vektlegginga for engasjementskontrollen som i saka blir retta mot økonomien i selskapa m.m. er viktig, men kan lett føre til at ein overser den andre grunngjevinga for fylkets engasjement. Samanhengen mellom desse er likevel openberr, svak økonomi i eit selskap m.m. får lett andre vidtrekkande konsekvensar – som ein har hatt døme på. Kontrollutvalets oppfølging av dei administrative rutinene vil i stor grad innebere tradisjonell intern revisjon, og kunne utførast av fylkesrevisjonen som ein del av deira vurdering av intern kontrollen i fylket. Om eigarskapskontrollen (koml. § 80) Koml. § 80 er ein spesialregel for kontrollutvalet og fylkesrevisjonen og avgrensa til selskap (IKS og AS) som fylket eig aleine eller saman med andre fylke/kommunar 100%. Lovregelen gjev desse organa heimel til å utføre kontrollhandlingar direkte retta mot selskapa, også forvaltningsrevisjon, få opplysningar og rett til å vere til stades i generalforsamlingar og representantskapsmøte. Som det er peika på i sak T-10/06 er det berre 4 selskap fylket er eigar/medeigar i som er omfatta av denne kontrollforma, – Aukra Sikkerhetssenter AS, IKA Møre og Romsdal IKS, Trafikanten Møre og Romsdal AS og Fjord1 Nordvestlandske AS, der det siste eigarskapet er det som monnar i samanhengen. For ordens skuld gjer vi merksam på at desse selskapa også er omfatta av engasjementskontrollen ovanfor. Koml. § 80 er først og framst meint å rette seg mot selskap som ivaretek eit eller fleire av kjerneområda mellom dei tradisjonelle kommunale/fylkeskommunale oppgåvene, dvs. der ein har valt å fristille slik verksemd i selskap, men gjeve kommunestyre/fylkesting heimel til å kunne føre tilsyn med dei likevel som om dei var innafor den normale portefølja. Om ”våre” §80-selskap kan definerast som slike kjerneverksemder kan det vere ulike oppfatningar om. Dei er og eigd saman med andre. Det ligg i korta at kontrollhandlingar mot desse selskapa dermed må koordinerast med andre kommunars/fylkeskommunars kontrollorgan, t.d. i Fjord1 Nordvestlandske AS med kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Før det blir utført eigarskapskontroll etter koml. § 80 skal det og gjerast ei vurdering av grunnlaget for kontrollen, og i tilfelle det er tale om forvaltningsrevisjon skal den grunngjevast ut frå ei risiko- og vesentleganalyse av selskapet. Det må dermed finnast ein grunn for å rette kontrollhandlingar mot desse selskapa. Val av revisjonsform, omfang m.m. blir såleis ei vurdering i det enkelte tilfelle, og dette bør kontrollutvalet kunne ta avgjerd om. Rapportering I forskrift om kontrollutval § 18 er det fastsett at kontrollutvalet skal rapportere til fylkestinget om gjennomførte selskapskontrollar. Rapport om forvaltningsrevisjonar mot selskap vil venteleg bli rapportert på den vanlege måten for slike, medan det elles bør kunne vere tilstrekkeleg å ta dette med i årsmeldinga frå kontrollutvalet kvart år. Retningslinjer Etter koml. § 80 kan fylkestinget fastsette reglar for selskapskontrollen frå kontrollutvalets side. Vi meiner fylkestingets godkjenning av retningslinjene bør vere tilstrekkeleg grunnlag for kontrollutvalet til å kunne iverksetje kontrollhandlingar slik lov og forskrift føreset. Vi legge derfor ved eit utkast til slike retningslinjer, med nødvendige fullmakter til kontrollutvalet. Avslutning Vi rår etter dette kontrollutvalet til å leggje saka fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget godkjenner ”Retningslinjer for kontrollutvalet for gjennomføring av selskapskontroll i Møre og Romsdal fylke”. Samrøystes vedtak i /tilråding frå Kontrollutvalet - 01.06.2006 Fylkestinget godkjenner ”Retningslinjer for kontrollutvalet for gjennomføring Frank Sve leiar kontrollutvalet
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-28/06 ((U-105/06) A SØKNAD OM PERMISJON OG FRITAK FRÅ POLITISKE VERV - TORKILD SOLLI HAUKAAS
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-28/06 A SØKNAD OM PERMISJON OG FRITAK FRÅ POLITISKE VERV - TORKILD SOLLI HAUKAAS
   
Vedtak
  
Collapse 
T-29/06 (U-102/06) A GURISENTERET PÅ EDØY, SMØLA - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKOT
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-29/06 A GURISENTERET PÅ EDØY, SMØLA - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKOT
   
Vedtak
  
Collapse 
T-30/06 (U-100/06) A INNFØRING AV BERBARE ELEV-PC-AR I DEN VIDAREGÅANDE SKOLEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-30/06 A INNFØRING AV BERBARE ELEV-PC-AR I DEN VIDAREGÅANDE SKOLEN I MØRE OG ROMSDAL
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/06 A PLAN- OG RESULTATVURDERINGSSYSTEMET I UTDANNINGSSEKTOREN
   
Vedtak
  
Collapse 
T-31/06 (U-101/06) A PLAN- OG RESULTATVURDERINGSSYSTEMET I UTDANNINGSSEKTOREN
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-32/06 A FYLKESVEG 325 I SURNADAL KOMMUNE - SØKNAD OM FORSKOTTERING
   
Vedtak
  
Collapse 
T-32/06 (U-91/06) A FYLKESVEG 325 I SURNADAL KOMMUNE - SØKNAD OM FORSKOTTERING
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-33/06 (U-92/06) A RIKSVEGBUDSJETTET FOR 2007 FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-33/06 A RIKSVEGBUDSJETTET FOR 2007 FOR MØRE OG ROMSDAL
   
Vedtak
  
Collapse 
T-34/06 (U-93/06) A RV 662 HAUKEBØEN, FINANSIERING
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-34/06 A RV 662 HAUKEBØEN, FINANSIERING
   
Vedtak
  
Collapse 
T-35/06 (U-94/06) A ENDRING AV PRIORITERING AV TILTAK PÅ FERJEKAIER I RIKSVEGNETTET
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-35/06 A ENDRING AV PRIORITERING AV TILTAK PÅ FERJEKAIER I RIKSVEGNETTET
   
Vedtak
  
Collapse 
T-36/06 A RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE FORSKOTTERINGAR AV INVESTERINGAR I FYLKESVEGNETTET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-37/06 A SØKNAD FRÅ HARAM KOMMUNE OM FORSKOTTERING AV TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK
   
Vedtak
  
Collapse 
T-37/06 (U-96/06) A SØKNAD FRÅ HARAM KOMMUNE OM FORSKOTTERING AV TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-38/06 (U-97/06) A RAPPORT OM HALDNINGS- OG INFORMASJONSKAMPANJEN "TRYGT HEIM FOR EIN 50-LAPP"
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-38/06 A RAPPORT OM HALDNINGS- OG INFORMASJONSKAMPANJEN "TRYGT HEIM FOR EIN 50-LAPP"
   
Vedtak
  
Collapse 
T-39/06 (U-98/06) A FYLKESKOMMUNALE FORSKOTTERING AV RIKSVEGMIDLAR FOR Å FRAMSKUNDE BYGGING AV PROSJEKTET E 39 RENNDALEN (I MØRE OG ROMSDAL) - STAURSET (I SØR-TRØNDELAG)
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-39/06 A FYLKESKOMMUNALE FORSKOTTERING AV RIKSVEGMIDLAR FOR Å FRAMSKUNDE BYGGING AV PROSJEKTET E 39 RENNDALEN (I MØRE OG ROMSDAL) - STAURSET (I SØR-TRØNDELAG)
   
Vedtak
  
Collapse 
T-40/06 (U-99/06) A TEIKNING AV AKSJAR I LANGFJORDTUNNELEN AS
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-40/06 A TEIKNING AV AKSJAR I LANGFJORDTUNNELEN AS
   
Vedtak
  
Collapse 
T-41/06 (U-90/06) A ØKONOMIRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2006
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-41/06 A ØKONOMIRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2006
   
Vedtak
  
Collapse 
T-42/06 (U-103/06) A STRATEGI OG RAMMER FOR ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN 2007-2010
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-42/06 A STRATEGI OG RAMMER FOR ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN 2007-2010
   
Vedtak
  
Collapse 
T-43/06 A INTERPELLASJON FRÅ TORKILD SOLLI HAUKAAS VEDRØRANDE MÅLFORM I EINSKAPSFYLKET
   
Saksutgreiing
   
Vedtak
  
Collapse 
T-44/06 A INTERPELLASJON FRÅ OLAV BRATLAND VEDRØRANDE MOBILE GASSKRAFTVERK
   
Saksutgreiing
  
Collapse 
T-45/06 A INTERPELLASJON FRÅ HEGE MERETHE GAGNAT VEDRØRANDE MOBBING OG RASISME I SKOLEN